РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ ІНКЛЮЗІЇ В УКРАЇНІ

Ключові слова: фінансова інклюзія, доступність фінансових послуг, фінансова грамотність, зменшення соціальної нерівності

Анотація

У статті було розглянуто основні теоретичні концепції фінансової інклюзії, а саме її становлення, розвиток та необхідність на сьогоднішній день. Визначено понятійний апарат фінансової інклюзії, та основні елементи, що її складають, а саме: доступність фінансових послуг, фінансової грамотності, інсти¬туту захисту прав споживача фінансових послуг. Було визначено важливість фінансової інклюзії у стратегічних пріоритетах Національного банку України з метою інклюзивного зростання країни в цілому та забезпечення інтересів населення. Виходячи із стратегії сталого розвитку центрального банку, обґрунтовано основні шляхи вдосконалення фінансової інклюзії на довгострокову перспективу. Розглянуто сучасний розвиток фінансової інклюзії та визначено як її ефективність впливає на розвиток фінансових послуг в цілому та їх доступність, а також надано загальну характеристику фінансової грамотності населення. Обґрунтовано, як за допомогою фінансової інклюзії підвищується фінансова грамотність населення, при цьому збільшується дохід громадян, що сприяє зниженню фінансової кризи. Розглянуто та проаналізовано основні Стратегічні напрямки створення інклюзивної економіки в Україні в різних сферах життєдіяльності суспільства. Узагальнено основні відмінні риси, які виокремлюють фінансову інклюзію від інших типів економічного зростання. Обґрунтовано актуальність прискорення переходу країн до інклюзивної ринкової економіки та інклюзивного фінансового стану країни, використовуючи силу приватного сектора для створення економічних можливостей для усіх верств населення. Визначено основні проблеми та перешкоди, які постають на шляху щодо ефективного державного регулювання інклюзивного зростання в Україні та у відповідності до цього проаналізовано основні напрямки Національного банку щодо їх запобігання або усунення. Доведено необхідність впровадження стратегічного розвитку фінансової інклюзії Національним банком України.

Посилання

Фінансова інклюзія. Важливість фінансової інклюзії. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=3961976&cat_id=3115908

Захарченко Н.В. Фінансова інклюзія для підвищення добробуту населення та економічного зростання держави. Фінанси України. 2020. № 6. С. 105–116.

Дудинець Л.А., Верней О.Є. Фінансова інклюзивність та її департаменти. Економіка управління національним господарством. 2018. Випуск 2 (130). С. 8–13. URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20182(130)/sep20182(130)_008_DudynetsL,VerneiO.pdf

Гладких Д.М. Напрями забезпечення фінансової інклюзії в Україні. Аналітична записка. Серія «Економіка». Національний інститут стратегічних досліджень. № 8, 2019. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-01/analit-hladkyh-economy-8-2019-1.pdf

За доступні фінансові послуги: Створення національної стратегії фінансового включення України. Національний Банк України. 2020. 04.11. URL: https://bank.gov.ua/en/news/all/finposlugi-stanut-dostupnishimi-dlya-gromadyan-v-u-krayini-zyavitsya-natsionalna-strategiya-z-pidvischennya-finansovoyi-inklyuziyi

Про Національний банк України. Закон України №679-XIV від 20.05. 1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text

Офіційний сайт Національного банку України. Стратегія Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-natsionalnogo-banku-ukrayini

Бережна Л.В., Снитюк О.І. Шлях до стійкої фінансової інклюзії в Україні: аналіз актуальних проблем. Облік і фінанси. 2019. № 2. С. 71–80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Відякін М. Фінінклюзія: що це таке і чому це важливо для всіх українок та українців? URL: https://hromadske.radio/podcasts/rankova-hvylya/fininklyuziya-shcho-ce-take-i-chomu-ce-vazhlyvo-dlya-vsih-ukrayinok-ta-ukrayinciv

Дудинець Л.А., Верней О.Є. Фінансова інклюзивність та її детермінанти. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. Вип. 2. С. 8–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_2_4

Науменкова С. Фінансова інклюзивність та проблеми забезпечення доступу населення до базових фінансових послуг в Україні. Вісник Національного банку України. 2014. № 11. С. 31–37. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vnbu_2014_11_15

Офіційний сайт Світового банку в Україні. URL: https://data.worldbank.org/indicator/BN.FIN.TOTL.CD

Пахненко О.М. Аналіз підходів до оцінювання рівня фінансової інклюзивності. Проблеми і перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної кон¬ференції, м. Суми, 23 листопада 2017 р. Суми, 2017. С. 170–174.

Стабілізація банківської системи шляхом підвищення довіри до банків та забезпечення прозорості діяльності НБУ. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/dovira_do_bankiv-8d9b8.pdf

Llanto Gilberto M., Rosellon Maureen Ane D. What Determines Financial Inclusion in the Philippines? Evidence from a National Baseline Survey. Discussion Papers DP 2017-38, Philippine Institute for Development Studies. 2017.

Financial Inclusion As defined by RBI. URL: https://www.oecd.org/finance/financial-education/48303408.pdf

Стратегії розвитку фінансового сектору 2025. URL: https://bank.gov.ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku-7686

Фінансова інклюзія, інновації та безготівкові операції в Україні -пріоритети Стратегії розвитку FinTech2025. URL: https://bank.gov.ua/news/all/finansova-inklyuziya-innovatsiyi-ta-bezgotivkovi-operatsiyi-v-ukrayini--prioriteti-strategiyi-rozvitku-fintech-2025

Українці на останньому місці в індексі фінансової грамотності – міжнародне дослідження. URL: https://www.5.ua/suspilstvo/ukraintsi-na-ostannomu-mistsi-v-indeksi-finansovoi-hramotnosti-mizhnarodne-doslidzhennia-193689.html

Finansova inklyuziya. Vazhlyvist finansovoyi inklyuziyi. Available at: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=3961976&cat_id=3115908

Zaxarchenko N.V. (2020) Finansova inklyuziya dlya pidvyshhennya dobrobutu naselennya ta ekonomichnogo zrostannya derzhavy [Financial inclusion to improve the welfare of the population and economic growth of the state]. Finance of Ukraine, no. 6, pp. 105–116.

Dudynecz L.A., Vernej O.Ye. (2018) Finansova inklyuzyvnist ta yiyi departamenty [Financial inclusion and its departments]. Economics of national economy management, vol. 2 (130), pp. 8–13. Available at: http://ird.gov.ua/sep/sep20182(130)/sep20182(130)_008_DudynetsL,VerneiO.pdf

Gladkyx D.M. (2019) Napryamy zabezpechennya finansovoyi inklyuziyi v Ukrayini [Directions for ensuring financial inclusion in Ukraine]. Analytical note. Economics series. National Institute for Strategic Studies,no. 8. Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-01/analit-hladkyh-economy-8-2019-1.pdf

Za dostupni finansovi poslugy: Stvorennya nacionalnoyi strategiyi finansovogo vklyuchennya Ukrayiny. Nacionalnyj Bank Ukrayiny. 2020. 04.11. Available at: https://bank.gov.ua/en/news/all/finposlugi-stanut-dostupnishimi-dlya-gromadyan-v-u-krayini-zyavitsya-natsionalna-strategiya-z-pidvischennya-finansovoyi-inklyuziyi

Pro Nacionalnyj bank Ukrayiny. Zakon Ukrayiny №679-XIV vid 20.05. 1999. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text

Oficijnyj sajt Nacionalnogo banku Ukrayiny. Strategiya Nacionalnogo banku Ukrayiny. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-natsionalnogo-banku-ukrayini

Berezhna L.V., Snytyuk O.I. (2019) Shlyax do stijkoyi finansovoyi inklyuziyi v Ukrayini: analiz aktualnyx problem [The path to sustainable financial inclusion in Ukraine: an analysis of current issues]. Accounting and finance, no. 2, pp. 71–80. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Vidyakin M. Fininklyuziya: shho ce take i chomu ce vazhlyvo dlya vsix ukrayinok ta ukrayinciv? Available at: https://hromadske.radio/podcasts/rankova-hvylya/fininklyuziya-shcho-ce-take-i-chomu-ce-vazhlyvo-dlya-vsih- ukrayinok-ta-ukrayinciv

Dudynecz L.A., Vernej O.Ye. (2018) Finansova inklyuzyvnist ta yiyi determinanty. [Financial inclusiveness and its determinants]. Socialno-ekonomichni problemy suchasnogo periodu Ukrayiny, vol. 2, pp. 8–13. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_2_4

Naumenkova S. (2014) Finansova inklyuzyvnist ta problemy zabezpechennya dostupu naselennya do bazovyx finansovyx poslug v Ukrayini [Financial inclusiveness and problems of ensuring public access to basic financial services in Ukraine]. Bulletin of the National Bank of Ukraine, no. 11, pp. 31–37. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_11_15

Oficijnyj sajt Svitovogo banku v Ukrayini. URL: https://data.worldbank.org/indicator/BN.FIN.TOTL.CD

Paxnenko O.M. (2017) Analiz pidxodiv do ocinyuvannya rivnya finansovoyi inklyuzyvnosti [Analysis of approaches to assessing the level of financial inclusion]. Proceedings of the Problemy i perspektyvy rozvytku finansovo-kredytnoyi systemy Ukrayiny: zbirnyk materialiv II Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi (Sumy, November 23, 2017.) Sumy, pp. 170–174.

Stabilizaciya bankivskoyi systemy shlyaxom pidvyshhennya doviry do bankiv ta zabezpechennya prozorosti diyalnosti NBU URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/dovira_do_bankiv-8d9b8.pdf

Llanto Gilberto M., Rosellon Maureen Ane D. What Determines Financial Inclusion in the Philippines? Evidence from a National Baseline Survey. Discussion Papers DP 2017-38, Philippine Institute for Development Studies. 2017.

Financial Inclusion As defined by RBI. Available at: https://www.oecd.org/finance/financial-education/48303408.pdf

«Strategiyi rozvytku finansovogo sektoru 2025». Available at: https://bank.gov.ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku-7686

Finansova inklyuziya, innovaciyi ta bezgotivkovi operaciyi v Ukrayini -priorytety Strategiyi rozvytku FinTech 2025. Available at: https://bank.gov.ua/news/all/finansova-inklyuziya-innovatsiyi-ta-bezgotivkovi-operatsiyi-v-ukrayini--prioriteti-strategiyi-rozvitku-fintech-2025

Ukrayinci na ostannomu misci v indeksi finansovoyi gramotnosti – mizhnarodne doslidzhennya. Available at: https://www.5.ua/suspilstvo/ukraintsi-na-ostannomu-mistsi-v-indeksi-finansovoi-hramotnosti-mizhnarodne-doslidzhennia-193689.html

Переглядів статті: 57
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Винник, Р. (2021). РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ ІНКЛЮЗІЇ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-45
Розділ
ЕКОНОМІКА