ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: економічний ризик, ризик-менеджмент, математичне сподівання, стандартне відхилення, дисперсія, коефіцієнт варіації, мінімізація ризику

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням управління ризиками. У статті розглянуто трактування науковцями сутності поняття системи ризик-менеджменту підприємства. Визначається терміни «економічний ризик» і «управління ризиками» та викладається принципи ефективної системи управління ризиками. Проаналізовано сутність ризику. Встановлено, що система ризик-менеджменту є невід’ємною складовою частиною підсистеми менеджменту організації та являє собою систему управління ризиками на основі процесу їх ідентифікації, оцінки та аналізу, а також вибору і використання методів нейтралізації їх наслідків, що спрямована на досягнення необхідного балансу між стратегічними можливостями підприємства та рівнем ризику. Представляються та пояснюються основні етапи процесу управління та визначено функціональне значення ризиків, якісну та кількісну оцінку ризиків, описуються основні методи мінімізації ризиків компанії.

Посилання

Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві. Київ : КНЕУ, 2004. 480 с.

Швиданенко Г. О., Приходько Л. М. Оптимізація бізнес-процесів : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2012. 487 с.

Горова К. О. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Харків, 2011. 82 с.

Крайнік О. М. Ризик менеджмент як інструмент регулювання економічної поведінки суб'єктів господарювання в сучасних умовах. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 10. С. 28–31.

Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : навч. посіб. Київ : Центр навч. л-ри, 2006. 312 с.

Коваленко О. В. Підприємництво та його організаційно-правові засади : навч. посіб. Львів : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. 400 c.

Vitlinskyi V. V. (2004).Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi : monohrafiia [Riskology in economics and business]. Kyiv: KNEU, 480 p. (in Ukrainian)

Shvydanenko H. O., Prykhod'ko L. M. (2012) Optymizatsiya biznes-protsesiv: [Optimization of business processes]. Kyiv: KNEU, 487 p. (in Ukrainian)

Horova K. O. (2011) Obgruntuvannia hospodarskykh rishen i otsiniuvannia ryzykiv [Justification of business decisions and risk assessmen]. Kharkiv, 82 p. (in Ukrainian)

Krainik O. M. (2015) Ryzyk menedzhment yak instrument rehuliuvannia ekonomichnoi povedinky subiektiv hospodariuvannia v suchasnykh umovakh [Risk management as a tool for regulating the economic behavior of economic entities in modern conditions]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 28–31. (in Ukrainian)

Donets L. I. (2006) Ekonomichni ryzyky ta metody yikh vymiriuvannia: navch. Posib [Economic risks and methods of their measurement: academic. manual]. Kyiv: Tsentr navch. l-ry, р. 312. (in Ukrainian)

Kovalenko O. V. (2013) Pidpryiemnytstvo ta yoho orhanizatsiino-pravovi zasady: navch. posib [Еntrepreneurship and its organizational and legal foundations: academic manual]. Lviv: Vyd-vo DZ «LNU imeni Tarasa Shevchenka», р. 400. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 206
Завантажень PDF: 206
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Мех, К., & Федулова, І. (2022). ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-58
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ