ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

  • Олександр Трегубов Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця) https://orcid.org/0000-0002-0397-5570
  • Вікторія Клочковська Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця) https://orcid.org/0000-0003-1412-6870
  • Олександр Клочковський Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця) https://orcid.org/0000-0002-2839-393X
Ключові слова: малий бізнес, державна політика, державне регулювання, макроекономічні показники, соціально-економічний розвиток, національна економіка

Анотація

Розглянуто теоретичні підходи до сутності державного регулювання малого бізнесу. Досліджено особливості цих процесів в Україні, акцентовано увагу на нормативно-правовому базисі. Визначено основні результати, які отримано в рамках реалізації стратегічних документів. За даними Індексу легкості ведення бізнесу (Doing Business), проаналізовано основні умови, які створено в країні для розвитку малого підприємництва та динаміку таких процесів. Визначено комплекс проблем макроекономічного та макроекономічного характеру, з якими стикаються суб’єкти малого бізнесу. Сформовано пріоритетні напрями державної регуляторної політики, спрямованої на розвиток малого бізнесу, які дозволять активізувати його діяльність, забезпечити зайнятість населення та пом’якшать негативний вплив сучасних викликів на економіку України.

Посилання

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за 2020 рік. За ред. М. Кузнецової. Київ. Державна служба статистики України, 2021. 119 с.

UNCTAD. Enterprise development. URL: https://unctad.org/topic/enterprise-development (дата звернення 02.08.2022)

Baumol W. J. Formal Entrepreneurship Theory in Economics: Existence and Bounds. Journal of Business Venturing. 1993. Vol. 8. P. 197–210.

Hеbert R.F., Link A.N. In Search of the Meaning of Entrepreneurship. Small Business Economics. 1989. Vol. 1. P. 39–49.

Stopford J.M., Baden-Fuller C.W.F. Creating Corporate Entrepreneurship. Strategic Management Journal. 1994. Vol. 15. P. 521–536.

Beauregard R., Lopez J. A., Spiegel M. M. Small Business Lending during COVID-19. Research from the Federal Reserve Bank of San Francisco. 2020. November, 23. URL: https://www.frbsf.org/economicresearch/files/el2020-35.pdf (дата звернення: 18.08.2022).

Бутенко А., Войнаренко М., Ляшенко В. Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу: монографія. Донецьк : НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2011. 326 с.

Варналій З.С., Кузнєцова І.С. Державна регуляторна політика у сфері малого підприємництва. Київ : Інститут економічного прогнозування, 2002. 104 с.

Криштоф Н. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Україні: роль держави. Вісник НАДУ при Президентові України (Серія «Державне управління»). 2017. № 2.

Мареніченко В.В. Механізми реалізації державного регулювання якісного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні : дис. ... канд. держ. упр.: 25.00.02 / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Дніпро, 2017. 255 с.

Поліщук Г. Державне регулювання у сфері малого підприємництва: оцінка ефективності. Ефективність державного управління. 2017. № 4 (53). С. 208–217.

Чередниченко Г.А. Механізм державного регулювання підприємницької діяльності в Україні та напрямки його вдосконалення. Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Nürnberg: Verlag SWG imex GmbH. 2014. Vol. 1. P. 162–167.

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України № 4618-VI від 02.03.2012 р. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17 (дата звернення 02.08.2022).

Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020: Проект розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 504-р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-р#Text. (дата звернення 02.08.2022).

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014 – 2024 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 641-р від 08.08.2013 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-р. (дата звернення 02.08.2022).

Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року: Розпорядження КМУ. № 292-р від 10.05.2018. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=ukUA&id=ed4b3e26-1ec5-457e-b4b0-0619511f7e74&tag= SpriianniaRozvitkuPidpriiemnitstva (дата звернення: 02.08.2022).

Огляд реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. URL: https://www.me.gov.ua (дата звернення: 12.08.2022).

Doing Business 2015. URL: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business2015 (дата звернення: 12.08.2022).

Economy Profile of Ukraine. Doing Business 2020. URL: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf (дата звернення: 12.08.2022).

Kuznetsovа M. (2021) Diialnist subiektiv velykoho, serednoho, maloho ta mikropidpryiemnytstva za 2020 rik [Activities of large, medium, small and micro enterprises for 2020]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 119 p. (in Ukrainian)

UNCTAD (2022) Enterprise development. Available at: https://unctad.org/topic/enterprise-development (accessed August, 02 2022).

Baumol W.J. (1993) Formal Entrepreneurship Theory in Economics: Existence and Bounds. Journal of Business Venturing, vol. 8, p. 197–210.

Hеbert R.F., Link A.N. (1989) In Search of the Meaning of Entrepreneurship. Small Business Economics, vol. 1, p. 39–49.

Stopford J.M., Baden-Fulle, C.W.F. (1994) Creating Corporate Entrepreneurship. Strategic Management Journal, vol. 15, p. 521–536.

Beauregard, R., Lopez J. A. & Spiegel M. M. (2020). Small Business Lending during COVID-19. Research from the Federal Reserve Bank of San Francisco. November, 23. Available at: https://www.frbsf.org/economicresearch/files/el2020-35.pdf (accessed August,18 2022).

Butenko A., Voinarenko M., Liashenko V. (2011) Modernizatsiia mekhanizmiv rozvytku maloho ta serednoho biznesu: monohrafiia [Modernization of small and medium business development mechanisms: monograph]. Donetsk: NAN Ukrainy, In-t ekonomiky promyslovosti, 326 p. (in Ukrainian)

Varnalii, Z. S. & Kuznietsova I. S. (2002). Derzhavna rehuliatorna polityka u sferi maloho pidpryiemnytstva [State regulatory policy in the sphere of small business]. Kyiv: Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia, 104 p. (in Ukrainian)

Kryshtof N. (2017) Spryiannia rozvytku maloho ta serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini: rol derzhavy [Promoting the development of small and medium-sized enterprises in Ukraine: the role of the state]. Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrainy (Seriia «Derzhavne upravlinnia», no 2.

Marenichenko V.V. (2017) Mekhanizmy realizatsii derzhavnoho rehuliuvannia yakisnoho rozvytku maloho ta serednoho biznesu v Ukraini: dys. ... kand. derzh. upr. [Mechanisms of implementation of state regulation of qualitative development of small and medium-sized businesses in Ukraine: PhD Dissertation], Dnipro, 255 p. (in Ukrainian)

Polishchuk H. (2017) Derzhavne rehuliuvannia u sferi maloho pidpryiemnytstva: otsinka efektyvnosti [State regulation in the sphere of small business: evaluation of effectiveness]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinni, vol. 4 (53), pp. 208–217. (in Ukrainian)

Cherednychenko H.A. (2014) Mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti v Ukraini ta napriamky yoho vdoskonalennia [The mechanism of state regulation of entrepreneurial activity in Ukraine and directions for its improvement]. Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Nürnberg: Verlag SWG imex GmbH, vol. 1, pp. 162–167. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine (2012) Zakon Ukrainy «Pro rozvytok ta derzhavnu pidtrymku maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini» [On the development and state support of small and medium-sized enterprises in Ukraine] vid 02.03.2012, no 4618-VI. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17. (accessed August, 02 2022).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2017) Proekt rozporiadzhennia «Pro skhvalennia Stratehii rozvytku maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini na period do 2020» [Draft order «On the approval of the Strategy for the development of small and medium-sized enterprises in Ukraine for the period until 2020»] vid 24.05.2017, no 504-р. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-р#Text. (accessed August, 02 2022).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2013) Rozporiadzhennia «Pro skhvalennia Kontseptsii Zahalnoderzhavnoi prohramy rozvytku maloho i serednoho pidpryiemnytstva na 2014 – 2024 roky» [On the approval of the Concept of the National Program for the Development of Small and Medium Enterprises for 2014-2024] vid 08.08.2013, no 641-р. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-р. (accessed August, 02 2022).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2018) Rozporiadzhennia «Deiaki pytannia realizatsii Stratehii rozvytku maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini na period do 2020 roku» [Some issues of implementation of the Strategy for the development of small and medium-sized enterprises in Ukraine for the period until 2020] vid 10.05.2018№, no 292-р. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=ukUA&id=ed4b3e26-1ec5-457e-b4b0-0619511f7e74&tag=SpriianniaRozvitkuPidpriiemnitstva (accessed August,02 2022).

Ministry of Economy of Ukraine (2021) Ohliad realizatsii Stratehii rozvytku maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini na period do 2020 roku [Overview of the implementation of the Strategy for the Development of Small and Medium Enterprises in Ukraine for the period until 2020]. Available at: https://www.me.gov.ua (accessed August,12 2022).

World Bank (2016) Doing Business 2015. Available at: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business 2015 (accessed August,12 2022).

World Bank (2021) Economy Profile of Ukraine. Doing Business 2020. Available at: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf (accessed August,12 2022).

Переглядів статті: 255
Завантажень PDF: 185
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Трегубов, О., Клочковська, В., & Клочковський, О. (2022). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-62
Розділ
ЕКОНОМІКА