СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Ключові слова: соціальний капітал, розвиток громадських організацій, соціальне підприємництво, інститут громадянського суспільства, децентралізація, партисипація територіальних громад

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей нагромадження соціального капіталу та діяльності громадських організацій в регіонах України та Польщі як інституційної його компоненти. Досліджено сутність понятійного контуру соціального капіталу та особливості його формування в умовах сучасних викликів. Визначено ресурсну та інституційну компоненти соціального капіталу. До ресурсної складової віднесено людський капітал, до інституційної – систему суспільних інститутів та соціальних норм. Проаналізовано динаміку розвитку громадських організацій в регіонах України та Республіки Польща. Розглянуто польський досвід співпраці органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями. Визначено ключові проблеми діяльності та розвитку громадських організацій в Україні в умовах сучасних викликів, а саме повномасштабної війни в Україні. Визначено вектори їх подолання.

Посилання

Meijer М., Syssner J. Getting Ahead in Depopulating Areas – How Linking Social Capital is Used for Informal Planning Practices in Sweden and The Netherlands. Journal of Rural Studies. 2017. № 55. P. 59–70.

Bourdieu P. The Forms of Capital. In: Richardson, J.G. (Ed.), Handbook for Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood Press. New York, 1986. P. 241–258.

Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology. 1988. Vol. 94. P. 95–119.

Ревко А. М. Соціальний капітал як каталізатор розвитку соціальної інфраструктури соціально-гуманітарного простору регіону. Східна Європа. 2019. № 4 (21). С. 400–405. http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/21_2019/64.pdf (дата звернення: 20.10.2022)

Putnam R. D. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. The American Prospect, 1993. Vol. 13. P. 35–42.

Fukuyama F. Zaufanie. Kapitał Społeczny a Droga do Dobrobytu. Warszawa – Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.

Єрмакова О. А. Соціальний капітал як важливий фактор економічного розвитку України та її регіонів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. 2016. № 847. С. 88–96. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2016_847_16 (дата звернення: 20.10.2022)

Meijer, М., Syssner, J. (2017). Getting Ahead in Depopulating Areas - How Linking Social Capital is Used for Informal Planning Practices in Sweden and The Netherlands. Journal of Rural Studies. № 55. P. 59–70.

Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In: Richardson, J.G. (Ed.), Handbook for Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood Press. New York. P. 241–258.

Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology. Vol. 94. P. 95–119.

Revko, A. (2019). Sotsialnyi kapital yak katalizator rozvytku sotsialnoi infrastruktury sotsialno-humanitarnoho prostoru rehionu [Social capital as a catalyst for the development of the social infrastructure of the social and humanitarian space of the region]. Skhidna Yevropa. № 4 (21). S. 400–405. Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/21_2019/64.pdf (in Ukrainian)

Putnam, R. D. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. The American Prospect, Vol. 13. P. 35–42.

Fukuyama, F. (1997). Zaufanie. Kapitał Społeczny a Droga do Dobrobytu. Warszawa – Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Yermakova, O. A. (2016). Sotsialnyi kapital yak vazhlyvyi faktor ekonomichnoho rozvytku Ukrainy ta yii rehioniv [Social capital as an important factor in the economic development of Ukraine and its regions]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Problemy ekonomiky ta upravlinnia. № 847. S. 88–96. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2016_847_16 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 209
Завантажень PDF: 340
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Ревко, А. (2022). СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-61
Розділ
ЕКОНОМІКА