КОРИГУВАННЯ ОБСЯГІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ МОРСЬКИМ ТА ВНУТРІШНІМ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, морський транспорт, внутрішній водний транспорт, рентабельність, сталий розвиток, екологізація

Анотація

Актуальність проведеного дослідження обумовлюється тим, що ініціативи корпоративної соціальної відповідальності для компаній, які працюють у галузі водного транспорту можуть бути потужним маркетинговим інструментом, який допомагає такій компанії більш вигідно позиціонувати себе на ринку транспортних послуг в очах клієнтів, інвесторів і регуляторів та одночасно збільшувати свої прибутки. Мета роботи полягає в удосконаленні методичного підходу, до коригування обсягів перевезення вантажів морським та річковим транспортом України з урахуванням вимог екологізації соціально-відповідального бізнесу на основі комплексного використання математичних моделей у контексті Цілей стійкого розвитку. Для вирішення поставлених завдань при проведенні дослідження нами використовувалися такі методи: кореляційно-регресійний аналіз – при дослідженні залежності рентабельності діяльності підприємств водного транспорту від обсягів перевезення вантажів морським та річковим транспортом; метод штучного базису – при визначенні оптимальних, з точки зору екологізації соціально відповідального бізнесу обсягів перевезення вантажів морським та річковим транспортом в Україні. Для екологізації соціально відповідального бізнесу у контексті подолання наслідків військової агресії на прикладі галузі водного транспорту України нами пропонується економіко-математична модель максимізації використання конкурентного потенціалу водного транспорту з урахуванням вимог щодо виконання завдань по досягненню цілей сталого розвитку України. Використовуючи запропоновану економіко-математичну модель нами було скориговано загальну структуру обсягів перевезення вантажів морським та річковим транспортом України з урахуванням вимог екологізації соціально-відповідального бізнесу. Максимізація використання конкурентного потенціалу водного транспорту з урахуванням вимог щодо виконання завдань по досягненню цілей сталого розвитку України може бути корисною у період післявоєнного відновлення.

Посилання

Anser M.K., Zhang Z., Kanwal L. Moderating effect of innovation on corporate social responsibility and firm performance in realm of sustainable development. Corp Soc Resp Env Ma. 2018. Vol. 25. Issue 5. Р. 799–806. DOI: https://doi.org/10.1002/csr.1495

Sheikh, S., Corporate social responsibility, product market competition, and firm value. Journal of Economics and Business. 2018. Vol. 98. P. 40–55. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.07.001

Yoon, B., Chung, Y. The effects of corporate social responsibility on firm performance: A stakeholder approach. Journal of Hospitality and Tourism Management. 2018. № 37 P. 89–96. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.10.005

Alvarado-Herrera, A., Bigne, E., Aldas-Manzano, J., Curras-Perez, R. A Scale for Measuring Consumer Perceptions of Corporate Social Responsibility Following the Sustainable Development Paradigm. J Bus Ethics. 2017. № 140. P. 243–262. DOI: https://doi.org/10.1007/s10551-015-2654-9

Akisik, O. and Gal, G. "The impact of corporate social responsibility and internal controls on stakeholders’ view of the firm and financial performance", Sustainability Accounting, Management and Policy Journal. 2017. Vol. 8 No. 3. P. 246–280. DOI: https://doi.org/10.1108/SAMPJ-06-2015-0044

Mark Anthony Camilleri Corporate Sustainability, Social Responsibility and Environmental Management: An Introduction to Theory and Practice with Case Studies. Springer International Publishing, 2017. 263 p. DOI: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10640.61440

Jean J. du Plessis, Umakanth Varottil, Jeroen Veldman. Globalisation of Corporate Social Responsibility and its Impact on Corporate Governance. Springer International Publishing, 2018. 250 р. DOI: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10640.61440

Lindsay R., Martella R. Corporate Social Responsibility - Sustainable Business: Environmental, Social and Governance Frameworks for the 21st Century. Kluwer Law International, 2020. 880 p. URL: https://www.amazon.com/Corporate-Social-Responsibility-Sustainable-Business/dp/9403522224

Harrison M., Coussens C. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Global Environmental Health in the 21st Century: From Governmental Regulation to Corporate Social Responsibility: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press, 2007. 126 p. DOI: https://doi.org/10.17226/11833

Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна редакція від 19.08.2022 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Sustainable Development Goals: Ukraine – 2020. Monitoring Report / Kyiv: State Statiatics Service of Ukraine, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/ukr/st_rozv/publ/SDGs_Ukr_2020_Monitoring_Report_eng.pdf

Sustainable Development Goals: Ukraine. Voluntary National Review. Department for Strategic Planning and Macroeconomic Forecasting. Kyiv: Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine, 2020. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26295VNR_2020_Ukraine_Report.pdf

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року: розпорядження від 24 січня 2020 р. № 66-р. / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-%D1%80/print

Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року: розпорядження від 1 липня 2020 р. № 853-р. / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/853-2020-%D1%80#Text

Метод штучного базису. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Дослідження операцій» для здобувачів ступеня вищої освіти Бакалавр зі спеціальності 22 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Таврійський державний агротехнологічний університет, 2017. 20 с. URL: http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/metod-shtuchnoho-bazysu.pdf

Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки: Постанова від 29.07.2020 р. (поточна редакція від 29.07.2020 р.) № 671 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF#Text

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. URL: https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=68afc88a-c642-4f3c-95c9-ed5a9c6546a6

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: Постанова від 10.07.2019 (поточна редакція від 10.07.2019 р.) № 526-р / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text

Challenges and Opportunities in the Post-COVID-19 World. Insight Report 2020 / World Economic Forum – Reports. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Challenges_and_Opportunities_Post_COVID_19.pdf

The Future of Jobs Report 2020 / World Economic Forum – Reports. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf

Україна: вплив COVID-19 на економіку і суспільство (бачення постпандемічного розвитку у 2020-2024 рр. очима експертів та молоді): Консенсус прогноз / Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=bc5d2c61-1a7f-4ec7-8071-b996f2ad2b5a

Hordiichuk D. Russian blockade: the motion of ships in the Black Sea will be blocked. Ekonomichna Pravda, February 11, 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/11/682318/

Падіння ВВП України за 9 місяців 2022 року складає близько 30%. / Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4725f89d-00a3-4d63-941e-4dac3018ab07&title=PadinniaVvpUkrainiZa9-Misiatsiv2022-RokuOtsiniutsiaNaRivni30-

Anser, M.K., Zhang, Z. & Kanwal, L. (2018). Moderating effect of innovation on corporate social responsibility and firm performance in realm of sustainable development. Corp Soc Resp Env Ma, 25(5), 799–806. DOI: https://doi.org/10.1002/csr.1495

Sheikh, S. (2018). Corporate social responsibility, product market competition, and firm value. Journal of Economics and Business, 98, 40–55. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.07.001

Yoon, B. & Chung, Y. (2018). The effects of corporate social responsibility on firm performance: A stakeholder approach. Journal of Hospitality and Tourism Management, 37, 89–96. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.10.005

Alvarado-Herrera, A., Bigne, E., Aldas-Manzano, J. & Curras-Perez, R. (2017). A Scale for Measuring Consumer Perceptions of Corporate Social Responsibility Following the Sustainable Development Paradigm. J Bus Ethics, 140, 243–262. DOI: https://doi.org/10.1007/s10551-015-2654-9

Akisik, O. & Gal, G. (2017). The impact of corporate social responsibility and internal controls on stakeholders’ view of the firm and financial performance, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 8(3), 246–280. DOI: https://doi.org/10.1108/SAMPJ-06-2015-0044

Camilleri, M. A. (2017) Corporate Sustainability, Social Responsibility and Environmental Management: An Introduction to Theory and Practice with Case Studies. Springer International Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10640.61440

Jean J. du Plessis, Umakanth Varottil & Jeroen Veldman. (2018). Globalisation of Corporate Social Responsibility and its Impact on Corporate Governance. Springer International Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10640.61440

Lindsay, R. & Martella, R. (2020). Corporate Social Responsibility – Sustainable Business: Environmental, Social and Governance Frameworks for the 21st Century. Kluwer Law International. Available at: https://www.amazon.com/Corporate-Social-Responsibility-Sustainable-Business/dp/9403522224

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2007). Global Environmental Health in the 21st Century: From Governmental Regulation to Corporate Social Responsibility: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press. DOI: https://doi.org/10.17226/11833

Verkhovna Rada of Ukraine (2003). Economic Code of Ukraine. Document 436-IV, valid, current version, revision on August 19, 2022. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15?lang=en#Text

State Statiatics Service of Ukraine. (2020). Sustainable Development Goals: Ukraine – 2020. Monitoring Report. Kyiv: State Statiatics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/ukr/st_rozv/publ/SDGs_Ukr_2020_Monitoring_Report_eng.pdf

Department for Strategic Planning and Macroeconomic Forecasting. (2020). Sustainable Development Goals: Ukraine. Voluntary National Review. Kyiv: Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26295VNR_2020_Ukraine_Report.pdf

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020). On approving of the Concept of implementation of state policy in the sphere of promoting the development of socially responsible business in Ukraine for the period until 2030: Order of January 24, 2020. No 66-р. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/66-2020-%D1%80?lang=en#Text

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2020). On approving of the plan of measures for the implementation of the Concept of implementation of state policy in the sphere of promoting the development of socially responsible business in Ukraine for the period until 2030: Order of July 1, 2020 No 853-р. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/853-2020-%D1%80?lang=en#Text

Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University. (2017). Metod shtuchnoho bazysu. Metodychni vkazivky do laboratornoi roboty z dystsypliny «Doslidzhennia operatsii» dlia zdobuvachiv stupenia vyshchoi osvity Bakalavr zi spetsialnosti 22 «Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii» [Artificial base method. Methodological instructions for laboratory work in the discipline "Operations Research" for higher education degree holders Bachelor in specialty 22 "Computer Science and Information Technologies"]. Melitopol. Available at: http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/metod-shtuchnoho-bazysu.pdf (in Ukrainian)

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2020). On approving the Forecast of Economic and Social Development of Ukraine for 2021-2023: Order on July 29, 2020. No.671. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2020-%D0%BF?lang=en#Text

Ministry of Economy of Ukraine. (2020). Prohnoz ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy na 2021-2023 roky [Forecast of economic and social development of Ukraine for 2021-2023]. Available at: https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=68afc88a-c642-4f3c-95c9-ed5a9c6546a6 (in Ukrainian)

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2019). On approving the Strategy for the Development of the Sphere of Innovative Activity for the Period Until 2030: Resolution on July 10, 2019, No 526-р. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80?lang=en#Text

World Economic Forum. (2020). Challenges and Opportunities in the Post-COVID-19 World. Insight Report. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Challenges_and_Opportunities_Post_COVID_19.pdf

World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf

Ministry of Economy of Ukraine. (2020). Ukraina: vplyv COVID-19 na ekonomiku i suspilstvo (bachennia postpandemichnoho rozvytku u 2020-2024 rr. ochyma ekspertiv ta molodi): Konsensus prohnoz. [Ukraine: the impact of COVID-19 on the economy and society (a vision of post-pandemic development in 2020-2024 through the eyes of experts and young people): Consensus forecast]. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=bc5d2c61-1a7f-4ec7-8071-b996f2ad2b5a (in Ukrainian)

Hordiichuk Dana (2022), Russian blockade: the motion of ships in the Black Sea will be blocked. Ekonomichna Pravda,. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/11/682318/

Ministry of Economy of Ukraine. (2022). Padinnia VVP Ukrainy za 9 misiatsiv 2022 roku skladaie blyzko 30% [The fall in the GDP of Ukraine for nine months of 2022 is about 30%]. Available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4725f89d-00a3-4d63-941e-4dac3018ab07&title=PadinniaVvpUkrainiZa9-Misiatsiv2022-RokuOtsiniutsiaNaRivni30- (in Ukrainian)

Переглядів статті: 126
Завантажень PDF: 104
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Буркинський, Б., Андрєєва, Н., & Грищенко, В. (2022). КОРИГУВАННЯ ОБСЯГІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ МОРСЬКИМ ТА ВНУТРІШНІМ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-52
Розділ
ЕКОНОМІКА