ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ

Ключові слова: телекомунікації, інновації, капітальні інвестиції, сервіси, послуги, мережа, рухомий зв'язок

Анотація

Стаття присвячена розгляду тенденцій на вітчизняному ринку телекомунікацій. Визначено місце телекомунікаційного ринку у економіці країн світу, а також роль телекомунікацій у житті окремої людини. Досліджено типову структуру побудови стільникової мережі, розглянуто порядок її роботи та місце кожного елементу в забезпеченні високої ефективності її функціонування. Проаналізовано темпи розвитку вітчизняного ринку телекомунікації на основі даних Державної служби статистики. Проведено паралель із місцем телекомунікаційного ринку в структурі формування валового внутрішнього продукту України та високо розвинутих країн. Систематизовано динаміку зміни обсягів капітальних інвестицій у економіку України та визначено тенденції щодо зміни обсягів капітального інвестування у напрямок «Інформація та телекомунікації» за 2018-2021 роки. Проаналізовано Звіт «Про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації», на основі якого сформовано висновки про стан ринку телекомунікацій за підсумками 2021 року. Досліджено динаміку зміни структури доходів від надання телекомунікаційних послуг за 2018-2021 роки. Встановлено, що в найближчій перспективі попит на фіксований телефонний зв’язко практично повністю буде витіснений рухомим зв’язком та можливостями, які надає користування мережею Інтернет. Виокремлено лідерів ринку телекомунікацій України, а також встановлено з якими перешкодами стикаються компанії при виході на цей ринок. Визначено інноваційні тенденції та порядок їх впровадження на прикладі лідера вітчизняного ринку телекомунікації – ПрАТ «Київстар». Досліджено напрямки, на яких компанія зосереджує свою діяльність, зокрема: Big Data, індустріальний IoТ, хмарні технології, мобільні фінансові послуги та рішення в області E-Health, конвергентні послуги на базі мобільної, фіксованої передачі даних, тощо. Визначено переваги від стратегічного партнерства компанії «Київстар» з крупними ІТ-компаніями, зокрема з корпорацією Microsoft. Наведено порядок роботи відокремленого підрозділу компанії, відповідального за інноваційну діяльність, а також визначено основні завдання, які на нього покладаються. Встановлено стратегічні перспективи інноваційної діяльності компанії з поправкою на вимоги, сформовані військовими діями в Україні.

Посилання

Sharma S., Zhohov R. Addressing Disruptive Technology Trends in Telecom Market with Business Model Innovation. Blekinge Institute of Technology. 2022. URL: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1678586/FULLTEXT02.pdf (дата звернення: 18.10.2022).

Огляд ВВП у 1 кв. 2021 року. Державна служба статистики України. 2021. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj255i-mez6AhVs-yoKHQcVAQcQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fme.gov.ua%2FDocuments%2FDownload%3Fid%3Dd214f504-d5d9-433a-9292-8258b9e9802d&usg=AOvVaw2rrpbWyS-HgLWjk142T8M_&cshid=1666179287707101 (дата звернення: 18.10.2022).

Валовий внутрішній продукт у І-ІV кварталах 2019 року та у 2019 році. Державна служба статистики України. 2020. URL: https://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/03/32.pdf (дата звернення: 18.10.2022).

Валовий внутрішній продукт у І-ІV кварталах 2020 року та у 2020 році. Державна служба статистики України. 2021. URL: https://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/03/31.pdf (дата звернення: 18.10.2022).

Валовий внутрішній продукт у І-ІV кварталах 2021 року та у 2021 році. Державна служба статистики України. 2022. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiFsJeMl-z6AhVkpIsKHWe5AlYQFnoECEAQAQ&url=https%3A%2F%2Fukrstat.gov.ua%2Fexpress%2Fexpr2022%2F03%2F25.doc&usg=AOvVaw20Hr1bL4fdf_s07DHDLSMP (дата звернення: 18.10.2022).

Економічна статистика. Капітальні інвестиції (щоквартальні показники). Державна служба статистики України. 2022. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ioz_19.htm (дата звернення: 18.10.2022).

Презентація Звіту про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації за 2021 рік. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. 2022. URL: https://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/10078/presentation_for_annual_report_2021_12-04-2022.pdf (дата звернення: 19.10.2022).

Стаджі Д. Інновації «Київстару». Як вони змінили Україну. Ділова столиця. 2021. URL: https://www.dsnews.ua/ukr/vlast_deneg/innovacii-kievstara-kak-oni-izmenili-ukrainu-28092021-438141 (дата звернення: 20.10.2022).

Рябова С. Стрибок у майбутнє: як бізнес розвиває інновації в Україні. Reactor.ua. 2020. URL: https://mind.ua/publications/20220294-stribok-u-majbutne-yak-biznes-rozvivae-innovaciyi-v-ukrayini (дата звернення: 20.10.2022).

Стрєлова О., Гальчинська О. Deloitte TMT Talks: як інновації «захоплюють» телеком. mind. 2020. URL: https://mind.ua/publications/20215290-deloitte-tmt-talks-yak-innovaciyi-zahoplyuyut-telekom (дата звернення: 20.10.2022).

Top 10 Telecom Industry Trends & Innovations in 2022.StartUs. 2022. URL: https://www.startus-insights.com/innovators-guide/top-10-telecom-industry-trends-innovations-in-2021/#trend-two (дата звернення: 21.10.2022).

Deloitte TMT Talks: як інновації «захоплюють» телеком. Kyivstar Careers. 2020. URL: https://medium.com/kyivstar-careers/deloitte-tmt-talks-як-інновації-захоплюють-телеком-10e535d03e96 (дата звернення: 21.10.2022).

Sharma, S., & Zhohov, R. (2022). Addressing Disruptive Technology Trends in Telecom Market with Business Model Innovation. Blekinge Institute of Technology. Available at: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1678586/FULLTEXT02.pdf

Ohliad VVP u 1 kv. 2021 roku [Overview of GDP in 1 quarter. in 2021]. Available at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj255i-mez6AhVs-yoKHQcVAQcQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fme.gov.ua%2FDocuments%2FDownload%3Fid%3Dd214f504-d5d9-433a-9292-8258b9e9802d&usg=AOvVaw2rrpbWyS-HgLWjk142T8M_&cshid=1666179287707101

Valovyi vnutrishnii produkt u I-IV kvartalakh 2019 roku ta u 2019 rotsi [Gross domestic product in the I-IV quarters of 2019 and in 2019] (2020). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/03/32.pdf.

Valovyi vnutrishnii produkt u I-IV kvartalakh 2020 roku ta u 2020 rotsi [Gross domestic product in the I-IV quarters of 2020 and in 2020] (2021). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/03/31.pdf.

Valovyi vnutrishnii produkt u I-IV kvartalakh 2021 roku ta u 2021 rotsi [Gross domestic product in the I-IV quarters of 2021 and in 2021] (2022). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiFsJeMl-z6AhVkpIsKHWe5AlYQFnoECEAQAQ&url=https%3A%2F%2Fukrstat.gov.ua%2Fexpress%2Fexpr2022%2F03%2F25.doc&usg=AOvVaw20Hr1bL4fdf_s07DHDLSMP

Ekonomichna statystyka. Kapitalni investytsii (shchokvartalni pokaznyky) [Economic statistics. Capital investments (quarterly figures)] (2022). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ioz_19.htm

Prezentatsiia Zvitu pro robotu Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi zviazku ta informatyzatsii za 2021 rik [Presentation of the Report on the work of the National Commission that carries out state regulation in the field of communication and informatization for 2021] (2022). Natsionalna komisiia, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh elektronnykh komunikatsii, radiochastotnoho spektra ta nadannia posluh poshtovoho zviazku [The National Commission, which carries out state regulation in the spheres of electronic communications, radio frequency spectrum and the provision of postal services]. Available at: https://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/10078/presentation_for_annual_report_2021_12-04-2022.pdf

Stadzhi, D. (2021). Innovatsii “Kyivstaru”. Yak vony zminyly Ukrainu [Innovations of "Kyivstar". How they changed Ukraine]. (2021). Dilova stolytsia [Business capital]. Retrieved Septemer 29, 2021. Available at: https://www.dsnews.ua/ukr/vlast_deneg/innovacii-kievstara-kak-oni-izmenili-ukrainu-28092021-438141 (in Ukrainian)

Riabova, S. (2020). Strybok u maibutnie: yak biznes rozvyvaie innovatsii v Ukraini [Leap into the future: how business develops innovations in Ukraine]. Reactor.ua. Available at: https://mind.ua/publications/20220294-stribok-u-majbutne-yak-biznes-rozvivae-innovaciyi-v-ukrayini (in Ukrainian)

Strielova, O., & Halchynska, O. (2020). Deloitte TMT Talks: yak innovatsii «zakhopliuiut» telekom [Deloitte TMT Talks: how innovations "capture" telecom]. mind. Available at: https://mind.ua/publications/20215290-deloitte-tmt-talks-yak-innovaciyi-zahoplyuyut-telekom (in Ukrainian)

Top 10 Telecom Industry Trends & Innovations in 2022. (2022). StartUs. Available at: https://www.startus-insights.com/innovators-guide/top-10-telecom-industry-trends-innovations-in-2021/#trend-two

Deloitte TMT Talks: yak innovatsii «zakhopliuiut» telekom [Deloitte TMT Talks: how innovation is "capturing" telecom]. (2020) Kyivstar Careers. Retrieved Septemer 7, 2020. Available at: https://medium.com/kyivstar-careers/deloitte-tmt-talks-yak-innovatsii-zakhopliuiut-telekom-10e535d03e96

Переглядів статті: 238
Завантажень PDF: 275
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Галан, Л., & Смоляр, Ю. (2022). ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-46
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ