ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПОСЛУГ ТА ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: послуга, міжнародна торгівля послугами, світовий ринок послуг, ринкові послуги, неринкові послуги, факторні послуги нефакторні послуги, диверсифікація послуг

Анотація

В статті розглянуті основні наукові підходи до трактування категорії «послуга» та визначено особливості послуги як товару в процесі міжнародної торгівлі. Також авторами здійснено спробу узагальнити підходи до класифікації послуг з позиції провідних міжнародних економічних інституцій. Також в статті досліджено основні тенденції розвитку світового ринку послуг в умовах глобальних трансформацій економіки та секторальні особливості розвитку невиробничої сфери в цілому за останні десятиліття, що характеризується, передусім зростаючою роллю міжнародного транспорту. Визначено основні фактори, які впливають на ріст світового ринку послуг в сучасному світі. Також описано, як трансформаційні процеси змінюють саму сутність послуги як товару та диверсифікують сферу послуг в цілому, сприяючи появі нових видів послуг та ускладнюючи взаємодію між всіма учасниками цього ринкового сегменту.

Посилання

Антонюк К. Визначальні фактори розвитку сучасної міжнародної торгівлі послугами. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 6. С. 46–51.

Гаркавенко С.С. Маркетинг. Київ : Лібра, 2002. 708 с.

Котлер Ф. Армстронг Г., Сондерс Д. и др. Основы маркетинга [пер. с англ.]. Mосква : Изд. дом «Вильямс», 2006. 942 с.

Максименко Т.В. Сучасна сфера послуг і особливості її становлення у транзитивній економіці. Формування ринкових відносин в Україні. 2010. № 1. С. 68–70.

Остафійчук Я.В. Підходи до класифікації послуг у контексті формування системи управління сферою послуг. Ефективна економіка. 2012. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=892 (дата звернення: 10.10.2022)

Прищепенко М.В., Прищепенко В.В. Ценность услуги как парадигма стратегии развития. Маркетинг в России и за рубежом. 2005. № 2. С. 109–118.

Райзберг А. Современный экономический словарь / А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. 6-е изд., перераб. и доп. Москва : ИНФРА-М, 2010. 512 с.

Специфічні риси міжнародної торгівлі послугами порівняно з традиційною торгівлею товарами. URL: https://studfile.net/preview/9241588/page:9/ (дата звернення: 14.10.2022)

Хмелевська Л.П. Особливості розвитку малого підприємництва у сфері побутового обслуговування населення України : дис. … канд. екон. наук: 08.01.01. Київ, 2002. С. 32.

The Trade and Development Report. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2014_en.pdf (дата звернення: 10.10.2022)

Antonyuk K.V. (2015) Vyznachalni faktory rozvytku suchasnoyi mizhnarodnoyi torhivli posluhamy. [Determining factors of the development of modern international trade in services]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no 6, pp. 46–51.

Garkavenko S.S. (2002) Marketynh [Marketing]. Kyiv: Libra, 708 p.

Kotler F., Armstrong G., Saunders D. (2006) Osnovy marketynhu [Fundamentals of marketing]. Moscow : Izdat. dom "Williams", 942 p. (in Russian)

Maksimenko T.V. (2010) Suchasna sfera posluh i osoblyvosti yiyi stanovlennya u tranzytyvniy ekonomitsi [Modern sphere of services and features of its formation in a transitive economy]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini, no. 1, pp. 68–70.

Ostafiichuk Y. (2012) Pidkhody do klasyfikatsiyi posluh u konteksti formuvannya systemy upravlinnya sferoyu posluh [Approaches to the classification of services in the context of the formation of a system of management of the sphere of services]. Efektyvna ekonomika, no. 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=892 (accessed: October 10, 2022)

Pryshpenko M.V., Prishchepenko V.V. (2005) Tsinnist posluh yak paradyhma stratehiyi rozvytku [The value of services as a paradigm of development strategy]. Marketynh v Rosiyi i za kordonom – Marketing in Russia and abroad, no. 2, pp. 109–118.

Ryzberg, A., Lozovsky, L. & Starodubtseva, E. (2010) Sovremennyy ekonomicheskiy slovar' [Contemporary economic dictionary]. Moscow: INFRA, 512 p. (in Russian)

Spetsyfichni rysy mizhnarodnoyi torhivli posluhamy porivnyano z tradytsiynoyu torhivleyu tovaramy [Specific features of international trade in services compared to traditional trade in goods]. Available at: https://studfile.net/preview/9241588/page:9/ (accessed: October 14, 2022)

Khmelevska L. (2002). Osoblyvosti rozvytku maloho pidpryyemnytstva u sferi pobutovoho obsluhovuvannya naselennya Ukrayiny [Peculiarities of the development of small entrepreneurship in the field of household services for the population of Ukraine] Candidate’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

The Trade and Development Report Available at: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2014_en.pdf (accessed: October 10, 2022)

Переглядів статті: 166
Завантажень PDF: 141
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Белінська, Г., & Гусаров, С. (2022). ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПОСЛУГ ТА ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-30
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ