ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, податковий менеджмент, податковий облік, податкові платежі, податкові зобов'язання, податкова звітність, розрахунки з бюджетом, контрольні процедури

Анотація

Стаття присвячена проблемі обліково-аналітичного забезпечення розрахунків за податками підприємства. Проаналізовано динаміку загального податкового боргу України, що підтверджує актуальність теми. Обґрунтовані положення щодо ефективності управління податковими зобов'язаннями, доходами та витратами. Обґрунтовані науково-методичні питання обліку і аналізу в системі податкового менеджменту, в межах вдосконалення системи запропонована і обґрунтована модель системи обліково-аналітичного забезпечення розрахунків за податками підприємства. Запропонована модель включає ідентичні блоки, що відображають специфіку того чи іншого виду інформаційного забезпечення. Зроблено висновок про необхідність побудови грамотної обліково-аналітичної системи податкового менеджменту, що ґрунтується на інтеграції облікових, аналітичних, звітних, контрольних, аудиторських процедур підприємства.

Посилання

Проноза П.В. Динаміка податкового боргу і напрями вдосконалення податкового адміністрування в Україні. Економіка та держава. № 5. С. 4–9. URL: http://surl.li/dgvbl

Офіційний сайт Державної податкової служби України: Інформація про податковий борг. URL: http://surl.li/dguze

Кононенко Л.В., Назарова Г.Б., Оришака О.В. (2020). Організація обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами в умовах використання сучасного інформаційного забезпечення. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. № 1–2. С. 202–210. URL: http://surl.li/dguzm

Кучеркова С.О. Обліково-аналітичне забезпечення визначення фінансових результатів і оподаткування прибутку. Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: монографія. Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», С. 184–192.

Гудзинський О.Д., Кірейцев Г.Г., Пахомова Т.М. Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного механізму менеджменту. Облік і фінанси АПК. № 3. С. 89–93. URL: http://surl.li/dguzv

Галієв А.Р. Обліково-аналітичне забезпечення податкового менеджменту у комерційних організаціях. (Автореф. дис. канд. екон. наук). С. 57–83.

Кучер С.В. Організація системи внутрішнього контролю розрахунків за податком на прибуток. Вісник Хмельницького національного університету № 2(1). С. 86–89. URL: http://surl.li/dgvaa

Золотницька Ю.В. (2016). Обліково-аналітичне забезпечення податкового планування суб’єктів господарювання. Economy and Society: modern foundation for human developmen : proceedings of the International Scientific Conference. 31 жовтня, 2016 р. С. 178–181. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. URL: http://surl.li/dgvam

Подуражня Ю.Ю. Організаційні аспекти податкового обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами. Економічний вісник університету. № 13. URL: http://surl.li/dgvar

Pronoza P.V. (2018) Dynamika podatkovoho borhu i napriamy vdoskonalennia podatkovoho administruvannia v Ukraini [Dynamics of tax debt and directions for improving tax administration in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, № 5, pp. 4–9. Available at: http://surl.li/dgvbl (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy: Informatsiia pro podatkovyi borh [Official website of the State Tax Service of Ukraine: Information on tax debt]. Available at: http://surl.li/dguze (in Ukrainian)

Kononenko L.V., Nazarova H.B., Oryshaka O.V. (2020) Orhanizatsiia obliku i audytu rozrakhunkiv za podatkamy ta platezhamy v umovakh vykorystannia suchasnoho informatsiinoho zabezpechennia [Organization of accounting and auditing of tax and payment calculations using modern information support]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, № 1-2, pp. 202–210. Available at: http://surl.li/dguzm (in Ukrainian)

Kucherkova S.O. (2020) Oblikovo-analitychne zabezpechennia vyznachennia finansovykh rezultativ i opodatkuvannia prybutku [Accounting and analytical support for determining financial results and income taxation]. Naukovo-metodolohichni zasady oblikovo-analitychnoho ta finansovo-investytsiinoho zabezpechennia staloho rozvytku subiektiv hospodariuvannia: monohrafiia. Melitopol: TOV «Kolor Prynt», pp. 184–192. (in Ukrainian)

Hudzynskyi O.D., Kireitsev H.H., Pakhomova T.M. (2008) Teoretychni aspekty formuvannia oblikovo-analitychnoho mekhanizmu menedzhmentu [Theoretical aspects of the formation of the accounting and analytical mechanism of management]. Oblik i finansy APK, № 3, pp. 89–93. Available at: http://surl.li/dguzv (in Ukrainian)

Haliiev A.R. (2013) Oblikovo-analitychne zabezpechennia podatkovoho menedzhmentu u komertsiinykh orhanizatsiiakh [Accounting and analytical support of tax management in commercial organizations]. (Avtoref. dys. kand. ekon. nauk) pp. 57–83. (in Ukrainian)

Kucher S.V. (2012) Orhanizatsiia systemy vnutrishnoho kontroliu rozrakhunkiv za podatkom na prybutok [Organization of the system of internal control of income tax calculations]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. № 2(1), pp. 86–89. Available at: http://surl.li/dgvaa (in Ukrainian)

Zolotnytska Yu.V. (2016) Oblikovo-analitychne zabezpechennia podatkovoho planuvannia subiektiv hospodariuvannia [Accounting and analytical support for tax planning of business entities]. Economy and Society: modern foundation for human development: proceedings of the International Scientific Conference. (31 zhovtnia, 2016 r.) (pp. 178–181). Leipzig, Germany: Baltija Publishing. Available at: http://surl.li/dgvam (in Ukrainian)

Podurazhnia Yu.Yu. (2009) Orhanizatsiini aspekty podatkovoho obliku rozrakhunkiv z biudzhetom ta pozabiudzhetnymy fondamy [Organizational aspects of tax accounting of settlements with the budget and extrabudgetary funds]. Ekonomichnyi visnyk universytetu. № 13. Available at: http://surl.li/dgvar (in Ukrainian)

Переглядів статті: 252
Завантажень PDF: 306
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Бєляєва, Л., Пеняк, Ю., & Карпова, А. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-14
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають