ТЕНДЕНЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: фінансовий результат, прибуток, збиток, тенденції, стабільність, стійкість, види економічної діяльності

Анотація

У статті досліджено основні показники фінансових результатів українських підприємств за видами економічної діяльності. Проаналізовано основні тенденції офіційних показників фінансових результатів за 2019-2020 роки, наведено темпи зростання прибутку та збитків. Виявлено найбільш стабільні – прибуткові та найбільш потерпілі – збиткові за період карантину галузі господарства. Визначено основні чинники, що вплинули на тенденцію зниження прибутковості, збільшення кількості збиткових підприємств, які негативно впливають на економіку країни в цілому. Запропоновано дієві засоби підтримки суб’єктів господарювання, які спрямовані на забезпечення сталого розвитку підприємства, підвищення його прибутковості, стійкості до мінливих умов навколишнього середовища.

Посилання

Мицак О., Ковтун Н., Лихач О. Удосконалення механізму управління фінансовими результатами підприємства Галицький економічний вісник. Тернопіль : ТНТУ, 2019. Том 56. № 1. С. 115–122.

Державна служба статистики України: офіційне інтернет–представництво. URL: https://ukrstat.org.ua

Гайбура Ю.А. Аналітичний інструментарій управління фінансовими результатами підприємства в умовах кризи. Ефективна економіка. 2021. № 5. С. 1–8.

Лесюк А.С. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємств в Україні. Агросвіт. 2020. № 15. С. 67–73.

Пеняк Ю.С., Руденко А.О. Підвищення ефективності управління фінансовими результатами підприємства. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти. Ч. 1. Львів : ЛНАУ, 2021. С. 249–251.

Mytsak O., Kovtun N., & Lychach O. (2019) Udoskonalennia mekhanizmu upravlinnia finansovymy rezultatamy pidpryiemstva [Improvement of the management of an enterprise’s financial results]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician economic bulletin, vol. 56, no 1, pp. 115–122. (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine (2020). Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Haibura Yu. (2021) Analitychnyi instrumentarii upravlinnia finansovymy rezultatamy pidpryiemstva v umovakh kryzy [Analytical tools of management of financial results of the enterprise in the condition of crisis]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 5, pp. 1–8. (in Ukrainian)

Lesyuk, A. (2020) Otsinka finansovykh rezultativ diialnosti pidpryiemstv v Ukraini [Assessment of financial results of enterprises in Ukraine]. Ahrosvit – Agrosvit, vol. 15, pp. 67–73. (in Ukrainian)

Penyak Yu., & Rudenko A. (2021) Pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia finansovymy rezultatamy pidpryiemstva [Improving the efficiency of managing the financial results of the enterprise]. Aktualni problemy suchasnoho biznesu: oblikovo-finansovyi ta upravlinskyi aspekty – Actual problems of modern business: accounting, financial and management aspects, vol. 1, pp. 249–251. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 55
Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Пеняк, Ю., Пеняк, Ю., & Руденко, А. (2021). ТЕНДЕНЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-46
Розділ
ЕКОНОМІКА