КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  • Вікторія Чередниченко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-8276-3014
Ключові слова: управління, комунікації, підприємство, стратегія розвитку, комунікативний менеджмент

Анотація

В статті проведено дослідження механізму вдосконалення методів комунікативного менеджменту як елемента стратегічного управління процесами розвитку підприємства. Уточнено поняття стратегії розвитку підприємства як системи принципів, що враховує невизначеність та динамічність довкілля при реалізації цілей організації та досягнення конкурентних переваг через ускладнення структури зв’язків (комунікацій) зовнішнього та внутрішнього середовища. Обґрунтовано поняття комунікативного менеджменту як процесу взаємодії виробників, споживачів, інститутів та суб’єктів ринкової інфраструктури, скоординованих у рамках спеціалізованої управлінської діяльності. В рамках комплексу розв’язуваних завдань у структурі комунікативного менеджменту поряд з широко використовуваними інструментами комунікативної взаємодії автором виділені інструменти управління комунікаційною діяльністю.

Посилання

Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З., Кириченко А.С. Стратегічні підходи до управління маркетинговими комунікаціями на підприємстві. Ефективна економіка. 2021. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9703 (дата звернення: 10.07.2022).

Марковець О.В. Використання новітніх технологій для забезпечення комунікації сфері менеджменту організації. Стандартизація. Сертифікація. Якість. 2019. № 6. С. 7–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2019_6_4 (дата звернення: 14.07.2022).

Bilous S., Panasyuk V., Pavlova A., Zhuchenko A. Modernin formation management technologies in business incubation, as a factor of sustainable development in the region. Scientific journal: Innovativ esolutionsin modern science. Dubai. 2018. № 3(22). Р. 20–35.

Прус Л.Р. Комунікаційний менеджмент. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 1. С. 38–41. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_1/zmist.files/_09.pdf (дата звернення: 14.07.2022).

Копитова І.В. Комунікації як основа механізму управління. Інноваційна економіка. 2016. № 5–6. С. 146–151. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2016_5-6_27 (дата звернення: 25.07.2022).

Білоус С.П. Системне управління інтелектуальним потенціалом в процесі забезпечення і розвитку економічної стійкості організації. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2020. Вип. 3. С. 60–70.

Зернецька О.В. Глобальна комунікація : монографія. Київ : Наукова думка, 2017. 352 с.

Невальонний Є.О. Сутність комунікації як процесу у сфері управління. Наука і оборона. 2019. № 2. С. 35–38. URL: http://nio.nuou.org.ua/article/view/179792 (дата звернення: 10.08.2022).

Grynko Т., Hviniashvili Т., Kyrychenko A. (2021) Stratehichni pidkhody do upravlinnya marketynhovymy komunikatsiyamy na pidpryyemstvi [Strategic approaches to management of marketing communications at the enterprise]. Efektyvna ekonomika, vol. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9703 (accessed: 27.07.2022).

Markovets O.V. (2019) Vykorystannya novitnikh tekhnolohiy dlya zabezpechennya komunikatsiyi sferi menedzhmentu orhanizatsiyi [Use of the latest technologies to ensure communication in the field of management of the organization]. Standartyzatsiya. Sertyfikatsiya. Yakist, vol. 6, pp. 7–18. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2019_6_4 (accessed: 14.07.2022).

Bilous S., Panasyuk V., Pavlova A., Zhuchenko A. (2018) Modernin formation management technologies in business incubation, as a factor of sustainable development in the region. Scientific journal: Innovativ esolutionsin modern science. Dubai, vol. 3(22), pp. 20–35.

Prus L.R. (2019) Komunikatsiynyy menedzhment [Communication management]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 38–41. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_1/zmist.files/_09.pdf (accessed:14.07.2022).

Kopytova I.V. (2016) Komunikatsiyi yak osnova mekhanizmu upravlinnya [Communications as the basis of the management mechanism]. Innovatsiyna ekonomika, vol. 5–6, pp. 146–151. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2016_5-6_27 (accessed: 25.07.2022).

Bilous S.P. (2020) Systemne upravlinnya intelektualnym potentsialom v protsesi zabezpechennya i rozvytku ekonomichnoyi stiykosti orhanizatsiyi [System management of intellectual potential in the process of ensuring and developing the economic stability of the organization]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho, vol. 3, pp. 60–70.

Zernetska O.V. (2017) Hlobalna komunikatsiya: monohrafiya [Global communication: a monograph]. Kyiv: Naukova dumka, 352 p. (in Ukrainian)

Nevalonnyy YE.O. (2019) Sutnist komunikatsiyi yak protsesu u sferi upravlinnya [The essence of communication as a process in the field of management]. Nauka i oborona, vol. 2, pp. 35–38. Available at: http://nio.nuou.org.ua/article/view/179792 (accessed: 10.08.2022).

Переглядів статті: 265
Завантажень PDF: 151
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Чередниченко, В. (2022). КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-89
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ