СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛ СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ НОВОЇ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ ТРАНЗИТНОЇ СИСТЕМИ (NCTS)

Ключові слова: спільний транзит, суб’єкти ЗЕД, Нова комп’ютеризована транзитна система, Служба підтримки NCTS

Анотація

У статті йдеться про умови підготовки суб’єктів ЗЕД до застосування процедури спільного транзиту. Зауважено, що важливим стало створення Служби підтримки NCTS (Helpdesk). Служба підтримки є єдиною точкою контакту для суб’єктів господарювання та працівників митних органів щодо NCTS – з технічних, процедурних та інших питань. Розглянуто способи комунікації користувачів Служби підтримки, структурні частини та особливості її функціонування. Описано роботу З’ясовано способи забезпечення Службою підтримки безперервної роботи процедури спільного транзиту. Під час дослідження встановлено, що Служба підтримки є дійсно тим дієвим елементом, який забезпечує надійну комунікацію користувачів ЕТС. Іншими словами, Служба підтримки оперативно та системно відпрацьовує відповіді на запити користувачів ЕТС щодо: застосування режиму спільного транзиту; несправностей функціонального або технічного характеру, збоїв у роботі ЕТС та/або її складових; надання роз’яснень про особливості користування ЕТС та/або її складовими.

Посилання

Капітанець С.В. Нормативно-правове забезпечення приєднання України до системи спільного транзиту ЄС/ЄАВТ. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу : збірник тез ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 60-річчю Хмельницького національного університету, 17 квітня 2022 р. (м. Хмельницький). Хмельницький : ХНУ, 2022. C. 84–87.

Бережнюк І.Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти : монографія. Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. 543 с.

Дорофеєва Л.М. Європейський вектор розвитку української митниці : монографія. Дніпро : УМСФ, 2019. 448 с.

Ченцов В.В. Адміністративно-правові механізми державного управління митною справою в Європейському Союзі. URL: http://dridu.dp.ua/zbirnik/2012-01(7)/12cvvses.pdf (дата звернення: 13.09.2022).

Заяц В.В. Процедура спільного транзиту: заходи по впровадженню в Україні. Фінанси, економіка, право vs війна : матеріали Міжнародного конгресу, м. Ірпінь, 27 квітня 2022 року. С. 557–560.

Руда Т.В. Особливості застосування процедури спільного транзиту в контексті норм міжнародного законодавства. Інноваційна економіка. 2022. № 1. С. 163–168. URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/905 (дата звернення: 14.09.2022).

Капітанець С.В., Брендак А.І. Детермінанти національного застосування нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS). Економіка та суспільство. 2022. № 39. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1431 (дата звернення: 15.09.2022).

Про затвердження Порядку роботи служби підтримки з питань спільного транзиту Держмитслужби: Наказ Держмитслужби від 19.11.2021 № 926 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0926913-21#n126 (дата звернення: 16.09.2022).

Вебінтерфейс Модуля технічної підтримки користувачів програмних продуктів Держмитслужби з питань спільного транзиту. URL: https://help.customs.gov.ua/ (дата звернення: 19.09.2022).

Kapitanets, S.V. (2022). Normatyvno-pravove zabezpechennia pryiednannia Ukrainy do systemy spilnoho tranzytu YeS/YeAVT [Regulatory and legal provision of Ukraine's accession to the EU/EFTA common transit system]. III Vseukrainska naukova konferentsiia «Harmonizatsiia zakonodavstva Ukrainy z pravom Yevropejskoho Soiuzu» – ІІІ All-Ukrainian scientific conference «Harmonization of the legislation of Ukraine with the law of the European Union». (рр. 84-87). Khmelnytskyі : KhNU. (in Ukrainian)

Berezhniuk, I.H. (2009). Mytne rehuliuvannia Ukrainy: natsionalni ta mizhnarodni aspekty [Customs regulation of Ukraine: national and international aspects]. Dnipropetrovsk: Akademiia mytnoi sluzhby Ukrainy. (in Ukrainian)

Dorofeieva, L.M. (2019). Yevropejskyi vektor rozvytku ukrainskoi mytnytsi [European vector of Ukrainian customs development]. Dnipro: UMSF. (in Ukrainian)

Chentsov, V.V. (2012). Administratyvno-pravovi mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia mytnoiu spravoiu v Yevropeiskomu Soiuzi [Administrative and legal mechanisms of state management of customs affairs in the European Union]. Available at: http://dridu.dp.ua/zbirnik/2012-01(7)/12cvvses.pdf (in Ukrainian)

Zaiats, V.V. (2022). Protsedura spilnoho tranzytu: zakhody po vprovadzhenniu v Ukraini [Joint transit procedure: implementation measures in Ukraine]. Mizhnarodnyi konhres «Finansy, ekonomika, pravo vs viina» – International congress «Finance, economy, law vs war». (рр. 557–560). Irpin: DPU. (in Ukrainian)

Ruda, T.V. (2022). Osoblyvosti zastosuvannia protsedury spilnoho tranzytu v konteksti norm mizhnarodnoho zakonodavstva [Peculiarities of the application of the joint transit procedure in the context of international legislation]. Innovatsijna Ekonomika – Innovative economy, vol. 1. Available at: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/905 (in Ukrainian)

Kapitanets, S.V. & Brendak, A.I. (2022). Determinanty natsionalnoho zastosuvannia Novoi kompiuteryzovanoi tranzytnoi systemy (NCTS). [Determinants of the National applying New computerized transit system (NCTS)]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, vol. 39. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1431 (in Ukrainian)

Nakaz Derzhavnoi mytnoi sluzhby Ukrainy «Pro zatverdzhennia Poriadku roboty sluzhby pidtrymky z pytan spilnoho tranzytu Derzhmytsluzhby» [Order of the State Customs Service of Ukraine «On approval of the Procedures of the support service for common transit of the State Customs Service»]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0926913-21#n126 (in Ukrainian)

Vebinterfeis Modulia tekhnichnoi pidtrymky korystuvachiv prohramnykh produktiv Derzhmytsluzhby z pytan spilnoho tranzytu [Web interface of the Technical Support Module of the users of software products of the State Customs Service on common transit]. Available at: https://help.customs.gov.ua/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 107
Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Капітанець, С., & Заяц, В. (2022). СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛ СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ НОВОЇ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ ТРАНЗИТНОЇ СИСТЕМИ (NCTS). Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-69
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ