РЕСУРСНЕ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В РЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ

  • Максим Бублій Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» https://orcid.org/0000-0003-1060-6404
  • Людмила Дробязко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» https://orcid.org/0000-0003-3658-4928
  • Ольга Крамарева Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» https://orcid.org/0000-0003-1659-0538
Ключові слова: стратегічне планування, підприємницькі структури, рекреаційна сфера, інституційні фактори, ресурсний потенціал

Анотація

У статті досліджено ресурсне та інституційне забезпечення стратегічного планування розвитку підприємницьких структур в рекреаційній сфері. З’ясовано, базові принципи стратегічного планування розвитку підприємницьких структур в рекреаційній сфері серед них: принцип найменшої дії; принцип неминучості; прямих або прихованих дій; двох слабкостей; без альтернативності. Визначено, що стратегічне планування розвитку підприємницької діяльності – це функція стратегічного управління, що визначає процес вибору і визначення стратегічних установок, стратегічний аналіз і розробку стратегічних цілей. Також визначено рекреаційний потенціал як здатність території на основі діючих і розвіданих природних, а також соціально-культурних та господарських ресурсів, при різних їх комбінаціях, надавати позитивний вплив на фізичний і духовний стан людини як відновлення і розвитку.

Посилання

Аванесова Н.Е., Марченко О.В. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом : теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 195 с.

Дутчак С.В. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів: монографія. Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. 196 с.

Мікловда В.П., Брітченко І.Г., Кубіній Н.Ю., Колодинський C.Б., Ціцак Л.М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю: епістомологічні підходи та практична проблематика : Монографія. Полтава – Ужгород, 2012. 297 с.

Сментина Н.В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку на мезорівні: теорія, методологія, практика : монографія. Одеса : Атлант, 2015. 365 с.

Шаров Ю.П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: концептуальні аспекти : монографія. Київ : Вид-во УАДУ, 2001. 235 с.

Ansoff H. I. Strategic Management. London: Palgrave Macmillan London. 1979. 236 р.

Chandler Alfred D. Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. Cambridge, MA: MIT Press. 1998. 321 р.

Porter, M. (2001) «Strategy and the Internet», Harvard Business Review, March 2001, pp. 62–78.

Avanesova N.E., Marchenko O.V. (2015) Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom ta suchasnym mistom: teoretyko-metodychni zasady: monohrafiya [Strategichne stewardship of the business that suchasnim mistom: theoretical and methodological ambush: a monograph]. Kharkiv: Shchedra sadyba plius, 195 р. (in Ukrainian)

Dutchak S.V. (2014) Turystsko-rekreatsiini resursy landshaftiv: monohrafiya [Tourist-recreational resource landscape: a monograph]. Chernivtsi: Vydavnychyi dim «Rodovid», 196 р. (in Ukrainian)

Miklovda V.P., Britchenko I.H., Kubinii N.Iu., Kolodynskyi C.B., Tsitsak L.M. (2012) Stratehichne upravlinnia konkurentospromozhnistiu: epistomolohichni pidkhody ta praktychna problematyka: monohrafiya [Strategichne management of the competition is possible: epistomologichni pydkhodi that problematics is practical: a monograph]. Poltava – Uzhhorod, 297 р. (in Ukrainian)

Smentyna N.V. (2015) Stratehichne planuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku na mezorivni: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiya [Strategichne planuvannya socio-economic development on mesorivni: theory, methodology, practice: a monograph]. Odesa: Atlant, 365 р. (in Ukrainian)

Sharov Yu.P. (2001) Stratehichne planuvannia v munitsypalnomu menedzhmenti: kontseptualni aspekty: monohrafiya [Strategichne planuvannya in municipal management: conceptual aspects: a monograph]. Kyiv: Vyd-vo UADU, 235 р. (in Ukrainian)

Ansoff H.I. (1979) Strategic Management. London: Palgrave Macmillan London. 236 р.

Chandler Alfred D. (1998) Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. Cambridge, MA: MIT Press. 321 р.

Porter M. (2001) Strategy and the Internet, Harvard Business Review, March 2001, pp. 62–78.

Переглядів статті: 170
Завантажень PDF: 109
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Бублій, М., Дробязко, Л., & Крамарева, О. (2022). РЕСУРСНЕ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В РЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-65
Розділ
ЕКОНОМІКА