АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД БІРЖОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Ключові слова: аналіз, біржовий ринок, фондова біржа, цінні папери, акції, облігації, біржова діяльність, біржові активи, комісія з цінних паперів та фондового ринку

Анотація

Ця стаття присвячена аналізу стану біржового ринку України, а також виявлення проблем його функціонування та вивчення можливих шляхів їх вирішення. Біржовий ринок України не має єдиної політики свого розвитку, а також має певні недоліки. Це створює проблему для нашого дослідження, оскільки біржовий ринок з кожним роком удосконалюється та інтегрується у світовий простір. У статті розглянуто основні підходи до визначення сутності поняття «біржовий ринок», його складові елементи, розглянуто нормативно-правову базу регулювання. Проаналізовано стан біржового ринку України на сучасному етапі становлення. Вивчено динаміку обсягу та кількості випусків акцій та облігацій підприємств та обсягу біржових договорів з цінними паперами від організаторів торгівлі за 2014-2021 роки. Виділено основні проблеми, що перешкоджають розвитку ринку, зокрема недостатня прозорість вітчизняного біржового ринку, недосконалість законодавства, недостовірність інформації про діяльність учасників фондового ринку, нестабільна ситуація в Україні, більше. Також запропоновано можливі заходи щодо покращення загальної ринкової кон'юнктури та стимулювання подальшого розвитку фондового ринку України, а саме створення відповідної нормативно-правової бази, яка регулюватиме права всіх учасників фондового ринку, підвищуватиме ефективність державного нагляду та контроль. на фондовому ринку України, підвищити ринкову конкурентоспроможність, забезпечити відповідність міжнародним стандартам фінансової звітності, зокрема за результатами фондових бірж. Сьогодні без вжиття державою цих заходів ефективне функціонування українського фондового ринку неможливе.

Посилання

Бритвєнко А. С., Горяча О. Л., Войний І. І. Організаційно-економічний механізм функціонування міжнародної електронної біржової торгівлі. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2020. № 1 (47). С. 9–14.

Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 16.11.2017 № 2210-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Офіційний сайт. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/

Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І. Фондовий ринок України: особливості функціонування в сучасних умовах. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 103–107. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2020/20.pdf

Селіванова К.В., Клюско Л.А. Фондовий ринок в Україні: проблеми та основні напрями їх вирішення. Молодий вчений. 2020. № 4. С. 352–355. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/4/73.pdf

Мельник О.І., Капітан І.М. Сучасні тенденції розвитку фондового ринку України. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/60.pdf

Фондова біржа ПФТС. Офіційний сайт. URL: https://pfts.ua/news/6495-oglyad-diyalnosti-pfts-serpen-2022-roku

Танклевська Н.С., Кальченко М.М. Стан та проблеми формування фондового ринку в Україні. Ефективна економіка. 2013. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2319

Trading Economics Data. URL: https://tradingeconomics.com/

Britvienko A., Goryacha O., and Voynyi I. (2020) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm funktsionuvannia mizhnarodnoi elektronnoi birzhovoi torhivli [Organizational and economic mechanism of functioning of international electronic exchange trading]. Bulletin of the Berdyan University of Management and Business, vol. 1 (47), pp. 9–14. (in Ukrainian)

Law of Ukraine "On Securities and the Stock Market" dated November 16, 2017 No. 2210-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 (in Ukrainian)

National Securities and Stock Market Commission. Official site. Analytical data on the development of the stock market. Available at: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/ (in Ukrainian)

Tretyakova O., Kharabara V. and Greshko R. (2020) Fondovyi rynok Ukrainy: osoblyvosti funktsionuvannia v suchasnykh umovakh [The stock market of Ukraine: features of functioning in modern conditions]. Economy and the State, vol. 5, pp. 103–107. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2020/20.pdf (in Ukrainian)

Selivanova K., Klyusko L. (2020) The stock market in Ukraine: problems and main areas of their solution, [The stock market in Ukraine: problems and main areas of their solution]. Young Scientist, vol. 4, pp. 352–355. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/4/73.pdf. (in Ukrainian)

Melnyk O. and Captain I. (2019) Suchasni tendentsii rozvytku fondovoho rynku Ukrainy [Modern trends in the development of the stock market of Ukraine]. Efficient economy, vol. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/60.pdf (in Ukrainian)

PFTS Stock Exchange. Official site. Available at: https://pfts.ua/news/6495-oglyad-diyalnosti-pfts-serpen-2022-roku (in Ukrainian)

Tanklevska N. and Kalchenko M. (2013), Stan ta problemy formuvannia fondovoho rynku v Ukraini [The state and problems of the formation of the stock market in Ukraine]. Efficient economy, vol. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2319 (in Ukrainian)

Trading Economics Data. Available at: https://tradingeconomics.com/

Переглядів статті: 827
Завантажень PDF: 414
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Мирошниченко, Г., Семенова, Д., & Мирошниченко, І. (2022). АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД БІРЖОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-42
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ