УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР: АСПЕКТИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, підприємницька-структура, бізнес-процес, управління підприємницькими ризиками, COSO ERM

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню, щодо управління ризиками підприємницьких структур, що є основою роботи з визначення та зменшення ступеня ризику через систему управління ризиками та систему економічних (переважно фінансових) відносин, що виникають у процесі цього управління, включаючи стратегії та тактики управлінських дій. Визначено, що для підприємницьких структур характерно впровадження функціонального підходу управління ризиками. Досліджено сутність ризику через таки його аспекти як: невизначеність, можливість та небезпеку. Обґрунтовано, що управління ризиками підприємницьких структур проявляється через систему комплексу заходів, спрямовану на мінімізацію можливих втрат бізнесу у зв'язку з настанням несприятливих подій. Виявлено складовий елемент системи управління ризиками – політика управління ризиками підприємницької структури, яка проявляється через засоби реалізації, що дозволяють зменшувати негативний вплив ризиків внутрішнього та зовнішнього середовища на діяльність підприємницької структури. Запропоновано бізнес-процес управління ризиками підприємницької структури, що дозволяє через економічно обґрунтовані рекомендації та дії, знизити загальний рівень бізнес-ризику до прийнятного рівня. Обґрунтовано рекомендації, щодо організації системи управління ризиками підприємницької структури за методологією COSO ERM.

Посилання

Матвієнко-Біляєва Г. Л. Ризик-менеджмент як сучасна система ефективного управління ризиками підприємницьких структур. Молодий вчений. 2018. № 4. URL: http://www.donnuet.edu.ua/index.php/en/nauka/oholoshennia/1413-zbirka-tez-za-robotoiu-konferentsii/file

Степанова А.А., Рогоза Я. І. Ризик-менеджмент як важлива складова інноваційної діяльності підприємства. Наукова-практичний збірник «Финансовые услуги». 2017. № 5. С. 15–18. URL: https://www.researchgate.net/publication/341312653_RIZIK-MENEDZMENT_AK_VAZLIVA_SKLADOVA_INNOVACIJNOI_DIALNOSTI_PIDPRIEMSTVA

Вітленський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці і підприємництві. К.: КНЕУ, 2004. 480 с.

Вербіцька І.І. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур Сталий розвиток економіки. 2013. № 5. С. 282–291. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_5_37

Дoнець Л.І. Екoнoмічні ризики тa метoди їх вимірювання : нaвчaльний пoсібник К. : Центр нaвчaльнoї літерaтури, 2006. 312с.

Дикань В. Л., Посохов І. М. Дослідження міжнародних стандартів управління ризиками. Бізнес-інформ. 2014. №1. С. 314–319. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-1_0-pages-314_319.pdf

Куцик П.О. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник. Львів: Растр-7, 2016. 318 с.

Каюда В.О. Система управління ризиками згідно методології COSO. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія і практика. 2019. №3. C. 1–3. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21319/1/%d0%9a%d0%be%d1%8e%d0%b4%d0%b0%20%d0%92.%d0%9e._%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d0%b7%d0%b3%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%97%20COSO.pdf

Башинська О.І., Полещук А.А., Мотова А.В. Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві. Причорноморські економічні студії. 2017. № 17. С. 91–94. URL: http://bses.in.ua/journals/2017/17_2017/19.pdf

Matvienko-Biliyaeva, H. (2018). Risk management as a modern system of effective risk management of business structures. Molodyi vcheniy, (4). Available at: http://www.donnuet.edu.ua/index.php/en/nauka/oholoshennia/1413-zbirka-tez-za-robotoiu-konferentsii/file (in Ukrainian)

Stepanova, A., & Rohoza, Y. (2017). Risk-management is an important warehouse for innovation activities of the enterprise. Scientific-practical collection "Financial services", (5), 15–18. Available at:https://www.researchgate.net/publication/341312653_RIZIK-MENEDZMENT_AK_VAZLIVA_SKLADOVA_INNOVACIJNOI_DIALNOSTI_PIDPRIEMSTVA (in Ukrainian)

Vitlensky, V., & Velikoivanenko, G. G. (2004). Rizicology in economy and business.Kyiv. KNEU.480p. (in Ukrainian)

Verbytska, І. (2013). Risk management as a modern risk management system of business structures. Sustainable development of the economy, (5), 282–291. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_5_37(in Ukrainian)

Donets, L. (2006). Economic risks and methods of their measurement: study guide. Kyiv. Center for Educational Literature, 312 p. (in Ukrainian)

Dykan, V., & Posokhov, I. (2014). Research of international risk management standards. Business-inform, (1), 314–319. (in Ukrainian)

Kutsyk, P. (2016). Financial risk management: a study guide. Lviv. Rastr-7, 318 p. (in Ukrainian)

Kayuda, V. (2019). Risk management system according to the COSO methodology. Modern problems of enterprise management: theory and practice, (3), 1–3. Available at: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21319/1/%d0%9a%d0%be%d1%8e%d0%b4%d0%b0%20%d0%92.%d0%9e._%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d0%b7%d0%b3%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%97%20COSO.pdf (in Ukrainian)

Bashynska, O., Poleshchuk, A., & Motova, A. (2017). Improvement of the risk management system at the enterprise. Black Sea Economic Studies, 17, 91–94. Available at: http://bses.in.ua/journals/2017/17_2017/19.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 340
Завантажень PDF: 252
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Мирошниченко, Г. (2022). УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР: АСПЕКТИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-47
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають