ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: суспільні блага, фінансово-економічний механізм, соціальна безпека, бюджет

Анотація

Стаття присвячена важливим питанням гарантування соціальної безпеки в контексті формування та використання фінансово-економічного потенціалу держави. З’ясовано, що в Україні надання суспільних благ має ознаки солідарно-консервативної системи, а основою фінансової бази виконання соціальних гарантій виступає валовий внутрішній продукт, який перерозподіляється через систему оподаткування та єдиний соціальний внесок. Охарактеризовано основні фактори що впливають на можливість держави виконувати соціальні гарантії та забезпечувати мінімальний рівень соціальної безпеки із поділом на дві групи: непрямі або зовнішні та прямі або внутрішні. Аналіз динаміки і стану ВВП та державних фінансів дозволив зробити висновок про недостатні фінансові можливості для підвищення рівня соціальної безпеки в Україні. В ході дослідження було зроблено ряд висновків та пропозицій, направлених на поліпшення фінансово-економічного потенціалу країни.

Посилання

Горин В. П. Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій : дис. канд. екон. наук : 08.00.08, Тернопіль, 2010. 283 с.

Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Чугунов І. Я., Насібова О. В. Фінансовий потенціал системи соціального захисту населення. Sciences of Europe. 2021. № 62. С. 44–49.

Бюджетний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 08.10.2010 № 2456-VI (зі змінами). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Мінфін. URL: https://minfin.com.ua

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 0 8.07.2010 р. № 2464-VI. Дата оновлення: 28.09.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17

Жук О. Б. Фінансове забезпечення реалізації соціальної політики держави : дис. канд. екон. наук : 08.00.08, Львів, 2017. 314 с.

Horyn V. P. (2010) Derzhavne finansove zabezpechennia sotsialnykh harantii [State financial provision of social guarantees]. Candidate’s thesis. Ternopil. (in Ukrainian)

Konstytutsiia Ukrainy, pryiniata Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 28.06.1996 № 254k/96-VR (zi zminamy). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Chuhunov I. I., & Nasibova O. V. (2021) Finansovyi potentsial systemy sotsialnoho zakhystu naselennia [Financial potential of the system of social protection of the population]. Sciences of Europe, no 62, pp. 44–49.

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy, pryiniatyi Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 08.10.2010 № 2456-VI (zi zminamy). Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (accessed September 10, 2022).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Minfin. Available at: https://minfin.com.ua/

Pro zbir ta oblik yedynoho vnesku na zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia : Zakon Ukrainy vid 0 8.07.2010 r. № 2464-VI. Data onovlennia: 28.09.2018. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17

Zhuk O. B. (2017) Finansove zabezpechennia realizatsii sotsialnoi polityky derzhavy [Financial support for the implementation of the social policy of the state]. Candidate’s thesis. Lviv. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 177
Завантажень PDF: 191
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Фрадинський, О. (2022). ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-18
Розділ
ЕКОНОМІКА