ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РЕЕМІГРАЦІЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ

  • Мар’яна Біль ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0003-4979-4019
Ключові слова: міграція, молодь, молодіжна політика, міграційна політика, рееміграція, інститути мобільності, організаційно-економічні механізми

Анотація

У статті актуалізовано проблему міграції молоді України, яка значно загострилась в умовах війни. Проаналізовано досвід реалізації молодіжної політики в Україні, що дозволило виявити фактичну відсутність зв’язку її заходів з міграційними тенденціями. Досліджено міграційну політику в контексті регулювання мобільності молоді, що теж підтвердило недостатню увагу держави до цього питання в довоєнний період. У зв’язку з цим вказано на необхідність визначення на державному рівні концептуально-стратегічних пріоритетів регулювання міграції молоді, які в нинішніх умовах мають бути спрямовані на стимулювання її рееміграції. Визначено систему механізмів стимулювання рееміграції молоді та аргументовано необхідність їх обмеження, зважаючи на ресурсні можливості держави. Роз’яснено особливості і переваги застосування організаційно-економічних механізмів стимулювання рееміграції молоді в Україні, які дозволять консолідувати інституційні зусилля різних сфер.

Посилання

Про основні засади молодіжної політики : Закон України № 1414-IX від 27.04.2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text

Біль М. М., Мульска О. П., Бараняк І. Є., Махонюк О. В., Карп’як М. О. Оцінювання впливу міграційної мобільності молоді на людський потенціал Карпатського регіону: електронне наукове видання / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2021. 67 с.

Калініна С. П., Давидюк Л. П. Міжнародна конкуренція за людський потенціал: міграційний контекст. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2016. Вип. 14. С. 209–213.

Крук О. В. Державне регулювання трудової міграції в Україні. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2019. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pandr_2019_2_12

Kraichynska О., Maslova Yu. Academic migration and its influence on the social development of countries (on the example of the National University «Ostroh Academy»). Pedagogy and Psychology of Sport. 2020. № 6(4). Р. 138–150. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.04.013

Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року : Указ Президента України № 94/2021 від 12.03.2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94/2021#Text

Соціологічні дослідження : Міністерство молоді та спорту України. URL: https://mms.gov.ua/molodizhna-politika/baza-doslidzhen/sociologichni-doslidzhennya

Про Державний бюджет України на 2022 рік : Закон України № 1928-IX від 2.12.2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text

Визначення розміру допомоги по безробіттю : Державний центр зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/novyna/vyznachennya-rozmiru-dopomogy-po-bezrobittyu

Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність : Постанова Кабінету Міністрів України № 579 від 12.08.2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#Text

Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України № 579 від 02.06.2021 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-cilovoyi-socialnoyi-programi-molod-ukrayini-na-20212025-roki-ta-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-579-020621

Про зовнішню трудову міграцію : Закон України № 761-VIII від 05.11.2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-19#Text

Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року : Закон України № 482-р від 12.07.2017 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80#Text

Про схвалення Концепції Державної програми співпраці із закордонними українцями на 2017-2020 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 428-р від 21.06.2017 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/428-2017-%D1%80#Text

Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 687-р від 24.07.2019 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#n278

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Повернення громадян, які тимчасово переміщені, зокрема за кордон та їх інтеграції в суспільно-економічне життя держави» / Національна рада з відновлення України від наслідків війни. 2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/return-of-temporarily-displaced-citizens.pdf

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Молодь та спорт» / Національна рада з відновлення України від наслідків війни. 2022. URL: https://recovery.gov.ua/project/program/improve-education-system?page=2

Проєкти нацпрограми «Розвиток системи освіти» : Відновлення України. URL: https://recovery.gov.ua/project/program/improve-education-system?page=2

Шевченко О. В., Романова В. В., Жаліло Я. А. (ред.) та ін. Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні : наук. доп. Київ : НІСД, 2020. 153 с.

Бібліотека (тема – молодіжна політика) : Децентралізація. URL: https://decentralization.gov.ua/library?year=&library_category=&library_source=&library_theme=19&library_type=&library_name=

Слобожан О. В., Миколюк Н. М. Місцевий економічний розвиток як фактор запобігання міграції молоді. Київ, 2021. 40 с. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/812/iri_osbb_www_final_version_feb-8-2022_1.pdf

On the main principles of youth policy. Law of Ukraine no 1414-IX 27.04.2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text (in Ukrainian)

Bil, M., Mulska, O., Baraniak, I., Makhoniuk, O., Karpiak, M. (2021). Otsiniuvannia vplyvu mihratsiinoi mobilnosti molodi na liudskyi potentsial Karpatskoho rehionu [Evaluation of the impact of migration mobility of youth on the human potential of the Carpathian region]. Lviv: SI «Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine», 67 p. (in Ukrainian)

Kalinina, S., Davydiuk. L. (2016). Mizhnarodna konkurentsiia za liudskyi potentsial: mihratsiinyi kontekst [International competition for human potential: migration context]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti, no 14, pp. 209–213. (in Ukrainian)

Kruk, O. (2019). Derzhavne rehuliuvannia trudovoi mihratsii v Ukraini [State regulation of labor migration in Ukraine]. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, no 2. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pandr_2019_2_12 (in Ukrainian)

Kraichynska, О., Maslova, Yu. (2020). Academic migration and its influence on the social development of countries (on the example of the National University «Ostroh Academy»). Pedagogy and Psychology of Sport, no 6(4), pp. 138–150. (in Ukrainian)..

On the National Youth Strategy until 2030. Decree of the President of Ukraine no 94/2021 12.03.2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94/2021#Text (in Ukrainian)

Sociological research. Ministry of Youth and Sports of Ukraine. Available at: https://mms.gov.ua/molodizhna-politika/baza-doslidzhen/sociologichni-doslidzhennya (in Ukrainian)

On the State Budget of Ukraine for 2022. Law of Ukraine no 1928-IX 2.12.2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text (in Ukrainian)

Determining the amount of unemployment benefits. State Employment Center. Available at: https://www.dcz.gov.ua/novyna/vyznachennya-rozmiru-dopomogy-po-bezrobittyu (in Ukrainian)

On the approval of the Procedure for the implementation of the right to academic mobility. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine no 579 12.08.2015. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

On the approval of the State Targeted Social Program «Youth of Ukraine» for 2021-2025 and amendments to some acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine:.Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine no 579 2.06.2021. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-cilovoyi-socialnoyi-programi-molod-ukrayini-na-20212025-roki-ta-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-579-020621 (in Ukrainian)

On external labor migration. Law of Ukraine no 761-VIII 5.11.2015. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-19#Text (in Ukrainian)

On the approval of the State Migration Policy Strategy of Ukraine for the period until 2025. Law of Ukraine no 482-р 12.07.2017. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80#Text (in Ukrainian)

On the approval of the Concept of the State Program of Cooperation with Ukrainians Abroad for 2017-2020. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine no 428-р 21.06.2017. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/428-2017-%D1%80#Text (in Ukrainian)

On the approval of the Integrated Border Management Strategy for the period until 2025. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine no 687-р 24.07.2019. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#n278 (in Ukrainian)

Project of the Recovery Plan of Ukraine. Materials of the working group «Return of citizens temporarily displaced, in particular abroad and their integration into the socio-economic life of the state». National Council for the Recovery of Ukraine from the Consequences of War, 2022. Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/return-of-temporarily-displaced-citizens.pdf (in Ukrainian)

Project of the Recovery Plan of Ukraine. Materials of the working group «Youth and Sport». National Council for the Recovery of Ukraine from the Consequences of the War, 2022. Available at: https://recovery.gov.ua/project/program/improve-education-system?page=2 (in Ukrainian)

Projects of the national program «Development of the education system». Restoration of Ukraine. Available at: https://recovery.gov.ua/project/program/improve-education-system?page=2 (in Ukrainian)

Shevchenko, O., Romanova, V., Zhalilo, Ya. etc (2020). Detsentralizatsiia i formuvannia polityky rehionalnoho rozvytku v Ukraini [Decentralization and formation of regional development policy in Ukraine]. Kyiv: NISD, 153 p. (in Ukrainian)

Library (topic – youth policy). Decentralization. Available at: https://decentralization.gov.ua/library?year=&library_category=&library_source=&library_theme=19&library_type=&library_name= (in Ukrainian)

Slobozhan, O., Mykoliuk. N. (2021). Mistsevyi ekonomichnyi rozvytok yak faktor zapobihannia mihratsii molodi [Local economic development as a factor in preventing youth migration]. Kyiv, 40 p. Available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/812/iri_osbb_www_final_version_feb-8-2022_1.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 133
Завантажень PDF: 132
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Біль, М. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РЕЕМІГРАЦІЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ . Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-59
Розділ
ЕКОНОМІКА