ТРАНСКОРДОННА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

  • Мар’яна Біль ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0003-4979-4019
  • Марія Бачинська ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-4589-308X
Ключові слова: просторова соціально-економічна поляризація, міграційна система, регіоналізація регулювання поляризації, пропульсивні галузі економіки, пропульсивна спеціалізація економіки, транскордонний простір

Анотація

У статті поглиблено теоретичні дискусії щодо змісту поляризації, просторової поляризації, її видів та вимірів аналізу. Теоретичною основою дослідження поляризації стали теорії економічного зростання і розвитку, зокрема полюсів росту з формуванням пропульсивних галузей економіки, а також теорії територіальних міграційних систем. Обґрунтовано, що поляризацію можна досліджувати за просторовим, діалектичним, цільовим і структурним підходами. Поєднання просторового і діалектичного підходів дозволило виділити просторову соціально-економічну поляризацію та визначити показники її аналізу в контексті впливу на міграцію населення (демографічні, макроекономічні, мотиваційні). Для з’ясування соціально-економічної поляризації у транскордонному просторі між Україною, зокрема її Карпатським регіоном, та сусідніми державами ЄС (Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною), проаналізовано показники щодо чисельності населення, середньої тривалості життя (демографічний аспект), ВВП на душу населення, індексу споживчих цін (макроекономічний аспект), рівня зайнятості і безробіття, мінімальної і середньої заробітної плати (мотиваційний аспект). Результати аналізу стали основою для обґрунтування стратегії й тактики в регулюванні соціально-економічної поляризації з пріоритетом її регіоналізації. Стратегія може передбачати вирівнювання, балансування та цільову підтримку, а тактика – стале наслідування, наздоганяння, нівелювання, вирівнювання, прорив, випередження. Це дозволило зробити висновок, що для прикордонних регіонів України необхідним є цільове стимулювання пропульсивних галузей економіки як рушіїв соціально-економічного розвитку і долання просторової поляризації з європейськими державами. У зв’язку з цим виділено пріоритетні сфери економіки для областей Карпатського регіону України. У контексті регулювання міграційних процесів підтримка пропульсивних галузей сприятиме покращенню соціально-економічної ситуації у регіонах та формуватиме привабливі сфери транскордонного співробітництва з залученням іноземних інвестицій та створенням нових робочих місць на місцях.

Посилання

Bogdanski, М. (2012). Modern theories of regional development – a review of some concepts. Oeconomia Copernicana, no 2(3), pp. 25–41.

Medvid, V. (2013). Suchasni kontseptsii ta teorii ekonomichnoho rehionalnoho rozvytku [Modern concepts and theories of economic regional development]. Derzhava ta regiony (Ekonomika ta pidpryyemnycztvo), no 2, pp. 66–70. (in Ukrainian)

Prokopyuk, A. (2016). Finansovi aspekty realizatsii strukturnoi polityky [Financial aspects of structural policy implementation]. Finansy v umovax modernizaciyi regionalnoyi ekonomiky (zbirnyk materialiv II Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi, Kyiv, 23.04.2015), pp. 73–74. (in Ukrainian)

Sadova, U., Bil, M. (2012). Sotsialni initsiatyvy yak instrument podolannia mihratsiinykh ryzykiv v Ukraini [Social initiatives as a tool for overcoming migration risks in Ukraine]. Regionalna ekonomika, no 3, pp. 206–211. (in Ukrainian)

Zolеdowski, С. (2020). Poland in international migrations: The perspective of world systems theory. Miscellanea Geographica, no 24(2), pp. 94–103.

Bermudez, А., Oso, L. (2020). Recent trends in intra-EU mobilities: the articulation between migration, social protection, gender and citizenship systems. Ethnic and Racial Studies, no 43, pp. 2513–2530.

Kozyreva, O., Yevtushenko, V., Demchenko, N., Velma, S. (2017). Kontseptsiia prostorovoho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv v Ukraini [The concept of spatial socio-economic development of regions in Ukraine]. Finansovo-kredytna diyalnist: problemy teoriyi ta praktyky, no 2(23), pp. 379–387. (in Ukrainian)

Gorina, G. (2016). Systematyzatsiia naukovykh pidkhodiv do vyznachennia sutnosti poniattia «prostorova poliaryzatsiia» [Systematization of scientific approaches to defining the essence of the concept of «spatial polarization»]. Biznes Inform, no 6, pp. 19–24. (in Ukrainian)

Lang, Т. (2015). Socio-economic and political responses to regional polarisation and socio-spatial peripheralization in central and Eastern Europe: A research agenda. Hungarian Geographical Bulletin, no 64(3), pp. 171–185.

Bone, J. (2015). False Economy: Financialization, Crises and Socio-Economic Polarisation. Sociology Compass, no 9(10), pp. 876–886.

Reznikova, N, Ivashchenko, O. (2016). Poliaryzatsiia y nerivnomirnist ekonomichnoho rozvytku yak dominuiucha oznaka suchasnoho etapu hlobalizatsii [Polarization and unevenness of economic development as a dominant feature of the modern stage of globalization]. Investyciyi: praktyka ta dosvid, no 4, pp. 7–12. (in Ukrainian)

Vasyltsiv, T. (eds.). (2020). Mihratsiina aktyvnist naselennia Karpatskoho rehionu Ukrainy: tendentsii, zahrozy, metody rehuliuvannia [Migration activity of the population of the Carpathian region of Ukraine: trends, threats, methods of regulation]. Lviv: SI «Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine», 128 p. (in Ukrainian)

International Labour Organization. Free and open access to labour statistics. Available at: https://ilostat.ilo.org/data/

Eurostat. Your key to European statistics: Database. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Worldometer – real time world statistics: website. Available at: https://www.worldometers.info/

Golikova, T. (eds.). (2014). Instrumenty rehuliuvannia prostorovo-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Instruments of regulation of spatial and economic development of Ukraine] : monograph. Kyiv: SI «Institute of Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine», 244 p. (in Ukrainian)

Bogdański М. Modern theories of regional development – a review of some concepts. Oeconomia Copernicana. 2012. № 2, Т. 3. Р. 25–41.

Медвідь В.Ю. Сучасні концепції та теорії економічного регіонального розвитку. Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. 2013. № 2. С. 66–70.

Прокопюк А. Фінансові аспекти реалізації структурної політики. Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23 квітня 2015 р. 2016. С. 73–74.

Садова У.Я., Біль М.М. Соціальні ініціативи як інструмент подолання міграційних ризиків в Україні. Регіональна економіка. 2012. № 3. С. 206–211.

Zołеdowski С. Poland in international migrations: The perspective of world systems theory. Miscellanea Geographica. 2020. № 24(2). P. 94–103.

Bermudez А., Oso L. Recent trends in intra-EU mobilities: the articulation between migration, social protection, gender and citizenship systems. Ethnic and Racial Studies. 2020. Vol. 43. P. 2513–2530.

Козирєва О.В., Євтушенко В.А., Демченко Н.В., Вельма С.В. Концепція просторового соціально-економічного розвитку регіонів в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017. № 2(23). С. 379–387.

Горіна Г.О. Систематизація наукових підходів до визначення сутності поняття «просторова поляризація». Бізнес Інформ. 2016. № 6. С. 19–24.

Lang Т. Socio-economic and political responses to regional polarisation and socio-spatial peripheralization in central and Eastern Europe: A research agenda. Hungarian Geographical Bulletin. 2015. № 64(3). Р. 171–185.

Bone J. False Economy: Financialization, Crises and Socio-Economic Polarisation. Sociology Compass. 2015. № 9(10). Р. 876–886.

Резнікова Н.В., Іващенко О.А. Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С. 7–12.

Міграційна активність населення Карпатського регіону України: тенденції, загрози, методи регулювання : наукове видання / за ред. д.е.н., проф. Т.Г. Васильців. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 128 с.

International Labour Organization. Free and open access to labour statistics. URL: https://ilostat.ilo.org/data/

Eurostat. Your key to European statistics: Database. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Worldometer – real time world statistics: website. URL: https://www.worldometers.info/

Інструменти регулювання просторово-економічного розвитку України : монографія / за наук. ред. Т.В. Голікової ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2014. 244 с.

Переглядів статті: 145
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Біль, М., & Бачинська, М. (2021). ТРАНСКОРДОННА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-10
Розділ
ЕКОНОМІКА