ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПАПЕРОВОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: управлінський облік, мале підприємство, автоматизація обліку, безпаперовий облік

Анотація

Стаття присвячена дослідженню організації безпаперового управлінського обліку на малих підприємствах. На сьогоднішній день значні зміни умов господарювання, що відбуваються в економіці країни, вимагають підвищення якості інформації, яку використовують для прийняття управлінських рішень. Досліджено основні переваги та недоліки основних систем управлінського обліку та показані найбільш типові проблеми, що виникають у сучасних умовах при впровадженні управлінського обліку на малих підприємствах України. Порівняно особливості систем обліку за МСФЗ і НП(С)БО для використання в управлінському обліку. Розглянуто програмне забезпечення для ведення управлінського обліку малими підприємствами. Що стосується обмежень дослідження, слід визнати, що дослідження було зосереджено виключно на впроваджені управлінського обліку на малих підприємствах.

Посилання

Ніпорко Н.І. Формування системи обліку на малому підприємстві: управлінський аспект. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 4. С. 377–384. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_4_54

Гоголь Т.А., Маргасова В.Г. Організація управлінського обліку і контролю на підприємствах малого бізнесу. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 2018. № 2. С. 401-411. URL: http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/1733/1/Гоголь%20Т.А.%2c%20Маргасова%20В.Г..pdf

Рибальченко Д. Управлінська звітність: кому, коли, навіщо. Погляди. 2020. 11 березня. URL: https://thepage.ua/ua/experts/upravlinska-zvitnist-komu-koli-navisho

BAS Комплексне управління підприємством. Офіційний сайт програмного продукту BAS.URL: https://www.bas-soft.eu/soft/bas-mass/bas-integrated-enterprise-management/

BAS Управління торгівлею. Офіційний сайт програмного продукту BAS. URL: https://www.bas-soft.eu/soft/bas-mass/bas-trade-management/

Niporko N.I. (2015). Formuvannia systemy obliku na malomu pidpryiemstvi: upravlinskyi aspect [The formation of the accounting system on a small enterprise: managerial aspect]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management, 4, 377–384. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_4_54 (in Ukrainian)

Hohol T.A., Marhasova V.H. (2018). Orhanizatsiia upravlinskoho obliku i kontroliu na pidpryiemstvakh maloho biznesu [Organization of management accounting and control in small businesses]. Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva – Bulletin of KhNAU named after V.V. Dokuchaeva, 2, 401-411. Retrieved from: http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/1733/1/Гоголь%20Т.А.%2c%20Маргасова%20В.Г..pdf (in Ukrainian)

Rybalchenko D. (2020). Upravlinska zvitnist: komu, koly, navishcho [Management reporting: to whom, when, why]. Pohliady – Views, March 11th. Retrieved from: https://thepage.ua/ua/experts/upravlinska-zvitnist-komu-koli-navisho (in Ukrainian)

BAS Kompleksne upravlinnia pidpryiemstvom [BAS Integrated enterprise management]. Official site of the BAS software product. Retrieved from: https://www.bas-soft.eu/soft/bas-mass/bas-integrated-enterprise-management/ (in Ukrainian)

BAS Upravlinnia torhivleiu [BAS Trade Management]. Official site of the BAS software product. Retrieved from: https://www.bas-soft.eu/soft/bas-mass/bas-trade-management/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 92
Завантажень PDF: 67
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Гаркуша, С. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПАПЕРОВОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-12
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ