РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: глобалізація, бухгалтерський облік, стандартизація, інформація, нормативне регулювання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню розвитку бухгалтерського обліку в Україні як інформаційної системи в умовах глобалізації. Розглянуто наукові думки на процес глобалізації бухгалтерського обліку. Встановлено, що практика запровадження міжнародних стандартів у вітчизняний бухгалтерський облік вказує на постійне його вдосконалення. Досліджена еволюція нормативно-правової бази запровадження бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних правових норм. Проведено аналіз закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» на можливість застосування міжнародних стандартів. Встановлено, що якісне вдосконалення взаємодії між державними, приватними і громадськими компонентами системи пов’язано з інформаційним вдосконаленням стандартизації для організації ефективного обліку в Україні.

Посилання

Безрукова Н.В., Свічкарь В.А. Економічна глобалізація: аналіз основних протиріч та наслідків. Економіка та управління національним господарством. 2016. № 3 (58). С. 62–67.

Ботвіна Н.О. Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на економічну безпеку України. Економічний аналіз. 2014. Том 16. № 1 С. 28–33.

Вовчук Н. Перехід на міжнародні стандарти фінзвітності – який шлях обере Україна? Європейська правда. URL: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/07/8/7035663/

Для бізнесу в Україні вводяться нові вимоги по бухгалтерії. Офіційний сайт газети «Сегодня». URL: https://ukr.segodnya.ua/economics/business/dlya-biznesa-v-ukraine-vvodyatsya-novye-trebovaniya-po-buhgalterii-1062468.html

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291 від 30.11.1999 р. Законодавство України / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

Карасьова Н.А. Глобалізація світового господарства та її сучасні характеристики. Інноваційна економіка. 2015. №1 (56). С. 28–32.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, МСФЗ для МСП, включаючи МСБО та тлумачення КТМФЗ, ПКТ). IASB; Список, Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012 р. Законодавство України / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010

Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Законодавство України / Інтерактивна бухгалтерія. URL: http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/35131

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Законодавство України / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів № 1706 від 28.10.1998 р. Законодавство України / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-98-п

Радзієвська С. Глобальні економічні процеси та Україна. Міжнародна економічна політика. 2014. №1(20). URL: http://iepjournal.com/journals/20/2014_5_Radzievska.pdf

Стратегія застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні № 911-р від 24.10.2007 р. Законодавство України / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-р

IFRS (2018) Use of IFRS standards by jurisdiction. URL: https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/#profiles

Bezrukova N.V., Svichkar V.A. (2016) Ekonomichna hlobalizatsiia: analiz osnovnykh protyrich ta naslidkiv [Economic globalization: an analysis of the main contradictions and consequences]. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom – Economics and Management of National Economy, 3 (58), 62–67. (in Ukrainian)

Botvina N.O. (2014) Vplyv hlobalizatsiinykh ta intehratsiinykh protsesiv na ekonomichnu bezpeku Ukrainy [Influence of globalization and integration processes on the economic security of Ukraine]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, 1, 28–33. (in Ukrainian)

Vovchuk N. Perekhid na mizhnarodni standarty finzvitnosti – yakyi shliakh obere Ukraina? [Transition to International Financial Reporting Standards - Which Way Will Ukraine Choose?]. Yevropeiska pravda – European truth, Retrieved from: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/07/8/7035663/ (in Ukrainian)

Official site of the newspaper Segodnya (2017) Dlia biznesu v Ukraini vvodiatsia novi vymohy po bukhhalterii [New accounting requirements are being introduced for businesses in Ukraine]. Segodnya – Today, Retrieved from: https://ukr.segodnya.ua/economics/business/dlya-biznesa-v-ukraine-vvodyatsya-novye-trebovaniya-po-buhgalterii-1062468.html (in Ukrainian)

Ministry of Finance of Ukraine (1999) Instruction on application of the Plan of accounts of accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations. 291. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99?lang=en (in Ukrainian)

Karasova N.A. (2015) Hlobalizatsiia svitovoho hospodarstva ta yii suchasni kharakterystyky [Globalization of the world economy and its modern characteristics]. Innovatsiina ekonomika – Innovative Economics, 1 (56), 28–32. (in Ukrainian)

IFRS (2012) International Financial Reporting Standards (IFRS, IFRS for SMEs, including IAS and IFRIC Interpretations, FCT). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010 (in Ukrainian)

Accounting Regulations (Standards). Retrieved from: https://interbuh.com.ua/ru/documents/onemanuals/35131 (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine (1999). On accounting and financial reporting in Ukraine 996-XIV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14?lang=en (in Ukrainian)

Cabinet of Ministers of Ukraine (1998). Program for Reforming the Accounting System with Application of International Standards 1706. Retrieved from: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-98-п?lang=en (in Ukrainian)

Radziievska S. (2014) Hlobalni ekonomichni protsesy ta Ukraina [Global Economic Processes and Ukraine]. Mizhnarodna ekonomichna polityka – International Economic Policy, 1 (20), 80–104. Retrieved from: http://iepjournal.com/journals/20/2014_5_Radzievska.pdf (in Ukrainian)

Cabinet of Ministers of Ukraine (2007) Strategy for the Application of International Financial Reporting Standards in Ukraine 911-p. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/911-2007-р?lang=en (in Ukrainian)

IFRS (2018) Use of IFRS standards by jurisdiction. Retrieved from: https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/#profiles

Переглядів статті: 234
Завантажень PDF: 170
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Гаркуша, С. (2022). РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-29
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ