ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: АДАПТАЦІЯ ТОВАРІВ ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ

  • Олексій Хринюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-4705-9854
  • Світлана Ганіч Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-9330-0608
Ключові слова: товарна політика, принципи, зовнішній ринок, адаптація товару, маркетинг

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню адаптації товарів до міжнародного ринку. На сучасному етапі становлення і розвитку ринкових відносин проблема формування товарної політики підприємства набуває значної актуальності. Товарна політика підприємства визначає його стабільність на ринку та підвищення конкурентних позицій і є основою впровадження принципів і методології маркетингу у практичну діяльність підприємств. Незалежно від того, призначений новий товар для внутрішнього або зовнішнього ринку, його створення та організація виробництва обумовлені необхідністю задоволення потреб існуючих і потенційних споживачів, що змінилися або з'явилися. Адаптація товару – один із найважливіших етапів торговельної стратегії, завдяки якому підприємство здійснює вихід на світову арену. При цьому застосовують як перевірені способи просування свого продукту, так і скориговані під тамтешні реалії. За умов глобалізації ринку, адаптація товару стає необхідною ланкою торговельної політики для виходу на міжнародний ринок. В статті відображено сутність та принципи товарної політики, окреслено стратегії адаптації товару, причини адаптації, її форми, сфери та принципи.

Посилання

Севрук І. М., Корогод А. Я. Інструментарій просування української продукції на міжнародні ринки. Економічний простір. 2018. № 143. C. 19–29.

Тюха І. В., Ковальська В. В. Основні напрями підвищення товарної політики підприємства при виході на зовнішні ринки. Молодий вчений. 2017. № 12 (52). С. 134–138

Миценко І. М., Решитько Т. В. Маркетингові дослідження національного та світового ринків. Проблеми економіки та управління у торгівлі та промисловості. 2021. С. 45–54.

Копієр Ф. Основи маркетингу. Пер. з англ. Москва : Прогрес, 2018. С. 20–35.

Моїсеєва Н. К. Міжнародний маркетинг. Москва : Центр економіки та маркетингу, 2017. С. 22–24.

Олів'є А., Дайан А., Урс Р. Міжнародний маркетинг. Академія ринку: маркетинг. Москва : Економіка, 2019. C. 477–568.

Пенькова О. Г., Харенко A. О., Кулішенко Є. М. Адаптація маркетингової стратегії підприємств сільськогосподарського машинобудування до умов внутрішнього і міжнародного ринків. Проблеми економіки та управління у торгівлі та промисловості. 2021. № 5 (24). С. 45–53.

Красовська О. Ю. Основи формування міжнародного маркетингу у підприємницькій діяльності вітчизняних фірм на зовнішніх ринках. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. 2021. № 4 (63). С. 54–59.

Дробязко А. О. Формування маркетингової товарної політики ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» при виході на міжнародний ринок. Економіка і прогнозування. 2021. № 4. С. 34.

Севрук, І. М., Корогод. А. Я. Інструментарій просування української продукції на міжнародні ринки. Економічний простір. 2019. № 143. С. 19–29.

Жуков С. А. Нові пріоритети міжнародної маркетингової діяльності підприємств в умовах глобалізації та інтеграції України у світове господарство. Економіка і прогнозування. 2021. № 3. С. 78.

Нестерова К. І. Адаптація рекламних текстів у перекладі (німецько-український напрям). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. С. 56.

Головчук, Ю. О., Середницька Л. П. Маркетингова товарна політика – інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства. Агросвіт. 2021. № 1. С. 61–68.

Sevruk I. M., Korogod A. Ya. (2018) Instrumentariy prosuvannya ukrayinsʹkoyi produktsiyi na mizhnarodni rynky [Toolkit for promotion of Ukrainian products to international markets]. Economic space, 143, 19–29.

Tyuha I. V., Kovalska V. V. (2017) Osnovni napryamy pidvyshchennya tovarnoyi polityky pidpryyemstva pry vykhodi na zovnishni rynky [The main directions of improving the commodity policy of the enterprise when entering foreign markets]. Young Scientist, 12 (52), 134–138

Mytsenko I. M., Reshitko T. V. (2021) Marketynhovi doslidzhennya natsionalʹnoho ta svitovoho rynkiv [Marketing research of national and world markets]. Problems of economics and management in trade and industry, p. 45–54

Kopier F. (2018) Osnovy marketynhu [Basics of marketing]. Trans. from English. Moscow: Progress, p. 20–35.

Moiseeva N. K. (2017) Mizhnarodnyy marketynh [International Marketing]. Moscow: Center of Economics and Marketing, p. 22–24.

Omivier A., Diane A., Urs R. (2019) Mizhnarodnyy marketynh [International Marketing]. Market Academy: Marketing. Moscow: Economics, p. 477–568.

Penkova O. G., Kharenko A. O., Kulishenko E. M. (2021) Adaptatsiya marketynhovoyi stratehiyi pidpryyemstv silʹsʹkohospodarsʹkoho mashynobuduvannya do umov vnutrishnʹoho i mizhnarodnoho rynkiv [Adaptation of the marketing strategy of agricultural engineering enterprises to the conditions of domestic and international markets], Problems of economics and management in trade and industry, 5 (24), 45–53.

Krasovska O. Yu. (2021) Osnovy formuvannya mizhnarodnoho marketynhu u pidpryyemnytsʹkiy diyalʹnosti vitchyznyanykh firm na zovnishnikh rynkakh [Fundamentals of formation of international marketing in business activities of domestic firms in foreign markets], Scientific works of the Interregional Academy of Personnel Management. Economic Sciences, 4 (63), 54–59.

Drobyazko A. O. (2021) Formuvannya marketynhovoyi tovarnoyi polityky TOV «IT-INTEHRATOR» pry vykhodi na mizhnarodnyy rynok [Formation of the marketing product policy of IT-INTEGRATOR LLC when entering the international market]. Economics and Forecasting, 4, 34.

Sevruk I. M., Korogod A. Y. (2019) Instrumentariy prosuvannya ukrayinsʹkoyi produktsiyi na mizhnarodni rynky [Toolkit for promoting Ukrainian products to international markets]. Economic Space, 143, 19–29.

Zhukov S. A. (2021) Novi priorytety mizhnarodnoyi marketynhovoyi diyalʹnosti pidpryyemstv v umovakh hlobalizatsiyi ta intehratsiyi ukrayiny u svitove hospodarstvo [New priorities of international marketing activities of enterprises in the conditions of globalization and integration of ukraine into the world economy]. Economics and Forecasting, 3, 78.

Nesterova K. I. (2021) Adaptatsiya reklamnykh tekstiv u perekladi (nimetsʹko-ukrayinsʹkyy napryam) [Adaptation of advertising texts in translation (German-Ukrainian direction)]. Kyiv: KPI named after Igor Sikorskyi, p. 56.

Golovchuk Yu. O., Serednytska L. P. (2020) Marketynhova tovarna polityka – instrument pidvyshchennya konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [Marketing commodity policy – a tool for increasing the competitiveness of the enterprise], Agrosvit, 1, 61–68.

Переглядів статті: 258
Завантажень PDF: 379
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Хринюк, О., & Ганіч, С. (2022). ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: АДАПТАЦІЯ ТОВАРІВ ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-25
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ