ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

  • Юлія Романовська Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-1099-0787
  • Марина Складанюк Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
Ключові слова: банківський бізнес, діджиталізація, інновація у банківській діяльності, блокчейн, шерінг, open-банкінг, краудфандинг та «банкінг у хмарах»

Анотація

У статті визначено сутність діджиталізації, переваги її популяризації в банківській сфері та основні позитивні наслідки. Узагальнено найважливіші інновації, що можна імплементувати в діяльність банків з метою діджиталізації банківських процесів, а саме технології блокчейн, шерінг, open-банкінг, краудфандинг та «банкінг у хмарах». Визначено сутність даних новацій. Досліджено, якими шляхами можна впровадити їх у банківський бізнес. Висвітлено основні переваги, що отримають банки, клієнти та інші фінансові установи від застосування даних інновацій. Виявлено перешкоди, які можуть завадити імплементації перелічених технологій, та можливі негативні наслідки. Вивчено вплив інновацій у розрізі кожної технології окремо. З’ясовано, що зміниться у банківській діяльності після запровадження блокчейну, шерінгу, open-банкінгу, краудфандингу та «банкінгу у хмарах».

Посилання

НБУ та Мінцифри спільно працюють над цифровізацією банківської системи України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-ta-mintsifri-spilno-pratsyuyut-nad-tsifrovizatsiyeyu-bankivskoyi-sistemi-ukrayini. (дата звернення 16.01.2022).

Андрушків І. П., Надієвець Л. М. Діджиталізація в банківському секторі: світовий та вітчизняний досвід. Проблеми економіки. 2018. № 4. С. 195–200.

Гольдштейн К. Что такое блокчейн? URL: https://www.youtube.com/watch?v=08kBvfs4GPk. (Дата звернення 15.01.2022).

Діденко С. Кінець монополії держбанків: Україна запроваджує європейську концепцію Open Banking. URL: https://ua.news/ua/konets-monopolyy-gosbankov-ukrayna-vnedryaet-evropejskuyu-kontseptsyyu-open-banking/. (дата звернення: 17.01.2022).

Про платіжні послуги: Закон № 4364 від 30.06.2021. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/211317.html. (дата звернення: 16.01.2022).

Краудфандинг: що це таке і як він працює в Україні. URL: https://buduysvoe.com/publications/kraudfandyng-shcho-ce-take-i-yak-vin-pracyuye-v-ukrayini. (дата звернення: 23.01.2022).

Кузьо А., Белова І. Проблеми і перспективи розвитку системи «блокчейн» в Україні. Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренди та перспективи. 2019. URL: https://cutt.ly/ZSysz4f (дата звернення: 23.01.2022).

Миронова Н. Ділись, обмінюйся, довіряй: що таке шеринг-економіка і як вона змінює світ. URL: https://thepage.ua/ua/economy/dilis-obminyujsya-doviryaj-sho-take-shering-ekonomika-i-yak-vona-zminyuye-svit. (дата звернення: 16.01.2022).

Омельчук Н. Що таке відкритий банкінг і як він вплине на розвиток фінтеху в Україні. URL: hhttps://cutt.ly/ePOVZdt. (дата звернення: 17.01.2022).

Под'ячев С. «Спочатку має йти бізнес-логіка, а вже потім – токени як інструмент». URL: https://cutt.ly/QPOVANf. (дата звернення: 22.01.2022).

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text. (дата звернення 15.01.2022).

Складанюк М. Переваги використання хмарних сховищ. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні підприємством. Матеріали ІV студентської вузівської наукової конференції. 2019. С. 223–225.

Романовська Ю., Бабюк А., Юренко А. Специфікація розвитку банківського кредитування в умовах COVID 19. Економіка та суспільство. 2021. № 26. URL: https://cutt.ly/pPOVEGt (дата звернення: 22.01.2022)

Popelo Olha, Dubyna Maksym, Kholiavko Nataliia. World Experience in the Introduction of Modern Innovation and Information Technologies in the Functioning of Financial Institutions. Baltic Journal of Economic Studies. 2021. Vol. 7. No. 2. P. 188–199. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-2-188-199

NBU ta Mincifri spilno pracyuyut nad cifrovizaciyeyu bankivskoyi sistemi Ukrayini [The NBU and the Ministry of Finance are working together to digitize Ukraine's banking system]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-ta-mintsifri-spilno-pratsyuyut-nad-tsifrovizatsiyeyu-bankivskoyi-sistemi-ukrayini. (accessed January 16, 2022).

Andrushkiv I. P., Nadiyevec L. M. (2018) Didzhitalizaciya v bankivskomu sektori: svitovij ta vitchiznyanij dosvid [Digitalization in the banking sector: world and domestic experience]. Problemi ekonomiki, no 4, pp. 195–200.

Goldshtejn K. Chto takoe blokchejn? [What is a blockchain?] Available at: https://www.youtube.com/watch?v=08kBvfs4GPk. (accessed January 15, 2022).

Didenko S. Kinec monopoliyi derzhbankiv: Ukrayina zaprovadzhuye yevropejsku koncepciyu Open Banking [The end of the monopoly of state-owned banks: Ukraine introduces the European concept of Open Banking]. Available at: https://ua.news/ua/konets-monopolyy-gosbankov-ukrayna-vnedryaet-evropejskuyu-kontseptsyyu-open-banking/ (accessed January 17, 2022).

Pro platizhni poslugi: Zakon № 4364 vid 30.06.2021. Available at: https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/211317.html. (accessed January 16, 2022).

Kraudfanding: shho ce take i yak vin pracyuye v Ukrayini. [Crowdfunding: what it is and how it works in Ukraine]. Available at: https://buduysvoe.com/publications/kraudfandyng-shcho-ce-take-i-yak-vin-pracyuye-v-ukrayini (accessed January 16, 2022).

Kuzo A., Belova I. (2019) Problemi i perspektivi rozvitku sistemi «blokchejn» v Ukrayini [Problems and prospects of blockchain system development in Ukraine]. Vektori rozvitku nauki i biznesu v globalnomu seredovishhi: trendi ta perspektivi. Available at: https://cutt.ly/ZSysz4f (accessed January 23, 2022).

Mironova N. Share, exchange, trust: what is the sharing economy and how it changes the world [Mironova N. Share, exchange, trust: what is the sharing economy and how it changes the world]. Available at: https://thepage.ua/ua/economy/dilis-obminyujsya-doviryaj-sho-take-shering-ekonomika-i-yak-vona-zminyuye-svit. (accessed January 16, 2022).

Omelchuk N. Shho take vidkritij banking i yak vin vpline na rozvitok fintehu v Ukrayini [What is open banking and how it will affect the development of fintech in Ukraine]. Available at: hhttps://cutt.ly/ePOVZdt. (accessed January 17, 2022).

Pod'yachev S. «Spochatku maye jti biznes-logika, a vzhe potim – tokeni yak instrument» [First there should be business logic, and only then – tokens as a tool]. Available at: https://cutt.ly/QPOVANf. (accessed January 22, 2022).

Pro platizhni sistemi ta perekaz koshtiv v Ukrayini: Zakon Ukrayini vid 05.04.2001 № 2346-III. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text. (accessed January 15, 2022).

Skladanyuk M. (2019) Perevagi vikoristannya hmarnih shovishh. [Advantages of using cloud storage]. Matematichni metodi, modeli ta informacijni tehnologiyi v upravlinni pidpriyemstvom. Materiali IV studentskoyi vuzivskoyi naukovoyi konferenciyi, no IV, pp. 223–225.

Romanovska YU., Babyuk A., Urenko A. (2021). Specifikaciya rozvitku bankivskogo kredituvannya v umovah COVID 19 [Specification of the development of bank lending in terms of COVID 19]. Ekonomika ta suspilstvo, no (26). Available at: https://cutt.ly/pPOVEGt (accessed January 22, 2022).

Popelo Olha, Dubyna Maksym, Kholiavko Nataliia (2021). World Experience in the Introduction of Modern Innovation and Information Technologies in the Functioning of Financial Institutions. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 7. No. 2. P. 188–199. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-2-188-199

Переглядів статті: 612
Завантажень PDF: 795
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Романовська, Ю., & Складанюк, М. (2022). ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-4
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають