ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ключові слова: електронна комерція, інтернет-магазин, бухгалтерський облік, інтернет-торгівля, інтернет-бізнес

Анотація

У статті проаналізовано вже існуючі трактування поняття «електронна комерція» та запропоновано власне визначення, окреслено вплив даної форми ведення господарської діяльності на зміну організації системи бухгалтерського обліку на підприємстві. Детально досліджено організацію та методики ведення обліку в сфері електронної комерції пов’язаних з витратами на розробку та обслуговування інтернет - магазину, форм здійснення розрахункових операцій та відображення їх в обліковій системі. Окреслено особливості створення та діяльності інтернет – магазинів, спираючись на ЗУ «Про електронну комерцію», ПКУ, ЗУ «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Систематизовано порядок бухгалтерського обліку розрахункових операцій зі споживачами залежно від форм оплати замовлення та способу їх доставки. Визначено, що суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють реалізацію своїх товарів (послуг) через мережу Інтернет, мають бути зареєстровані як платник податку на додану вартість та сплачувати податки за загальною системою оподаткування.

Посилання

Шалева О. І. Електронна комерція : навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2011. 216 с.

Бутенець Ф. Ф. та інші. Бухгалтерський облік в торгівлі : підручник. Житомир : ПП «Рута», 2002. 576 с.

Балабанов И. Т. Электронная коммерция : учебное пособие. Питер, 2001. 191 с.

Chaffey D. E-business and E-commerce Management. Strategy, Implementation and Practice. Prentice Hall. 2009. 800 p. URL: http://site.iugaza.edu.ps/rshaban/files/dave-chaffey-e-business-and-e-commerce-management-strategies-4th-ed-qwerty80.pdf.

Котлер Ф., Бергер Г., Бикхофф Н. Стратегический менеджмент по Котлеру. Лучшие приемы и методы / ред. Н. Нарциссова; пер.: И. Матвеева. Москва : Паблишер, 2012. 144 с.

Маєвська А. Електронна комерція і право : навчально-методичний посібник. Харків, 2010. 256 с.

Плескач В., Затонацька Т. Електронна комерція : підручник. Київ : Знання, 2007. 535 с.

Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 р. № 675-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text.

Кужелюк А.В. Інтернет-торгівля: здійснення та облік. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 9. С. 797–801. URL: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/163.pdf.

Власна справа: інтернет-торгівля. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100006259-vlasna-sprava-internet-torgivlya

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38). Нематеріальні активи. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92_050#Text

Паламаренко Ю. О. Особливості бухгалтерського обліку і оподаткування в інтернет-торгівлі. Облік та фінанси. 2012. № 1. С. 63–66. URL: http://magazine.faaf.org.ua/osoblivosti-buhgalterskogo-obliku-i-opodatkuvannya-v-internet-torgivli.html

Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів: Наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2004 р. № 732. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1580-04

Податковий кодекс України. Поточна редакція від 01.08.2021, підстава –1600-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 06.07.95 № 265/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#Text.

Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів: Постанова Правління національного банку України від 05.11.2014 № 705. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14#Text.

Shaleva O. I. (2011) Elektronna komercija [E-commerce]. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Butenecj F. F. (2002) Bukhghaltersjkyj oblik v torghivl [Accounting in trade]. Zhytomyr: PE Ruta. (in Ukrainian)

Balabanov I. T. (2001) Elektronna komercija [E-commerce]. Saint Petersburg. (in Russian)

Chaffey D. (2009) Upravlinnja elektronnym biznesom ta elektronnoju komercijeju. Strateghija, realizacija ta praktyka [E-business and E-commerce Management. Strategy, Implementation and Practice]. Prentis Khol [Prentice Hall] (electronic journal), рр. 14–20. Available at: http://site.iugaza.edu.ps/rshaban/files/dave-chaffey-e-business-and-e-commerce-management-strategies-4th-ed-qwerty80.pdf

Kotler F., Berger G., Bikkhoff N. (2012) Strategicheskiy menedzhment po Kotleru. Luchshie priemy i metody [Strategic management according to Kotler. Best tricks and methods]. Moscow: Publisher. (in Russian)

Majevsjka A. (20100 Elektronna komercija i pravo: navchaljno-metodychnyj posibnyk [E-commerce and law: a textbook]. Kharkiv. (in Ukrainian)

kach V., Zatonacjka T. (2007) Elektronna komercija [E-commerce]. Kyiv: Knowledge. (in Ukrainian)

On e-commerce: Law of Ukraine № 675-VIII. (2015, September 03). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text. (in Ukrainian)

Kuzheljuk A.V. (2016) Internet-torghivlja: zdijsnennja ta oblik [E-commerce: implementation and accounting]. Ghlobaljni ta nacionaljni problemy ekonomiky [Global and national economic problems] (electronic journal), no. 9, рр. 797–801. Available at: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/163.pdf

Bulletin of the State Fiscal Service of Ukraine (2017) Vlasna sprava: internet-torghivlja [Own business: Internet trade]. Kyiv: State Fiscal Service of Ukraine.

International Accounting Standard (2012). (IAS 38): Intangible assets from 1st January 2012. Kyiv: International Accounting Standards Board. (in Ukrainian)

Palamarenko Ju. O. (2018) Osoblyvosti bukhghaltersjkogho obliku i opodatkuvannja v internet-torghivli [Features of accounting and taxation in the Internet-trade]. Oblik ta finansy (electronic journal), no. 1, pp. 63-66. Available at: http://magazine.faaf.org.ua/osoblivosti-buhgalterskogo-obliku-i-opodatkuvannya-v-internet-torgivli.html

On approval of standard forms of primary accounting of intellectual property rights as part of intangible assets: Order of the Ministry of Finance of Ukraine № 732 (2004, November 22). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1580-04. (in Ukrainian)

Tax Code of Ukraine (2021, July 01). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Kyiv. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. (in Ukrainian)

On the use of registrars of settlement operations in the field of trade, catering and services: Law of Ukraine № 265/95-VR (1995, June 06). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Kyiv. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#Text. (in Ukrainian)

On transactions with the use of electronic means of payment: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine № 705 (2014, November 05). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14#Text. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 294
Завантажень PDF: 421
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Проскуріна, Н., & Конєва, А. (2021). ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-95
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ