АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: аналіз, фінансовий стан, фінансові результати, фінансові показники, ефективність, інструменти, підприємство

Анотація

У статті досліджено використання аналізу фінансового стану та фінансових результатів підприємства як інструменту оцінки ефективності його діяльності. Розглянуто основну мету та завдання аналізу фінансового стану та фінансових результатів підприємства. Досліджено основні напрями використання інформації, щодо господарської діяльності підприємства, для проведення діагностики його фінансового стану. Проаналізовано фінансово-економічні показники діяльності підприємства: показники ліквідності, показники фінансової стійкості, коефіцієнти рентабельності та ділової активності, що характеризують фінансовий результат діяльності підприємства. Встановлено, що при проведенні аналізу фінансового стану та фінансових результатів підприємства, формується інформаційна база, що виступає основою для подальшого прийняття ефективних управлінських рішень.

Посилання

Аверіна М. Ю. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства: шляхи покращення. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 9. С. 92–100.

Безбородова Т. В. Сутність та необхідність аналізу фінансового стану. Економіка. Управління. Інновації. 2014. № 1 (11). С. 1–7.

Загородна О. М., Серединська В. М. Формування механізму діагностики фінансового стану підприємства. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. С. 233–235.

Косарєва І. П., Хохлов М. П., Бірюкова В. В. Дослідження теоретичних основ фінансового стану підприємства. Інфраструктура ринку. 2018. № 19. С. 101–106.

Лук’янова В. В., Лабунець О. О. Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення. Приазовський економічний вісник. 2018. № 2(07). С. 66–69.

Юрій Е. О., Руснак Т. В. Шляхи покращення фінансового стану підприємства в сучасних умовах. Економіка і суспільство. 2018. № 16. С. 560–565.

Юнацький М. О. Огляд сучасних методів прогнозування фінансового стану підприємства. Ефективна економіка. 2018. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6232

Averina M. Yu. (2012) Analiz ta otsinka finansovoho stanu pidpryiemstva: shliakhy pokrashchennia [Analysis and evaluation of the financial condition of the enterprise: ways to improve]. Aktualni problemy ekonomiky – Current problems of the economy, 9, 92–100. (in Ukrainian)

Bezborodova T. V. (2014) Sutnist ta neobkhidnist analizu finansovoho stanu [The essence and necessity of financial condition analysis]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii – Economics. Management. Innovations, 1(11), 1–7. (in Ukrainian)

Zagorodna O. M., & Seredynska V. M. (2019) Formuvannia mekhanizmu diahnostyky finansovoho stanu pidpryiemstva [Formation of a mechanism for diagnosing the financial condition of the enterprise]. Stan i perspektyvy rozvytku oblikovo-informatsiinoi systemy v Ukraini: materialy V mizhnar. nauk.-prakt. konf. – State and prospects of development of accounting and information system in Ukraine: materials of V international scientific-practical conference (Ternopil, December, 27th, 2019). pp. 233–235. Ternopil: TNEU. (in Ukrainian)

Kosareva I. P., Khokhlov M. P., & Biryukova V. V. (2018) Doslidzhennia teoretychnykh osnov finansovoho stanu pidpryiemstva [Research of theoretical foundations of the financial condition of the enterprise]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, 19, 101–106. (in Ukrainian)

Lukyanova V. V., Labunets O. O. (2018) Diahnostyka finansovoho stanu pidpryiemstva ta shliakhy yoho polipshennia [Diagnostics of the financial condition of the enterprise and ways to improve it]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk – Priazovsky Economic Bulletin, 2(07), 66–69. (in Ukrainian)

Yuriy E. O., Rusnak T. V. (2018) Shliakhy pokrashchennia finansovoho stanu pidpryiemstva v suchasnykh umovakh [Ways to improve the financial condition of the enterprise in modern conditions]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 16, 560–565. (in Ukrainian)

Yunatsky M. O. (2018) Ohliad suchasnykh metodiv prohnozuvannia finansovoho stanu pidpryiemstva [Review of modern methods of forecasting the financial condition of the enterprise]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z =6232 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 943
Завантажень PDF: 598
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Проскуріна, Н., & Гнідкова, А. (2022). АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-74
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ