ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ І АУДИТ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: контроль, аудит, сільське господарство, агропромисловий комплекс, державне регулювання, суб’єкт контролю, об’єкт контролю

Анотація

У статті наведено трактування науковців щодо змісту і ролі державного контролю. Досліджені аспекти контролю аграрної галузі та визначено коло контролюючих суб'єктів. Визначено, що заходи державного контролю сільськогосподарських підприємств спрямовані на створення конкурентного середовища та розвиток підприємництва у цій сфері, а з іншого боку, на забезпечення соціального захисту населення. Розкрито зміст повноважень та завдань контролю з боку Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, Державної податкової служби, Державної аудиторської служби України. Надано пропозиції щодо вдосконалення чинної системи контролю сільськогосподарських підприємств в напрямках формування єдиного регламенту проведення державного контролю, систематизації діяльності органів виконавчої влади з метою уникнення дублювання або конфлікту повноважень та визначення допустимими форм державного контролю сільськогосподарських підприємств.

Посилання

Бабенко А.Г., Бондаревська К.В. Шляхи вдосконалення державного регулювання аграрного сектора економіки. Проблеми економіки. 2014. № 3. С. 54–59.

Ломакіна І.Ю. Державне регулювання сільського господарства в Україні (адміністративно-правовий аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2012. 19 с.

Галицький О.М., Лівінський А.І., Дяченко О.П. Організаційно-економічний механізм державного регулювання аграрного виробництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 93–98. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.3.93

Гончарук І.В., Томашук І.В. Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4. С. 19–30.

Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України: Закон України від 05.10.2006 № 229-V / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/229-16#Text (дата звернення: 25.11.2021).

Про Державну службу України з питань геодеозії, картографії та кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 15 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-п#Text (дата звернення: 28.11.2021).

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-п#Text (дата звернення: 28.11.2021).

Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-п#Text (дата звернення: 30.11.2021).

Литовченко В.С. Суб’єкти державного контролю в агропромисловому комплексі України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 37. Ч. 2. С. 122–126.

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 384 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/384-2021-п#Text (дата звернення: 03.12.2021).

Babenko A.G., Bondarevska K.V. (2014). Shlyahi vdoskonalennya derzhavnogo regulyuvannya agrarnogo sektora ekonomiki. [Ways to improve state regulation of the agricultural sector of the economy]. Problemi ekonomiki. [Problems of the economy], 3, 54–59.

Lomakina I.Yu. (2012). Derzhavne regulyuvannya silskogo gospodarstva v Ukraini (administrativno-pravoviĭ aspekt). [State regulation of agriculture in Ukraine (administrative and legal aspect)]. (Avtoref. dis. kand. yurid. nauk). Kyiv.

Galickij O.M., Livinskij A.I., Dyachenko O.P. (2019) Organizacijno-ekonomichnij mehanizm derzhavnogo regulyuvannya agrarnogo virobnictva v Ukrayini. [Organizational and economic mechanism of state regulation of agricultural production in Ukraine]. Investiciyi: praktika ta dosvid. [Investments: practice and experience], 3, 93–98. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.3.93

Goncharuk I.V., Tomashuk I.V. (2018) Derzhavne regulyuvannya rozvitku resursnogo potencialu silskih teritorij: zagalni aspekti. [State regulation of resource potential development of rural areas: general aspects]. Ekonomika. Finansi. Menedzhment: aktualni pitannya nauki i praktiki. [Economy. Finances. Management: current issues of science and practice], 4, 19–30.

Pro sistemu inzhenerno-tehnichnogo zabezpechennya agropromislovogo kompleksu Ukraini: Zakon Ukraïni vid 05.10.2006 № 229-V. [On the system of engineering and technical support of the agro-industrial complex of Ukraine: Law of Ukraine of 05.10.2006 № 229-V / The Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/229-16#Text

Pro Derzhavnu sluzhbu Ukraïni z pitan geodeoziï, kartografiï ta kadastru: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 14.01.2015 № 15. [On the State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 14.01.2015 № 15 / Cabinet of Ministers of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-p#Text

Pro optimizaciyu sistemi centralnih organiv vikonavchoï vladi: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 10.09.2014 № 442. [On the optimization of the system of central executive bodies: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 10.09.2014 № 442 / Cabinet of Ministers of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-p#Text

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Derzhavnu sluzhbu Ukraïni z pitan bezpechnosti harchovih produktiv ta zahistu spozhivachiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 02.09.2015 № 667. [On approval of the Regulation on the State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 02.09.2015 № 667 / Cabinet of Ministers of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-p#Text

Litovchenko V.S. (2016) Subyekti derzhavnogo kontrolyu v agropromislovomu kompleksi Ukraini [Subjects of state control in the agro-industrial complex of Ukraine]. Naukovii visnik Uzhgorodskogo nacionalnogo universitetu.[Scientific Bulletin of Uzhhorod National University], 37(2), 122–126.

Pro vnesennya zmin do Poryadku vikoristannya koshtiv, peredbachenih u derzhavnomu byudzheti dlya nadannya finansovoyi pidtrimki rozvitku fermerskih gospodarstv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 21.04.2021 № 384. [On amendments to the Procedure for the use of funds provided in the state budget to provide financial support for the development of farms: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 21.04.2021 № 384 / Cabinet of Ministers of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/384-2021-p#Text

Переглядів статті: 225
Завантажень PDF: 171
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Єдинак, Т., & Здорик, А. (2022). ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ І АУДИТ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-2
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ