ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ)

Ключові слова: витрати, виробничі витрати, собівартість продукції, калькулювання собівартості, метод, собівартість спецодягу, оптимізація виробничих витрат

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення методів калькулювання собівартості продукції. Розглянуто методи калькулювання собівартості продукції та підходи до їх визначення (ринковий та виробничий). Визначено переваги та недоліки кожного з методів калькулювання собівартості продукції. Досліджуються особливості розрахунку витрат на виробничих підприємствах з урахуванням організаційно-технологічної специфіки галузі. Розраховано калькуляцію собівартості спецодягу на прикладі «Куртки утепленої з логотипом» за допомогою калькуляційних карт. На основі отриманої інформації запропоновано порядок удосконалення обліку витрат на виготовлення продукції (на прикладі спецодягу) та визначено завдання для оптимізації виробничих витрат.

Посилання

Бутинець Ф.Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. праць. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. 2012. № 1 (22). С. 11–18.

Гудзь Н.В., Денчук П.Н., Романів Р.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник для внз. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ, 2016. 424 с.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00. (дата звернення: 20.02.2021).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text. (дата звернення: 19.02.2021).

Пастернак Я.П. Вибір методів обліку витрат основної діяльності для потреб управління. Вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 2015. Вип. 5. С. 1019–1024.

Шуляк О.М., Брадуліна Д.С. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах машинобудівної. Вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. 2013. Вип. 2 (39). С. 104–109.

Butinec F.F. (2012) Vitrati virobnictva ta yih klasifikaciya dlya potreb upravlinnya. Problemi teoriyi ta metodologiyi buhgalterskogo obliku, kontrolyu i analizu - Buhgalterskij oblik, kontrol i analiz, 1 (22), pp. 11–18. (in Ukrainian)

Gudz N.V., Denchuk P.N., Romaniv R.V. (2016). Buhgalterskij oblik: navch. Kyiv, 424 p. (in Ukrainian)

Nacionalne polozhennya (standart) buhgalterskogo obliku 16 «Vitrati», zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrayini vid 31.12.1999 r. № 318. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Nacionalne polozhennya (standart) buhgalterskogo obliku 9 «Zapasi», zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrayini vid 20.10.1999 r. № 246. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text

Pasternak Ya.P. (2015). Vibir metodiv obliku vitrat osnovnoyi diyalnosti dlya potreb upravlinnya. Visnik Mikolayivskogo nacionalnogo universitetu imeni V.O. Suhomlinskog, 5, pp. 1019–1024. (in Ukrainian)

Shulyak O.M., Bradulina D.S. (2013) Metodi obliku vitrat i kalkulyuvannya sobivartosti produkciyi na pidpriyemstvah mashinobudivnoyi. Visnik Poltavskogo nacionalnogo tehnichnogo universitetu im. Yu. Kondratyuka, 2 (39), pp. 104–109. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 273
Завантажень PDF: 476
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Єдинак, Т., & Карнаух, А. (2021). ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ). Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-24
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ