ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ЄС

Ключові слова: співпраця, інтеграція, Україна, ЄС, Угода, міжнародні відносини, зовнішньоекономічний розвиток

Анотація

В даній статті розглянуто сучасний стан співробітництва України з Європейським Союзом та проблеми європейської інтеграції України . У роботі використано такі загальні методи дослідження: порівняння, опис, аналіз та синтез. Визначено основні фактори, що впливають на міжнародну співпрацю в умовах глобалізації. Проведено та проаналізовано опитування «Яким інтеграційним шляхом має йти Україна ?» Зазначено значущість Угоди про асоціацію та її вплив на всі сфери життя. Наведено досягнуті позитивні здобутки та негативні результати України у просуванні інтеграції в ЄС. Розглянуто сфери діяльності, які є найважливішими для проведення реформ. Виділено загальні проблеми зазначених секторів. Висунуто низку пропозицій, застосування яких, вирішить нагальні проблемні питання та зробить ефективнішою євроінтеграцію.

Посилання

Ремезок А.Ю. Утвердження інституційної спроможності судової системи України в контексті Угоди про асоціацію України з ЄС. Державне управління та місцеве самоврядування. 2021. № 48. С. 92–98. URL: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik_dums/2021/2021_01(48)/13.pdf

Варушка Ю.А. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України. Заходи щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: матеріали 18-ї регіональної науково-практичної конференції м.Дніпро, 13 трав. 2021 р. Дніпро, 2021. С. 33–36. URL: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2021_05_13_pei_material.pdf

Буканов Г.М. Євроінтеграційні орієнтири формування екологічної політики в Україні в контексті сталого розвитку регіонів. Ефективність державного управління. 2019. № 61. С. 214–225. URL: http://edu.lvivacademy.com/article/view/198517/0

Беззуб І. Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:s%20uchasnij-stan-i-perspektivi-ukrajinskoji-evrointegratsiji&catid=8&Itemid=350.

Що пережили Україна та світ у 2020 році й чого нам чекати 2021-го: політичні й економічні прогнози. URL: https://dif.org.ua/article/shcho-perezhili-ukraina-ta-svit-u-2020-rotsi-y-chogo-nam-chekati-2021-go-politichni-y-ekonomichni-prognozi#_Toc59385791 (дата звернення 01.11.2021)

Чому євроінтеграція важлива для України? – думка експертів. URL: https://www.prostir.ua/?news=chomu-jevrointehratsiya-vazhlyva-dlya-ukrajiny-dumka-ekspertiv

Індекс сприйняття корупції – 2020. URL: http://cpi.ti-ukraine.org/#/

Якими були наслідки минулорічної конституційної кризи та як уникнути таких подій у майбутньому обговорили представники органів влади і громадськості. URL: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/yakymy-buly-naslidky-mynulorichnoyi-konstytutsijnoyi-kryzy-ta-yak-unyknuty-takyh-podij-u-majbutnomu-obgovoryly-predstavnyky-organiv-vlady-i-gromadskosti/

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09.2014 р. № 1678-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

Закон України «Про Вищий антикорупційний суд» Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2018. № 35. Ст. 267. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2016. № 31. Ст. 545. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text

Ukraine's 2021 implementation performance and key energy sector benchmark data. URL: https://www.energy-community.org/implementation/Ukraine.html

Синхронізація енергосистеми України з ENTSO-E посилить її стійкість та рівень безпеки постачання. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/sinhronizaciya-energosistemi-ukrayini-z-entso-e-posilit-yiyi-stijkist-ta-riven-bezpeki-postachannya-denis-shmigal

Пульс Угоди. URL: https://pulse.kmu.gov.ua

Секторальна інтеграція Украйни до ЄС: передумови, перспективи, виклики // Бібліотека центру Розумкова. 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_sektor_eu_ukr.pdf.

Кількість банків в Україні (2008-2022). URL: https://index.minfin.com.ua/banks/stat/count/

Banking Union: Commission welcomes agreement to further reduce risk and strengthen European banks. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3941

CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION 2020 EDITION. URL: https://iea.blob.core.windows.net/assets/474cf91a-636b-4fde-b416-56064e0c7042/WorldCO2_Documentation.pdf

Угода про фінансування між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу [Кліматичний пакет для стабільної економіки: (CASE) в Україні ENI/2020/042-818]: Закон від 06.10.2020 р. № 984_017-20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_017-20#Text

Remezok A.Yu. (2021) Utverdzhennia instytutsiinoi spromozhnosti sudovoi systemy Ukrainy v konteksti Uhody pro asotsiatsiiu Ukrainy z YeS [Approval of the institutional capacity of the ship system of Ukraine in the context of the Association of Ukraine with the EU]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia. № 48, pp. 92–98. Retrieved from: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik_dums/2021/2021_01(48)/13.pdf

Varushka Yu.A. Aktualni problemy yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii Ukrainy [Actual problems of European and Euro-Atlantic integration of Ukraine]. Zakhody shchodo vykonannia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: materialy 18-yi rehionalnoi nauk.-prakt. Konf/ m.Dnipro, (13 trav. 2021 r.) Dnipro, 2021. pp. 33-36. Retrieved from: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2021_05_13_pei_material.pdf

Bukanov H.M. (2019) Yevrointehratsiini oriientyry formuvannia ekolohichnoi polityky v Ukraini v konteksti staloho rozvytku rehioniv [European integration guidelines for the formation of environmental policy in Ukraine in the context of the development of regions]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. № 61, pp. 214–225. Retrieved from: http://edu.lvivacademy.com/article/view/198517/0

Bezzub I. Suchasnij stan i perspektivi Ukrayjinskoyi yevrointegraciji [Current state and prospects of Ukrainian European integration]. Retrieved from: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:s%20uchasnij-stan-i-perspektivi-ukrajinskoji-evrointegratsiji&catid=8&Itemid=350

Sho perezhili Ukrayjina ta svit u 2020 roci j chogo nam chekati 2021-go: politichni j ekonomichni prognozi [What Ukraine and the world experienced in 2020 and what we can expect in 2021: political and economic forecasts]. Retrieved from: https://dif.org.ua/article/shcho-perezhili-ukraina-ta-svit-u-2020-rotsi-y-chogo-nam-chekati-2021-go-politichni-y-ekonomichni-prognozi#_Toc59385791

Chomu yevrointegracija vazhliva dlya Ukrayjini? – dumka ekspertiv [Why is European integration important for Ukraine? – opinion of experts]. Retrieved from: https://www.prostir.ua/?news=chomu-jevrointehratsiya-vazhlyva-dlya-ukrajiny-dumka-ekspertiv

Indeks sprijnyattya korupciyi – 2020 [Corruption Perceptions Index – 2020]. Retrieved from: http://cpi.ti-ukraine.org/#/

Yakimi buli naslidki minulorichnoyi konstitucijnoji krizi ta yak uniknuti takih podij u majbutnomu obgovorili predstavniki organiv vladi i gromadskosti[Representatives of the authorities and the public discussed the consequences of last year's constitutional crisis and how to avoid such events in the future.]. Retrieved from: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/yakymy-buly-naslidky-mynulorichnoyi-konstytutsijnoyi-kryzy-ta-yak-unyknuty-takyh-podij-u-majbutnomu-obgovoryly-predstavnyky-organiv-vlady-i-gromadskosti/

Ugoda pro asociaciyu mizh Ukrayjinoyu, z odniyeyi storoni, ta Yevropejskim Soyuzom, Yevropejskim spivtovaristvom z atomnoyi energiyi i yihnimi derzhavami-chlenami, z inshoyi storoni [Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part]: Zakon Ukrayjini vid 16.09.2014 r. № 1678-VII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

Zakon Ukrayjini «Pro Vishij antikorupcijnij sud» [Law of Ukraine «On the Supreme Anti-Corruption Court»] Vіdomostі Verhovnoi Radi Ukraini – Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2018. № 35. St. 267. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text

Zakon Ukrayjini «Pro sudoustrij i status suddiv» [Law of Ukraine «On the Judiciary and the Status of Judges»] Vіdomostі Verhovnoi Radi Ukraini – Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2016. № 31. St. 545. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text

Ukraine's 2021 implementation performance and key energy sector benchmark data. URL: https://www.energy-community.org/implementation/Ukraine.html

Sinhronizaciya energosistemi Ukrayjini z ENTSO-E posilit yiyi stijkist ta riven bezpeki postachannya [Synchronization of Ukraine's energy system with ENTSO-E will strengthen its sustainability and security of supply]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/sinhronizaciya-energosistemi-Ukrayjini-z-entso-e-posilit-yiyi-stijkist-ta-riven-bezpeki-postachannya-denis-shmigal

Puls Ugodi [Pulse Agreement]. Retrieved from: https://pulse.kmu.gov.ua

Sektoralna integraciya Ukrajni do YeS: peredumovi, perspektivi, vikliki[Ukraine's sectoral integration into the EU: preconditions, prospects, challenges] [Elektronnij resurs] // Biblioteka centru Rozumkova. – 2020. – Retrieved from: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_sektor_eu_ukr.pdf.

Kilkist bankiv v Ukrayjini (2008-2022) [Number of banks in Ukraine (2008-2022)]. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/banks/stat/count/

Banking Union: Commission welcomes agreement to further reduce risk and strengthen European banks. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3941

CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION 2020 EDITION. Retrieved from: https://iea.blob.core.windows.net/assets/474cf91a-636b-4fde-b416-56064e0c7042/WorldCO2_Documentation.pdf

Uhoda pro finansuvannya mizh Uryadom Ukrayjini ta Yevropejskoyu Komisiyeyu, sho diye vid imeni Yevropejskogo Soyuzu [Klimatichnij paket dlya stabilnoyi ekonomiki: (CASE) v Ukrayjini ENI/2020/042-818] [Financing Agreement between the Government of Ukraine and the European Commission, acting on behalf of the European Union [Climate package for a stable economy: (CASE) in Ukraine ENI / 2020 / 042-818]] : Zakon vid 06.10.2020r. № 984_017-20. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_017-20#Text

Переглядів статті: 164
Завантажень PDF: 190
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Череп, А., & Снісаренко, М. (2021). ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ЄС. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-83
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ