АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ключові слова: зелений туризм, туристична галузь, сільські території, туристичне районування, туристичні зони, підприємництво, Закарпатська область

Анотація

У науковій статті досліджено особливості розвитку зеленого туризму, проведено його аналіз та здійснено оцінку як елементу підприємництва в Закарпатській області, адже туризм виступає важливою складовою кожної країни, оскільки суб'єкти туристичного сектора тісно співпрацюють з іншими галузями, забезпечуючи залучення інвестиційних ресурсів, зміцнюючи дохідну частину бюджету, покращуючи платіжний баланс країни, а також сприяє стійкому економічному зростанню та підвищенню добробуту населення .У багатьох селах Закарпатської області нині спостерігається зменшення населення, зростає масова заробітчанська міграція. Розвиток зеленого туризму позитивно впливатиме на сумну тенденцію безробіття в українських селах, може підвищити матеріальний добробут та частково вирішити проблеми зайнятості сільського населення. У статті проаналізовано та систематизовано лімітуючі та генеруючі фактори розвитку зеленого туризму в області, розроблено туристичне районування зеленого туризму з метою виділення пріоритетних туристичних зон для його розвитку. Окреслено основні напрями покращення для подальшого моніторингу перспектив розвитку зеленого туризму в області.

Посилання

Алієва А.Ю. Організаційно-економічні засади сталого розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні : дис. на здобуття наук. ступ. к. екон. наук. 08.00.03. Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк : Національний університет водного господарства та природокористування. Рівне, 2021. 225 с.

Биркович В.І. Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної галузі України. Стратегічні пріоритети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник. 2011. №1 (6). С. 138–143.

Власенко І.В. Стан підприємництва у сфері сільського зеленого туризму в Україні та за кордоном. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій. 2017. № 76. С. 26–30.

Збарський В.К., Грибова Д.В., Збарська А.В., Оваденко В.І. Малі форми господарювання у розвитку внутрішнього туризму України. Вісн. Черкаського ун-ту: Серія «Економічні науки». 2020. Вип. 2. С. 160–169.

Kornieiev M., Horb K., Kurzova M. Development of the Ukrainian Tourism Industry in the Context of Integration to the EU. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Випуск 2(19). С. 21–26.

Колективні засоби розміщування (2011–2020). Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року [Електронний ресурс]: Розпорядження КМУ від 16.03.2017 р. № 168 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017р

Alijeva, A.Ju. (2021) Orghanizacijno-ekonomichni zasady stalogho rozvytku turystychno-rekreacijnoji sfery v Ukrajini: dys. na zdobuttja nauk. stup. k. ekon. nauk 08.00.03. Volynsjkyj nacionaljnyj universytet imeni Lesi Ukrajinky, Lucjk; Nacionaljnyj universytet vodnogho ghospodarstva ta pryrodokorystuvannja. Rivne, 225 р. (in Ukrainian)

Byrkovych V.I. (2011), "Green rural tourism — tourism development priority of Ukraine", Stratehichni priorytety. Naukovo-analitychnyj schokvartal'nyj zbirnyk, 1(6), 138–143.

Vlasenko I.V. (2017), “The state of entrepreneurship in the field of rural green tourism in Ukraine and abroad”, Naukovyj visnyk L'vivs'koho natsional'noho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohij, 76, 26–30.

Zbarsʹkyy V.K., Hrybova D.V., Zbarsʹka A.V., Ovadenko V.I. (2020). Mali formy hospodaryuvannya u rozvytku vnutrishnʹoho turyzmu Ukrayiny. [Small forms of management in the development of domestic tourism in Ukraine]. Bulletin of Cherkasy University: Series "Economic Sciences", 2, 160–169.

Kornieiev M., Horb K., Kurzova M. (2019) Development of the Ukrainian Tourism Industry in the Context of Integration to the EU [Development of the Ukrainian Tourism Industry in the Context of Integration to the EU]. Skhidna Jevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnja – Eastern Europe: Economy, Business and Management, 2(19), 21–26. (in Ukrainian)

Kolektyvni zasoby rozmishhuvannja (2011–2020). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

The Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "On approval of the Strategy for the development of tourism and resorts for the period up to 2026", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017r

Переглядів статті: 162
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Машіка, Г., & Пригара, О. (2021). АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-71