ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, фінансові ресурси, аграрні підприємства, конкурентні позиції, інноваційна активність, державне фінансування

Анотація

В статті досліджено особливості фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств. Визначено, що пріоритети розвитку змінюються у бік інноваційної форми підприємництва, переваги якої забезпечують досягнення головних стратегічних цілей – рентабельності, ефективності й конкурентоспроможності на аграрному ринку. Досліджено інноваційні складові розвитку аграрних підприємств та виявлено, що до них відноситься не тільки нова техніка, технології, а й сучасна система організації праці, виробництва, мотивація, альтернативне підприємництво. Тобто, стає важливим процес пошуку стратегічних альтернатив розвитку підприємств аграрного сектору. Розглянуто тенденції розвитку інноваційної діяльності на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Визначено, що створення, впровадження та освоєння інновацій безпосередньо у аграрно-промисловому виробництві забезпечить відновлення позитивної динаміки основних економічних показників діяльності підприємств і підвищення їх ефективності.

Посилання

Гончаренко О. В. Інноваційний розвиток аграрних підприємств у контексті формування інформаційної економіки. Актуальні проблеми економіки. 2012. №10. С. 103–109.

Катан Л. І., Катан В. О. Економіко-математичне моделювання ресурсного потенціалу підприємств аграрної сфери в досягненні цілей сталого розвитку. Агросвіт. 2018. № 6. С. 3–7.

Квасницька Р. С., Ардашкіна Н. С. Особливості інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах. Вісник Хмельницьк. нац. ун-ту. 2009. № 6. С. 249–259.

Маматова Л. Ш. Розвиток інноваційної діяльності України в міжнародному контексті. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: економічні науки. 2018. № 36. С. 279–291.

Мартинюк О. А. Державне регулювання інноваційного механізму досягнення сталого розвитку. Електронний журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток». 2014. № 11.

Нестерчук Ю. О., Соколюк С. Ю. Ефективність інноваційної діяльності підприємств аграрно-промислового виробництва. Вісник Одеського національного університету. Сер.: Економіка. 2018. Т. 23. Вип. 5(70). С. 80–85.

Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. Сучасні інноваційні методи сприяння забезпеченню продовольчої безпеки України. Інноваційна економіка. 2012. № 2. С. 25–29.

Шубравська О. В., Прокопенко К. О. Розвиток агроінноваційної діяльності в Україні. Економіка АПК. 2013. № 4. С. 77–81.

Honcharenko O. (2012) Innovatsiinyi rozvytok ahrarnykh pidpryiemstv u konteksti formuvannia informatsiinoi ekonomiky [Innovative development of agricultural enterprises in the context of information economy formation] Aktualni problemy ekonomiky, no 10, pp. 103–109. (in Ukrainian)

Katan L., Katan V. (2018) Ekonomiko-matematychne modeliuvannia resursnoho potentsialu pidpryiemstv ahrarnoi sfery v dosiahnenni tsilei staloho rozvytku [Economic and mathematical modeling of the resource potential of agricultural enterprises in achieving sustainable development goals] Ahrosvit, no 6, pp. 3–7. (in Ukrainian)

Kvasnytska R., Ardashkina N. (2009) Osoblyvosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv u suchasnykh umovakh [Features of innovative activity of enterprises in modern conditions] Visnyk Khmelnytsk. nats. un-tu, no 6, pp. 249–259. (in Ukrainian)

Mamatova L. (2018) Rozvytok innovatsiinoi diialnosti Ukrainy v mizhnarodnomu konteksti [Development of Ukraine's innovation activity in the international context] Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: ekonomichni nauky, no 36, pp. 279–291. (in Ukrainian)

Martyniuk O. (2014) Derzhavne rehuliuvannia innovatsiinoho mekhanizmu dosiahnennia staloho rozvytku [State regulation of the innovative mechanism for achieving sustainable development] Elektronnyi zhurnal «Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok», no 11. (in Ukrainian)

Nesterchuk Yu., Sokoliuk S. (2018) Efektyvnist innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv ahrarno-promyslovoho vyrobnytstva [Efficiency of innovative activity of agro-industrial enterprises] Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ser.: Ekonomika. T. 23. Vol. 5(70), pp. 80–85. (in Ukrainian)

Tsikhanovska V., Tsikhanovska O. (2012) Suchasni innovatsiini metody spryiannia zabezpechenniu prodovolchoi bezpeky Ukrainy. [Modern innovative methods of promoting food security in Ukraine] Innovatsiina ekonomika, no 2, pp. 25–29. (in Ukrainian)

Shubravska O., Prokopenko K. (2013) Rozvytok ahroinnovatsiinoi diialnosti v Ukraini [Development of agro-innovative activity in Ukraine] Ekonomika APK, no 4, pp. 77–81. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 114
Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Соколюк, С., Соколюк, К., & Непочатенко, О. (2021). ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ . Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-81
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ