РОЛЬ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ключові слова: студентоцентризм, студентоцентроване навчання, освітній процес, освітнє середовище, індивідуальна освітня траєкторія

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням аналізу ролі студентоцентрованого навчання в системі підготовки фахівців в закладах вищої освіти. Проаналізовано та систематизовано основні ідеї студентоцентрованого навчання як підходу до організації освітнього процесу відповідно до його складових, визначених Законом України «Про вищу освіту». З’ясовано необхідність створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти. Проаналізовано особливості ціннісної сфери студентів економічного профілю із різним рівнем професійної спрямованості та виділено особливості практичної реалізації студентоцентрованого навчання в закладі вищої освіти. Досліджено основні інструменти студентоцентрованого навчання, які використовують в Полтавському державному аграрному університеті.

Посилання

Бойко М.М. Студентоцентроване навчання в процесі управління якістю професійної підготовки майбутнього вчителя. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». 2019. №4 (31) С. 41–45.

Дорогань-Писаренко Л., Безкровний О., Лега О., Песцова-Світалка О. Університетська освіта : навч. посіб. Полтава : ПДАА, 2020. 142 с.

Заблоцька О.С., Ніколаєва І.М. Студентоцентризм як тренд сучасної освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2021. Випуск 194. С. 29–33.

Колот А.М. Студентоцентризм як вектор розвитку економічної освіти та підвищення якості освітніх послуг. Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції за міжнародною участю (2–3 березня 2016 р.). Київ : КНЕУ, 2016. С. 24–29.

Паламарчук О. Викладання в університеті на засадах лідерства : навч. посіб. Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. 40 с.

Песцова-Світалка О.С. Особливості ціннісної сфери студентів економічного профілю із різним рівнем професійної спрямованості: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр». Полтава, 2021. 123 с.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 22.04.2021).

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIIІ. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 26.04.2021).

Положення про організацію освітнього процесу в Полтавській державній аграрній академії. Полтава, 2020. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproosvitniyproces15042020_1.pdf (дата звернення: 15.11.2021).

Равчина Т., Шемелюк Г. Організація освітнього процесу в системі фахової передвищої освіти у вимірі законодавчих змін. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2019. Випуск 34. С. 198–208.

Сосницька Н., Глікман С. Студентоцентрований підхід до професійної освіти в умовах сталого розвитку суспільства. Науковий вісник Льотної академії; Серія: Педагогічні науки. 2017. Випуск 1. С. 377–381.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). Київ : ТОВ “ЦС”, 2015. 32 c. URL: https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf (дата звернення: 25.12.2021)

Чумак М. Методологічні виміри студентоцентрованого навчання у сучасній вищій школі. Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті: тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 травня 2020 р., м. Київ). Київ, 2020. С. 130–132.

Edwards, R. Meeting individual learner needs: power, subject, subjection. In C. Paechter, M. Preedy, D. Scott, and J. Soler (Eds.). Knowledge, Power and Learning. London: SAGE, 2001. P. 123–145.

Leuven_Louvain-la-Neuve_Communique. URL: http://media.ehea.info/file/2009_Leuven_Louvain-laNeuve/06/1/Leuven_Louvainla-Neuve_Communique_April_2009_595061.pdf (дата звернення: 02.12. 2021)

Boiko M.M. (2019) Studentotsentrovane navchannia v protsesi upravlinnia yakistiu profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia [Student-centered learning in the process of quality management of future teacher training]. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», № 4 (31), рр. 41–45. (in Ukrainian)

Dorohan-Pysarenko L., Bezkrovnyi O., Leha O., Pestsova-Svitalka O. (2020) Universytetska osvita: navch. posibnyk [University education: manual]. Poltava: PDAA, 142 р. (in Ukrainian)

Zablotska O.S., Nikolaieva I.M. (2021) Studentotsentryzm yak trend suchasnoi osvity [Student-centeredness as a trend of modern education]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky, № 194, рр. 29–33. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine (2014) The Law of Ukraine «Аbout Higher Education». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (accessed 22 April 2021).

Verkhovna Rada of Ukraine (2017) The Law of Ukraine «About Education». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (accessed 22 April 2021).

Kolot A.M. (2016) Studentotsentryzm yak vektor rozvytku ekonomichnoi osvity ta pidvyshchennia yakosti osvitnikh posluh [Student-centeredness as a vector for the development of economic education and improving the quality of educational services]. Materialy Vseukrainskoi naukovo-metodychnoi konferentsii za mizhnarnarodnoiu uchastiu «Studentotsentryzm u systemi zabezpechennia yakosti osvity v ekonomichnomu universyteti» [Proceedings of the All-Ukrainian scientific-methodical conference with international participation "Student-centeredness in the quality assurance system of education at the University of Economics"] ( 2 – 3 march 2016, Kyiv). (in Ukrainian)

Palamarchuk O. (2016) Vykladannia v universyteti na zasadakh liderstva: navch. posib. [Teaching at the university on the basis of leadership: manual]. Kyiv: DP «NVTs «Priorytety», 40 р. (in Ukrainian)

Pestsova-Svitalka O.S. (2021) Osoblyvosti tsinnisnoi sfery studentiv ekonomichnoho profiliu iz riznym rivnem profesiinoi spriamovanosti [Features of the value sphere of students of economic profile with different levels of professional orientation]: kvalifikatsiina robota na zdobuttia osvitnoho stupenia «Mahistr». Poltava, 123 р. (in Ukrainian)

Polozhennia pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu v Poltavskii derzhavnii ahrarnii akademii (2020) [Regulations on the organization of the educational process in the Poltava State Agrarian Academy]. Available at: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproosvitniyproces15042020_1.pd (accessed 12 November 2021).

Ravchyna T., Shemeliuk H. (2019) Orhanizatsiia osvitnoho protsesu v systemi fakhovoi peredvyshchoi osvity u vymiri zakonodavchykh zmin [Organization of the educational process in the vocational before higher education system in terms of legislative change]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia pedahohichna, № 34, рр. 198–208. (in Ukrainian)

Sosnytska N., Hlikman S. (2017) Studentotsentrovanyi pidkhid do profesiinoi osvity v umovakh staloho rozvytku suspilstva [A student-centered approach to professional education in terms of a sustainable community development]. Naukovyi visnyk Lotnoi akademii;Seriia: Pedahohichni nauky, № 1, рр. 377–381. (in Ukrainian)

Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity (ESG) [Standards and recommendations for quality assurance in the European Higher Education Area] (2015) Kyiv: TOV “TsS”, 32 p. Available at: https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf (accessed 25 December 2021)

Chumak M. (2016) Metodolohichni vymiry studentotsentrovanoho navchannia u suchasnii vyshchii shkoli [Methodological dimensions of student-centered learning in modern higher education]. Materialy IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Osobystist studenta ta sotsiokulturne seredovyshche universytetu v suspilnomu konteksti» [Proceedings of the IV All-Ukrainian scientific-practical conference "Student identity and socio-cultural environment of the university in the social context"] (18 may 2020, Kyiv). (in Ukrainian)

Edwards, R. Meeting individual learner needs: power, subject, subjection. In C. Paechter, M. Preedy, D. Scott, and J. Soler (Eds.). Knowledge, Power and Learning. London: SAGE, 2001. рр. 123–145.

Leuven_Louvain-la-Neuve_Communique. Available at: http://media.ehea.info/file/2009_Leuven_Louvain-laNeuve/06/1/Leuven_Louvainla-Neuve_Communique_April_2009_595061.pdf (accessed 02 December 2021).

Переглядів статті: 462
Завантажень PDF: 209
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Песцова-Світалка, О. (2021). РОЛЬ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-77
Розділ
ЕКОНОМІКА