АНАЛІЗУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ PEPSIСO ТА ЇЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРЕДСТАВНИКА (ТОВ “САНДОРА”) НА РІЗНИХ РИНКОВИХ СЕГМЕНТАХ

Ключові слова: конкурентні переваги, конкурентні ходи, аналізування конкурентної позиції, «5 сил Портера», PESTEL, SWOT, PepsiCo, Сандора

Анотація

Стаття присвячена проблемі різнопланового аналізування конкурентних переваг PepsiCo, як однієї з найбільш відомих в світі багатогалузевоі і мультинаціональної компанії. Проведено узагальнення сильних і слабких сторін даної компанії на даному етапі її розвитку. Оцінено використання сильних сторін і врахування слабких при реалізації комплексу конкурентних ходів PepsiCo як на міжнародному, так і на українському ринку, зокрема в застосуванні до ТОВ «Сандора», яка увійшла до складу PepsiCo і повністю їй підпорядкувалася у всіх конкурентних рішеннях. Застосовано аналіз «5 сил Портера» для з’ясування конкурентної позиції даної компанії і для розуміння сформованої основи для внесення певних рекомендацій щодо її подальших дій. Конкурентний аналіз доповнено аналізом макрооточення за допомогою методу PESTEL для більш детальної оцінки впливу на компанію найбільш важливих на сьогодні можливостей і загроз. В результаті оцінено варіанти використання можливостей з урахуванням загроз при реалізації комплексу конкурентних ходів. За допомогою методу SWOT встановлені ланцюгові взаємозв’язки між окремими головними внутрішніми чинниками і впливом зовнішнього оточення компанії, зокрема конкурентного середовища її функціонування. У підсумку намічені обґрунтовані рекомендації щодо поліпшення конкурентної позиції даної компанії.

Посилання

Лісовська Л. С., Теребух А. А., Рачинська Г. В. Конкурентоспроможність – комплексна характеристика суб'єкта ринкової економіки. Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2008. № 611. С. 26–32. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/332

Качмарик Я. Д., Куцик П. О., Лупак Р. Л., Качмарик І. Я. Економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності: монографія. Львів : Літератур. агенція «Піраміда», 2012. 208 с.

Лісовська Л. С. Визначення конкурентних переваг вітчизняного промислового підприємства. Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2008. № 628. С. 561–566. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1117.

Porter M.E. Competitive Advantage of Nations. New York : Free Press, 1990. 426 p.

Петрович Й. М., Семенів О. М., Кіт А. Ф. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств України в умовах глобалізації світової економіки. Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2000. № 391. С. 14–22. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/9238.

Грицишин Н. Оцінка конкурентоспроможності підприємства. Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Серія економічна. 2004. № 33. С. 431–436.

Кадирус І. Г. Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3390.

Pepsi купила Сандору. Уніан. URL: https://www.unian.ua/society/48836-pepsi-kupila-sandoru.html. (дата звернення: 30.09.2021).

Офіційний сайт PepsiCo в Україні: Історія PepsiCo в Україні. URL: http://pepsico.ua/company/pepsico_in_ukraine. (дата звернення: 30.09.2021).

Профілі компаній, що працюють в Україні. EMIS: In, On and For Emerging Markets: сайт. URL: https://www.emis.com/php/company-profile/index/search (дата звернення: 30.09.2021).

Bhogaraju S. PepsiCo: A Must-Know Overview of the Consumer Giant. Marketrealist (Jul. 26 2020). URL: https://marketrealist.com/2019/11/pepsico-a-must-know-overview-of-the-consumer-giant/ (дата звернення: 30.09.2021).

Visnji M. PepsiCo – Business Overview. R&P (Feb. 24, 2019). URL: https://revenuesandprofits.com/pepsico-business-overview/ (дата звернення: 30.09.2021).

Rajarajan P., Siraj M., David C., Sampath H., & Lwin M. Strategic management view on Pepsi Co Company. URL: https://www.academia.edu/35052166/Strategic_Management_View_On_Pepsi_Co_Company_At_Bullet_Group_7_Mr_HRC_Sampath_PDM_004 (дата звернення: 30.09.2021).

Lisovska, L.S., Terebukh, A.A. & Rachynska H.V. (2008). Konkurentospromozhnist – kompleksna kharakterystyka subiekta rynkovoi ekonomiky [Competitiveness as a complex characteristic of market economy entity]. Problemy ekonomiky ta upravlinnia. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" [Visnyk of Lviv Polytechnic National University: Problems of Economics and Management], 611, 26–32. Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/332 (in Ukrainian).

Kachmaryk, Ya. D., Kutsyk, P. O., Lupak, R. L. & Kachmaryk, I. Ya. (2012). Ekonomichnyi mekhanizm zabezpechennia konkurentospromozhnosti [Economic mechanism for ensuring competitiveness]: monohrafiia. Lviv: Literatur. ahentsiia «Piramida». 208 p. (in Ukrainian).

Lisovska, L.S. (2008). Vyznachennia konkurentnykh perevah vitchyznianoho promyslovoho pidpryiemstva [Defining the competitive aadvantages of domestic industrial enterprise]. Problemy ekonomiky ta upravlinnia. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" [Visnyk of Lviv Polytechnic National University: Problems of Economics and Management], 628, 561–566. Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1117 (in Ukrainian).

Porter M.E. (1990). Competitive Advantage of Nations. New York : Free Press, 426 p.

Petrovych, Y. M., Semeniv, O. M. & Kit, A. F. (2000). Zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv Ukrainy v umovakh hlobalizatsii svitovoi ekonomiky [Ensuring the competitiveness of Ukrainian enterprises in the context of globalization of the world economy]. Problemy ekonomiky ta upravlinnia. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" [Visnyk of Lviv Polytechnic National University: Problems of Economics and Management], 391. 14–22. Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/9238. (in Ukrainian).

Hrytsyshyn, N. (2004). Otsinka konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Assessment of the competitiveness of the enterprise]. Visnyk Lvivskoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia ekonomichna [Visnyk of the Lviv University. Series Economics], 33. 431–436. (in Ukrainian).

Kadyrus, I. H. (2014). Konkurentospromozhnist pidpryiemstva ta faktory, shcho na nei vplyvaiut [Competitiveness of the enterprise and influenced factors]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3390. (in Ukrainian).

Pepsi kupyla Sandoru [Pepsi bought Sandora]. Unian. Available at: https://www.unian.ua/society/48836-pepsi-kupila-sandoru.html. (in Ukrainian) (accessed 30 Sept. 2021).

Ofitsiinyi sait PepsiCo v Ukraini [Official site of PepsiCo in Ukraine]. Available at: http://pepsico.ua/company/pepsico_in_ukraine. (in Ukrainian) (accessed 30 Sept. 2021).

Profili kompanii, shcho pratsiuiut v Ukraini [Profiles of companies working in Ukraine]. EMIS: In, On and For Emerging Markets: site. Available at: https://www.emis.com/php/company-profile/index/search (in Ukrainian) (accessed 30 Sept. 2021).

Bhogaraju S. (2020). PepsiCo: A Must-Know Overview of the Consumer Giant. Marketrealist. Available at: https://marketrealist.com/2019/11/pepsico-a-must-know-overview-of-the-consumer-giant/.

Visnji M. (2021). PepsiCo – Business Overview. R&P. Available at: https://revenuesandprofits.com/pepsico-business-overview/.

Rajarajan P., Siraj M., David C., Sampath H., & Lwin M. (2019). Strategic management view on Pepsi Co Company. Available at: https://www.academia.edu/35052166/Strategic_Management_View_On_Pepsi_Co_Company_At_Bullet_Group_7_Mr_HRC_Sampath_PDM_004

Переглядів статті: 350
Завантажень PDF: 814
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Кулініч, Т., Козачук, Д., & Мороз, Є. (2021). АНАЛІЗУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ PEPSIСO ТА ЇЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРЕДСТАВНИКА (ТОВ “САНДОРА”) НА РІЗНИХ РИНКОВИХ СЕГМЕНТАХ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-68
Розділ
ЕКОНОМІКА