СИНЕРГІЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ І ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ В КРЕАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЮ СПАДЩИНОЮ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ CОVID-19

Ключові слова: креативне управління, культурно-історична спадщина, цифровізація, туристична привабливість, синергія, Західна Україна, CОVID 19

Анотація

Стаття присвячена проблемі управління вітчизняною культурно-історичною спадщиною через її збереження і відкриття для світової спільноти. Відзначено ускладнення реалізації нормального управління зазначеними процесами в умовах пандемії COVID-19. Показано можливості використання інструментів креативного менеджменту в нових умовах існування людства, які дозволяють зосередитися за ключовими напрямками: застосування цифрових технологій і розкриття туристичної привабливості окремих об’єктів і комплексів культурно-історичної спадщини. Розглянуто варіанти синергетичного поєднання трьох ресурсів (культурно-історичних осередків, туристично-привабливої місцевості та цифрових інноваційних продуктів) у впливі на організацію позитивного соціально-економічного розвитку Західного регіону України, щедро забезпеченого всіма зазначеними видами ресурсів.

Посилання

Про охорону культурної спадщини. Закон України. № 1805-ІІІ. За ост. ред. 24.07.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14.

Концепція державної політики реформування сфери охорони нерухомої культурної спадщини – 2020. Міністерство культури України: офіційний сайт. URL: http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id= 245358162&cat_id=244993460

Коронавірус в Україні і туризм: ЄБРР та ЄС поновили дорожню карту розвитку (23/06/2020). URL: https://www.unian.ua/tourism/news/koronavirus-v-ukrajini-i-turizm-yebrr-i-yes-ponovili-dorozhnyu-kartu-novini-11047922.html

Future Possibilities Report – 2020. UNIDO. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/20200720_un75_uae_futurepossibilitiesreport.pdf

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Постанова КМУ від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://www.kmu.gov.ua/

Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки. Постанова КМУ від 27 травня 2020 р. № 534. URL: https://www.kmu.gov.ua/

Туризм в Україні. Cтатистика найбільшого туристичного порталу України ua.igotoworld.com за 2019 рік. URL: https://ua.igotoworld.com/projects/stat2019/

Аналітика. Асоціація індустрії гостинності України: офіційний сайт. URL: http://aigu.org.ua/analitika/

Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua

Центр культурного менеджменту. URL: https://www.kultura.org.ua

Софій О., Мацелюх А., Шимків І., Шинаровська О. (2020). Сприяння розвитку культури в Україні: дослідження зв’язків культурно-мистецької сфери та туристичної привабливості територій. Київ : ВЦ Українського культурного фонду, 2020. 200 c. URL: http://dialog.lviv.ua/spriyannya-rozvitku-kulturi-v-ukrayini-doslidzhennya-zv-yazkiv-kulturno-mistetskoyi-sferi-ta-turistichnoyi-privablivosti-teritoriy-2/

Pedersen, A. Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site Managers. Paris: UNESCO World Heritage Centre, 2020. URL: https://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-113-2.pdf

Трегуб Г. Мовою пікселів та байтів. Тиждень. № 37 (617). 12 вересня 2019 р. URL: https://tyzhden.ua/Culture/235178

Pro okhoronu kulturnoi spadshchyny [On the protection of cultural heritage] (2021). Zakon Ukrainy [Law of Ukraine]. № 1805-III. For the rest. ed. from July 24, 2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 (in Ukrainian)

Kontseptsiia derzhavnoi polityky reformuvannia sfery okhorony nerukhomoi kulturnoi spadshchyny – 2020 [The concept of state policy of reforming the protection of immovable cultural heritage – 2020] (2020). Ministerstvo kultury Ukrainy: ofitsiinyi sait [Ministry of Culture of Ukraine: official website]. Available at: http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245358162 &cat_id=244993460 (in Ukrainian)

Koronavirus v Ukraini i turyzm: YeBRR ta YeS ponovyly dorozhniu kartu rozvytku [Coronavirus in Ukraine and tourism: EBRD and EU update roadmap] (2020). Available at: https://www.unian.ua/tourism/news/koronavirus-v-ukrajini-i-turizm-yebrr-i-yes-ponovili-dorozhnyu-kartu-novini-11047922.html (in Ukrainian)

Future Possibilities Report – 2020 (2020). UNIDO. Available at: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/20200720_un75_uae_futurepossibilitiesreport.pdf

Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku na 2021–2027 roky [State strategy of regional development for 2021-2027]. Postanova KMU [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. № 695. August 5, 2020. Available at: https://www.kmu.gov.ua/ (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy stymuliuvannia ekonomiky dlia podolannia nehatyvnykh naslidkiv, sprychynenykh obmezhuvalnymy zakhodamy shchodo zapobihannia vynyknenniu i poshyrenniu hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoi koronavirusom SARS-CoV-2, na 2020-2022 roky [On approval of the State program of economic stimulation to overcome the negative effects caused by restrictive measures to prevent the occurrence and spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2, for 2020-2022. Postanova KMU [Resolution of the Cabinet of Ministers]. № 534. May 27, 2020. Available at: https://www.kmu.gov.ua/ (in Ukrainian)

Turyzm v Ukraini [Tourism in Ukraine] (2019) Statystyka naibilshoho turystychnoho portalu Ukrainy ua.igotoworld.com [Statistics of the largest tourist portal of Ukraine ua.igotoworld.com]. Available at: https://ua.igotoworld.com/projects/stat2019/ (in Ukrainian)

Analityka [Analytics] (2021) Asotsiatsiia industrii hostynnosti Ukrainy: ofitsiinyi sait [Hospitality Industry Association of Ukraine: official site]. Available at: http://aigu.org.ua/analitika/ (in Ukrainian)

Ukrainskyi derzhavnyi instytut kulturnoi spadshchyny [Ukrainian State Institute of Cultural Heritage] (2021). Available at: https://www.spadshina.org.ua (in Ukrainian)

Tsentr kulturnoho menedzhmentu [Cultural Management Center] (2021). Available at: https://www.kultura.org.ua (in Ukrainian)

Sofii, O., Matseliukh, A., Shymkiv, I., & Shynarovska, O. (2020) Spryiannia rozvytku kultury v Ukraini: doslidzhennia zviazkiv kulturno-mystetskoi sfery ta turystychnoi pryvablyvosti terytorii [Promoting the development of culture in Ukraine: a study of the links between the cultural and artistic sphere and the tourist attractiveness of the territories]. Kyiv: Vyd-vo Ukrainskoho kulturnoho fondu. 200 p. Available at: http://dialog.lviv.ua/spriyannya-rozvitku-kulturi-v-ukrayini-doslidzhennya-zv-yazkiv-kulturno-mistetskoyi-sferi-ta-turistichnoyi-privablivosti-teritoriy-2/ (in Ukrainian)

Pedersen, A. (2020) Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site Managers. Paris: UNESCO World Heritage Centre. Available at: https://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/

Trehub, H. (2019) Movoiu pikseliv ta baitiv [In the language of pixels and bytes]. Tyzhden [Week]. № 37 (617). September 12. Available at: https://tyzhden.ua/Culture/235178 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 167
Завантажень PDF: 111
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Кулініч, Т., & Мазурак, Г. (2021). СИНЕРГІЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ І ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ В КРЕАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЮ СПАДЩИНОЮ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ CОVID-19. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-32
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ