ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ТРАНСФОРМАЦІЯМИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

  • Любов Квасній Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0001-5248-544X
  • Оксана Солтисік Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0003-3054-0158
  • Маркіян Ковалько Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: цифровізація, промислові трансформації, економічний розвиток, Індустрія 4.0

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням управління комунікаціями в умовах цифровізації. В статті акцентовано увагу на тому, що четверта промислова революція уже не є просто концепцією, оскільки стандарти «Індустрії 4.0» вже активно впроваджуються в європейських країнах. Обґрунтовано, що посилення поглибленого обміну та співпраці у сфері інновацій та застосування індустрії великих даних є важливим напрямком для поглиблення скоординованого розвитку в Україні. Доведено, що промисловий Інтернет є важливим проривом у сприянні цифровій трансформації підприємств. У цьому зв’язку прискорилася інтеграція промислового Інтернету з реальною економікою, а отже доцільне впровадження відповідних програм. Наголошено, що такі технології, як великі дані та штучний інтелект, слід поглибити з інтеграцією реальної економіки, і продовжувати сприяти цифровізації промисловості, зміцнювати інтегровані галузі та змінювати виробничі методи, моделі обслуговування та організаційні форми, що підвищить стійкість до розвитку реальної економіки.

Посилання

Пантєлєєва Н.М., Колодій С.Ю., Ребрик М.А. Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства : монографія. Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. 299 с.

Амоша О. Щоб змінилася погода, потрібний не поривчастий вітер, а загальна зміна клімату. Дзеркало тижня. (28 грудня – 13 січня), 2018. № 49–50.

Брюховецька Н., Черних О. Індустрія 4.0 та цифровізація економіки: можливості використання зарубіжного досвіду на промислових підприємствах України. Економіка промисловості. 2020. № 2(90). С. 116–132.

Вишневський В., Вієцька О., Гаркушенко О. Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку. Київ : Інститут економіки промисловості НАН України, 2018. 192 c.

Гаряга Л.О. Розвиток фінансового ринку в умовах цифровізації економіки. Бізнес Інформ. 2018. № 11. С. 388–393.

Panteleeva N.M., Kolodii S.Yu., Rebryk M.A. (2019) Tsyfrova ekonomika yak klyuchova tendentsiya rozvytku postindustrial'noho suspil'stva [Digital economy as a key trend in the development of post-industrial society], monohrafiya [a monograph]. Kyiv: DVNZ "Universytet bankivs'koyi spravy", 229 р. (in Ukrainian)

Amosha O.I. (2018) Schob zminilasia pogoda, potribnuj ne porivtcshastuj viter, a zagalna zmina klimaty [To change the weather, you do not need gusty winds, but general climate change]. Dzerkalo tujniya. (Gruden 28 – Sitchen 13), no 49–50.

Bryukhovetska N., Chernykh O. (2020) Industrija 4,0 ta tsyfrovisatsija ekonomiky: mojluvosty vukoristannia zarubijnogo doswidu na promuslovikx pidpruemstvacsh Ukraine [Industry 4.0 and digitalization of the economy: opportunities for using foreign experience at industrial enterprises of Ukraine]. Economica promuslovosty, no 2(90), 116–132.

Vishnevsky V., Vietskaya O., Garkushenko O. (2018) Smart-promyslovist w epokchu tsyfrovoji ekonomiku: perspektiwy, naprjiamu I mekchanizmu rozwitku (2018) [Smart industry in the digital economy: prospects, directions and mechanisms of development]. Kyiv: Institut economiku promuslowosty NAN Ukraine, 192 p.

Garіyaga L.O. (2018) Rozwytok finansowogo runku w umovach tsyfrovisatsiji ekonomiky [Development of the financial market in the conditions of digitalization of economy]. Biznes Inform, no 11, pp. 388–393.

Переглядів статті: 166
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Квасній, Л., Солтисік, О., & Ковалько, М. (2021). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ТРАНСФОРМАЦІЯМИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-32
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають