ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО КАДРОВОГО ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

  • Любов Квасній Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0001-5248-544X
  • Ореста Щербан Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0001-5422-4032
  • Юрій Шульжик Прикарпатського інституту імені Михайла Грушевського Міжрегіональної академії управління персоналом https://orcid.org/0000-0003-1699-054X
Ключові слова: стратегія організації, стратегічне планування персоналу, планування персоналу, інформаційна система персоналу, цифровізація

Анотація

Сучасний бізнес спричиняє зміни у всіх сферах діяльності організації, у тому числі й у сфері стратегічного планування персоналу. Стратегічне планування людських ресурсів є важливою частиною бізнесу, оскільки людські ресурси є ключовими драйверами розвитку будь-якої організації. У статті показано вплив 4-ї промислової революції на стратегічне планування персоналу. У зв’язку з цим виділено та описано 4 фази стратегічного планування людських ресурсів: визначення критичних сфер планування людських ресурсів, виявлення надмірної чи недостатньої кількості людських ресурсів, розробка стратегії планування людських ресурсів та реалізація планів кадрів. Наведено вплив інформаційних технологій на стратегічне планування людських ресурсів.

Посилання

Грішнова О.А., Жорова Є.Р. Кадрове забезпечення ефективної системи антикризового корпоративного управління. Проблеми економіки. 2014. № 1. С. 193–198.

Жуковська В.М. Цифрові виклики кадрового забезпечення підприємства. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2019. № 2. С. 10–17.

Шехлович А.М. Дослідження та удосконалення кадрового забезпечення інноваційної діяльності підприємств в умовах впровадження ІТ-технологій. Сайт 18.12. 2019. URL: http://iierlviv.files.wordpress.com/2019

Akgunduz, Y., Sanli, S. (2017). The effect of emloyee advocacy and perceived organizational support on job embeddeeness and turnover intention in hotels. Journal of Hospitality and Tourism Management, 31, 118–125.

Bagheri, J.(2016). Overlaps between human resource’ startegic planning and strategic management tools in public organizations. Social and Behavioral Sciences, 230, 430–438.

Bauer, W., Moritz, H., Stefan, G., Tobias, S. (2014). Planning flexible human resource capacity in volatile markets. IFAC Proceedings Volumes, 47(3), 4459–4464.

Bernik, I., Florjanсіс, J., Bernik, M.(2014). Strategic management and information system. Informatics and Management-selected topics, 13–27.

Bos, J.T., Donders, N.C.G.M., Velden, K., Gulden, J.W.J. (2013). BMC Research Notes, 6, 1–12.

Hrishnova, O.A., Zhorova, Ye.R. (2014). Kadrove zabezpechennia efektyvnoi systemy antykryzovoho korporatyvnoho upravlinnia [ Staffing of an effective system of anti-crisis corporate governance]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy, 1, 193–198. (in Ukrainian)

Zhukovska, V.M. (2019). Tsyfrovi vyklyky kadrovoho zabezpechennia pidpryiemstva [Digital challenges of enterprise staffing]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku – Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development, 2, 10–17. (in Ukrainian)

Shekhlovych, A.M. (2014). Doslidzhennia ta udoskonalennia kadrovoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv v umovakh vprovadzhennia IT-tekhnolohii [Research and improvement of staffing of innovative activities of enterprises in the implementation of IT technologies]. Retrived from: http://iierlviv.files.wordpress.com/2014. (in Ukrainian)

Akgunduz, Y., Sanli, S. (2017). The effect of emloyee advocacy and perceived organizational support on job embeddeeness and turnover intention in hotels. Journal of Hospitality and Tourism Management, 31, 118–125.

Bagheri, J. (2016). Overlaps between human resource’ startegic planning and strategic management tools in public organizations. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 230, 430–438.

Bauer, W., Moritz, H., Stefan, G., Tobias, S. (2014). Planning flexible human resource capacity in volatile markets. IFAC Proceedings Volumes, 47(3), 4459–4464.

Bernik, I., Florjanсіс, J., Bernik, M.(2014). Strategic management and information system. Informatics and Management-selected topics, 13–17.

Bos, J.T., Donders, N.C.G.M., Velden, K., Gulden, J.W.J. (2013). BMC. Research Notes, 6.

Переглядів статті: 258
Завантажень PDF: 180
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Квасній, Л., Щербан, О., & Шульжик, Ю. (2021). ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО КАДРОВОГО ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-48
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають