СУЧАСНА МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: менеджмент, маркетинг, модель маркетинг-менеджменту підприємства, збалансована система показників

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розробки сучасної системи маркетинг-менеджменту виробничого підприємства та визначення місця підсистеми управління маркетингом в загальній системі менеджменту. Проаналізовано підходи науковців до визначення поняття «маркетинг-менеджменту» підприємства та запропоновано власний підхід. Розроблено модель маркетинг-менеджменту підприємства з врахуванням важливості інтеграції підсистем управління маркетингом та менеджменту при розробці стратегії розвитку підприємства. Сформульовано ключові принципи реалізації маркетинг-менеджменту в умовах виробничого підприємства. Запропоновано при розробці моделі маркетинг-менеджменту підприємства використовувати збалансовану систему показників. Акцентовано увагу на складовій збалансованої системи показників «клієнти» та можливості досягнення синергічного ефекту менеджменту.

Посилання

Балабанова І.В., Холод В.В. Маркетинг підприємства : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 612 с.

Бойко І.В. Збалансована система показників та її роль в прийнятті стратегічних управлінських рішень. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2011. Випуск 8(29). Ч. 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2011_8_2/7.pdf

Друкер П. Энциклопедия менеджмента под ред Т.А. Гуреш, пер. с англ. О.Л. Пелявского. Москва : Издательский дом «Вильяме», 2004. 432 с.

Карцева В В. Збалансована система показників як інструмент контролінгу на підприємствах та організаціях споживчої кооперації. Економічний форум. 2011. № 3. URL: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/ekfor/2011_3/14.pdf

Ковшова І.О. Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. 516 с.

Колісник М.К. Збалансована система показників як спосіб підвищення ефективності управління діяльністю підприємства. Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України. 2008. Вип. 18.5. С. 225–230.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 12-те вид., переробл. і доп. СПб. : Пітер, 2007. 816 с.

Кушнір І.Г. Формування організаційних систем маркетингового менеджменту в птахівничому підкомплексі АПК : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «економіка та управління національним господарством». Київ, 2007. 16 с.

Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб. : Питер, 2007. 800 с.

Лишенко М.О., Гуляєва В.В., Васильченко О.В. Система організації та управління маркетингом на підприємстві. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/21_2019/42.pdf

Райко Д.В., Лебедєва Л.Е. Модель управління маркетингом у системі менеджменту промислового підприємства. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2015/1/107-123

Сидорук Ю.А. Маркетинговий менеджмент на підприємстві: теоретичні засади. Ефективна економіка. 2013. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2485

Balabanova I.V., Kholod V.V. (2012) Marketynh pidpryiemstva [Enterprise marketing]. navchalnyi posibnyk [tutorial]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury, 612 p. (in Ukrainian)

Boiko I.V. (2011) Zbalansovana systema pokaznykiv ta yii rol v pryiniatti stratehichnykh upravlinskykh rishen [Balanced scorecard and its role in strategic management decisions]. Ekonomichni nauky. Seriia «Oblik i finansy», 8(29). Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2011_8_2/7.pdf

Druker P. (2004) Entsyklopedyia menedzhmenta [Encyclopedia of Management]. Moskva : Yzdatelskyi dom «Vyliame». 432 p.

Kartseva V.V. (2011) Zbalansovana systema pokaznykiv yak instrument kontrolinhu na pidpryiemstvakh ta orhanizatsiiakh spozhyvchoi kooperatsii [Balanced system of indicators as a tool of controlling at enterprises and organizations of consumer cooperation]. Ekonomichnyi forum. № 3. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/ekfor/2011_3/14.pdf

Kovshova I.O. (2018) Marketynhovyi menedzhment: teoriia, metodolohiia, praktyka [Marketing management: theory, methodology, practice]. monohrafiia [a monograph]. Kyiv: Vydavnytstvo FOP Vyshemyrskyi V. S. 516 р.

Kolisnyk M.K. (2008) Zbalansovana systema pokaznykiv yak sposib pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia diialnistiu pidpryiemstva [Zbalansovana systema pokaznykiv yak sposib pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia diialnistiu pidpryiemstva]. Nauk. visnyk Nats. lisotekh. un-tu Ukrainy, 18.5, 225–230.

Kotler F. (2007) Marketynh menedzhment [Marketing management]. 12-te vyd., pererobl. i dop. SPb.: Piter. 816 р.

Kushnir I.H. (2007) Formuvannia orhanizatsiinykh system marketynhovoho menedzhmentu v ptakhivnychomu pidkompleksi APK [Formation of organizational systems of marketing management in the poultry subcomplex of agro-industrial complex] : avtoref. dys. na zdobuttia stupenia kand. ekon. nauk : spets. 08.00.03 «ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom». Kyiv. 16 р.

Lamben Zh.-Zh. (2007) Menedzhment, oryentyrovannыi na rynok [Market-oriented management]. SPb.: Pyter. 800 р.

Lyshenko M.O., Huliaieva V.V., Vasylchenko O.V. (2019) Systema orhanizatsii ta upravlinnia marketynhom na pidpryiemstvi [The system of organization and management of marketing at the enterprise]. Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/21_2019/42.pdf

Raiko D.V., Lebedieva L.E. (2015) Model upravlinnia marketynhom u systemi menedzhmentu promyslovoho pidpryiemstva [Marketing management model in the management system of an industrial enterprise]. Available at: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2015/1/107-123

Sydoruk Yu.A. (2013) Marketynhovyi menedzhment na pidpryiemstvi: teoretychni zasady [Marketing management at the enterprise: theoretical principles]. Efektyvna ekonomika, 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2485

Переглядів статті: 236
Завантажень PDF: 279
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Вікарчук, О., Пащенко, О., & Юшкевич, О. (2021). СУЧАСНА МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-4
Розділ
МАРКЕТИНГ