РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

  • Олександра Канова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-0101-053X
Ключові слова: нормативно-правова регламентація, планування, розвиток економічної системи, стратегічне планування, стратегія

Анотація

Стаття присвячена узагальненню сутності понять «стратегія» та «стратегічне планування» в контексті розвитку економічної системи держави; досліджено сутнісні властивості, що вкладають сучасні науковці в трактування даних категорій. Визначено ставлення провідних фахівців України щодо стану розвитку системи стратегічного планування в державі. Досліджено правове поле України, яке регламентує питання стратегічного планування розвитку економічної системи держави. Узагальнено нормативно-правове забезпечення стратегічного планування розвитку економічної системи держави в Україні на загальнодержавному рівні, а також на регіональному та місцевому рівнях. Визначені ключові недоліки існуючої системи регламентації стратегічного розвитку економічної системи України.

Посилання

Бекетов Н. В. Проблемы стратегического планирования региональным развитием. Региональная экономика: теория и практика. 2008. № 35. С. 15–19.

Дацій О. І. Інновації – основна діюча сила науково-технічного прогресу для збереження природного середовища. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 4–9.

Дробенко Г. О., Брусак Р. Л., Свірський Ю. І. Стратегічне планування розвитку територіальних громад. Львів : Сполом, 2001. 118 c.

Концепція вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4.10.2006 № 504-р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2006-%D1%80 (дата звернення: 20.10.2021).

Кукса І. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіону. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2016. № 17 (171). С. 218–224.

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України : Закон України від 23.03.2000 № 1602-III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14 (дата звернення: 20.10.2021).

Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє : Монографія / відп. ред. І. А. Грицяк. Київ : «К.І.С.», 2009. 240 с.

Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання громадських послуг : Монографія / ред. Ю. П. Лебединський. Ужгород : Патент, 2003. 192 с.

Сментина Н. В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку на мезорівні: теорія, методологія, практика : Монографія. Одеса : Атлант, 2015. 365 с.

Федяй Н. О. Правове поле стратегічного управління регіональним розвитком в Україні. Економіка і прогнозування. 2012. № 4. С. 54–62.

Beketov N. V. (2008) Problemy strategicheskogo planirovaniya regional'nym razvitiem [Problems of strategic planning of regional development]. Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika − Regional Economics: Theory and Practice. № 35. P. 15–19. (in Russian)

Datsii O. I. (2017) Innovatsii – osnovna diiucha syla naukovo-tekhnichnoho prohresu dlia zberezhennia pryrodnoho seredovyshcha [Innovation is the main driving force of scientific and technological progress for the preservation of the natural environment]. Ekonomika ta derzhava − Economy and State. № 5. P. 4–9. (in Ukrainian)

Drobenko H. O., Brusak R. L., Svirskyi Yu. I. (2001) Stratehichne planuvannia rozvytku terytorialnykh hromad [Strategic planning of development of territorial communities]. Lviv: Spolom. 118 p. (in Ukrainian)

Kontseptsiia vdoskonalennia systemy prohnoznykh i prohramnykh dokumentiv z pytan sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy [The concept of improving the system of forecast and program documents on socio-economic development of Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine] of 4.10.2006 № 504-r. / Verkhovna Rada Ukrainy − Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2006-%D1%80 (accessed 20 October 2021).) (in Ukrainian)

Kuksa I. (2016) Stratehichne planuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu [Strategic planning of socio-economic development of the region]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu im. V. Dalia − Bulletin of the V. Dahl East Ukrainian National University. № 17 (171). P. 218–224. (in Ukrainian)

Pro derzhavne prohnozuvannia ta rozroblennia prohram ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku Ukrainy : Zakon Ukrainy [On state forecasting and development of programs of economic and social development of Ukraine : Law of Ukraine] of 23.03.2000 № 1602-III / Verkhovna Rada Ukrainy − Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14 (accessed 20 October 2021).) (in Ukrainian)

Reforma publichnoho upravlinnia v Ukraini: vyklyky, stratehii, maibutnie [Public administration reform in Ukraine: challenges, strategies, future] / edited by I. A. Hrytsiak. Kyiv: «K.I.S.», 2009. 240 p. (in Ukrainian)

Rozvytok partnerstva mizh mistsevoiu vladoiu ta nederzhavnym sektorom u sferi nadannia hromadskykh posluh [Development of partnerships between local authorities and the non-governmental sector in the field of public services] / edited by Yu. P. Lebedynskyi. Uzhhorod: Patent, 2003. 192 p. (in Ukrainian)

Smentyna N. V. (2015) Stratehichne planuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku na mezorivni: teoriia, metodolohiia, praktyka [Strategic planning of socio-economic development at the meso level: theory, methodology, practice]. Odesa : Atlant, 365 p. (in Ukrainian)

Fediai N. O. (2012) Pravove pole stratehichnoho upravlinnia rehionalnym rozvytkom v Ukraini [Legal field of strategic management of regional development in Ukraine]. Ekonomika i prohnozuvannia − Economics and Forecasting. № 4. P. 54–62. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 191
Завантажень PDF: 128
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Канова, О. (2021). РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-65
Розділ
ЕКОНОМІКА