ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА» ТА ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Олександра Канова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-0101-053X
Ключові слова: система, економічна система, системний підхід

Анотація

Стаття присвячена узагальненню поширених підходів до трактування поняття «економічна система». Визначаються загальні базові властивості економічної системи, такі як структурна зв’язність, складність та стійкість. Також наведена характеристика статичних, динамічних і синтетичних властивостей систем, які проявляються та визначають її стан або в будь-який фіксований момент часу, або в процесі функціонування системи. За результатами дослідження існуючих наукових підходів до визначення сутності поняття «економічна система» виділені такі, як еволюційно-генетичний, інституційний, інформаційний, структурно-морфологічний, функціональний та системно-синергічний підхід. Окреслена основна різниця між економічним зростанням і економічним розвитком.

Посилання

Економічна енциклопедія / Інститут історії України. Національна Академія наук України. URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=INAV&P21DBN=INAV&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=inav_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IDI=&S21COLORTERMS=0&S21STR=1294 (дата звернення: 29.04.2023).

Casti J. Connectivity, complexity, and catastrophe in large-scale systems (International series on applied systems analysis). New York, USA: J. Wiley, 1979. 203 p.

Шнипко О.С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект. Київ : Генеза, 2006. 286 c.

Бабина О.Є., Карпенко О.О. Узагальнення властивостей економічного потенціалу в контексті системного підходу. БІЗНЕСІНФОРМ. 2013. № 9. С. 55–60.

Yakimova A. Systems Approach in the Research of Socio-economic Security. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. 2015. № 43 (3). P. 376–386.

Dallago B., Casagrande S. The Routledge Handbook of Comparative Economic Systems. London, UK: Routledge, 2022. 782 p.

Williamson O. The Economic Institutions of Capitalism. New York, USA: Free Press, 1998. – 468 p.

Мельник Л.Г. Сучасні тренди розвитку соціально-економічних систем. Механізм регулювання економіки. 2020. № 1. С. 9−27.

Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі. (Монографія). Харків : ІНЖЕК, 2006. 496 c.

Gregory P.R., Stuart R.C. Comparative Economic Systems; 7th ed. Boston, USA: Houghton Mifflin, 2019. 66 p.

Яременко О.Ф. Наукові підходи до поняття економічної системи та її розвитку. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 6. С. 111–116.

Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia] / Institute of History of Ukraine. National Academy of Sciences of Ukraine. Available at: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=INAV&P21DBN=INAV&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=inav_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IDI=&S21COLORTERMS=0&S21STR=1294 (accessed at 29.04.2023). (in Ukrainian)

Casti J. Connectivity, complexity, and catastrophe in large-scale systems (International series on applied systems analysis). New York, USA: J. Wiley, 1979. 203 p.

Shnypko О. (2006). Ekonomichna bezpeka iierarkhichnykh bahatorivnevykh system: rehionalnyi aspekt [Economic security of hierarchical multilevel systems: regional aspect]. Kyiv: Heneza, 286 p. [in Ukrainian]

Babyna O., Karpenko O. (2013). Uzahalnennia vlastyvostei ekonomichnoho potentsialu v konteksti systemnoho pidkhodu [Generalization of the properties of economic potential in the context of a systemic approach]. BIZNESINFORM. № 9. P. 55−60. [in Ukrainian]

Yakimova A. (2015). Systems Approach in the Research of Socio-economic Security. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. № 43 (3). P. 376–386.

Dallago B., Casagrande S. (2022). The Routledge Handbook of Comparative Economic Systems. London, UK: Routledge, 782 p.

Williamson O. (1998). The Economic Institutions of Capitalism. New York, USA: Free Press, 468 p.

Melnyk L. (2020). Suchasni trendy rozvytku sotsialno-ekonomichnykh system [Modern trends in the development of socio-economic systems]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky. № 1. P. 9−27. [in Ukrainian]

Raievnieva O. (2006). Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizmy, modeli [Enterprise development management: methodology, mechanisms, models]. Monohrafiya [a monograph]. Kharkiv : INZhEK, 496 p. [in Ukrainian]

Gregory P.R., Stuart R.C. (2019). Comparative Economic Systems; 7th ed. Boston, USA: Houghton Mifflin, 66 p.

Yaremenko O. (2016). Naukovi pidkhody do poniattia ekonomichnoi systemy ta yii rozvytku [Scientific approaches to the concept of the economic system and its development]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. № 6. P. 111−116. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 95
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Канова, О. (2023). ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА» ТА ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-13
Розділ
ЕКОНОМІКА