АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ключові слова: антикризове управління, економічна стійкість, пандемія COVID-19, система антикризового управління

Анотація

Стаття присвячена визначенню сутності та змісту категорії «антикризове управління» як інструменту забезпечення економічної стійкості підприємства, яке функціонує у кризових умовах, спричинених впливом пандемії COVID-19. Встановлено, що наявність криз обумовлюють необхідність розробки і застосування виняткових управлінських підходів для забезпечення своєчасного початку боротьби з розвитком кризових процесів на підприємстві з метою збереження і відновлення своєї економічної стійкості. Сформовано авторське визначення антикризового управління економічною стійкістю підприємства. Визначено, що ефективність антикризового управління економічною стійкістю підприємства залежить від комплексності та повноти його використання, організації взаємодії усіх елементів системи управління, адекватності використовуваних методів їх оцінювання та діагностики кризових процесів.

Посилання

Маркс К. Капитал. В 3-х томах. Москва : ГИПЛ, 1955. 2230 с.

Варга Є.С. Экономические кризисы / За ред. В. Я. Аболтіна. Москва : Наука, 1974. 432 с.

Туган-Барановський М.І. Промышленные кризисы. Очерк из социальной истории Англии. Київ : Наук. думка, 2004. 368 с.

Надьон Г.О. Криза в діяльності підприємства: діагностика та подолання : монографія. Луганськ. СНУ ім. В. Даля. 2010. 384 с.

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методолгічні засади та практичний інструментарій : монографія. КНТЕУ, 2001. 580 с.

Гайворонська Ю.Є. Методичні основи функціонування механізму антикризового управління підприємством : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.06.01. НТУ, 2006. 21 с.

Ситник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством : монографія. Донецьк : ІЕП НАН України, 2000. 504 с.

Нікітіна Н.В. Антикризисное финансовое управление промышленным предприятием: теория, методология, практика контролинга : автореф. дис. д-ра экон. наук : спец. 08.00.10. Саранск: ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», 2009. 30 с.

Уткін Є. Антикризисное управление. Тандем. ЭКМОС, 1997. 400 с.

Мінаєв Є., Панагушин В.П. Антикризисное управление. Приор, 1998. 432 с.

Сметанюк О.А. Діагностика фінансового стану підприємства в системі антикризового управління : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.06.01. Хмельницький : ХНУ, 2006. 20 с.

Нечай М.Г. Антикризисное управление финансовой устойчивостью предприятий с учётом внешних и внутренних факторов : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.10. Томск : ГОУВПО «Томский государственный университет», 2009. 26 с.

Іванюта С.М. Антикризове управління в аграрній сфері контролінгу : автореф. дис. д-ра екон. наук : спец. 08.06.01. Українська академія аграрних наук, 2006. 20 с.

Холод З.М., Штангрет З.М. Методологічні аспекти антикризового управління. Економіка промисловості. 2002. № 2. С. 32–40.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Україна: вплив COVID-19 на економіку і суспільство. Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. 2020. № 52.

Marks K. (1955) Kapital. V 3-kh tomakh [Capital. In 3 volumes]. Moscow : GIPL. 2230 p. (in Russian)

Varha Ye.S. (1974) Ekonomicheskie krizisy [Economic crises]. Moscow : Nauka. 432 p. (in Russian)

Tuhan-Baranovskyi M.I. (2004) Promyshlennye krizisy. Ocherk iz socialnoj istorii Anglii [Industrial crises. An outline of the social history of England]. Kyiv : Naukova dumka, 368 p. (in Russian)

Nadon H.O. (2010) Kryza v diialnosti pidpryiemstva: diahnostyka ta podolannia [Crisis in the enterprise: diagnosis and overcoming]. monohrafiya [a monograph]. Lugansk : SNO named after V. Dahl. 384 p. (in Ukrainian)

Lihonenko L.O. (2001) Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodolhichni zasady ta praktychnyi instrumentarii [Anti-crisis management of the enterprise: theoretical and methodological principles and practical tools]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv : KNTEU. 580 p. (in Ukrainian)

Haivoronska Yu.Ie. (2006) Metodychni osnovy funktsionuvannia mekhanizmu antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Methodical bases of functioning of the mechanism of anti-crisis management of the enterprise]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Sytnyk L.S. (2000) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Organizational and economic mechanism of crisis management of the enterprise]. monohrafiya [a monograph]. Donetsk : IEP NAS of Ukraine. 504 p. (in Ukrainian)

Nikitina N.V. (2009) Antikrizisnoe finansovoe upravlenie promyshlennym predpriyatiem: teoriya, metodologiya, praktika kontrolinga [Crisis financial management of an industrial enterprise: theory, methodology, practice of controlling]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Saransk. (in Russian)

Utkin Ye. (1997) Antikrizisnoe upravlenie. Tandem [Crisis management. Tandem]. Kyiv : EKMOS. 400 p. (in Russian)

Minaiev Ye., Panahushyn V.P. (1998) Antikrizisnoe upravlenie [Crisis management]. Prior. 432 p. (in Russian)

Smetaniuk O.A. (2006) Diahnostyka finansovoho stanu pidpryiemstva v systemi antykryzovoho upravlinnia [Diagnosis of the financial condition of the enterprise in the crisis management system]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Khmelnytskyi. (in Ukrainian)

Nechaj M.G. (2009) Antikrizisnoe upravlenie finansovoj ustojchivostyu predpriyatij s uchyotom vneshnih i vnutrennih faktorov [Crisis management of the financial stability of enterprises, taking into account external and internal factors]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Tomsk. (in Russian)

Ivaniuta S.M. (2006) Antykryzove upravlinnia v ahrarnii sferi kontrolinhu [Crisis management in the agricultural sphere of controlling]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Kholod Z.M. & Shtanhret Z.M. (2002) Metodolohichni aspekty antykryzovoho upravlinnia [Methodological aspects of crisis management]. Ekonomika promyslovosti, no 2, pp. 32–40.

Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2020) Ukraina: vplyv COVID-19 na ekonomiku i suspilstvo [Ukraine: the impact of COVID-19 on the economy and society]. Departament stratehichnoho planuvannia ta makroekonomichnoho prohnozuvannia, no 52.

Переглядів статті: 209
Завантажень PDF: 258
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Бірбіренко, С., Орлов, В., & Мокруха, Н. (2021). АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-72
Розділ
ЕКОНОМІКА