СУЧАСНА ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Ключові слова: економічна стійкість, оцінювання, методики оцінки, інтегральна оцінка

Анотація

У статті здійснено аналіз існуючих методик оцінювання економічної стійкості підприємства. Досліджено і обґрунтовано, з визначенням переваг і недоліків, методичний інструментарій та процедури здійснення оцінки економічної стійкості підприємства. Здійснено групування методик оцінювання економічної стійкості, що дозволило сформувати певні висновки відносно характерних особливостей існуючого інструментарію, змісту критеріальних показників, необхідності певної систематизації та загальноприйнятності. Встановлено, що за допомогою інтегральної оцінки економічної стійкості можна оцінити не лише її загальний рівень на засадах використання розробленої шкали, а й здійснити оцінювання окремих структурних елементів стійкості підприємства. Визначено необхідність розробки науково-методичного підходу до оцінювання економічної стійкості підприємства, яке функціонує в умовах невизначеності.

Посилання

Брагінець А.М. Економічна стійкість підприємств в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. 2009. № 5. С. 49–57.

Ульянченко О.В. Формування та використання ресурсного потенціалу в аграрній сфері: монографія. Харків : ХНАУ, 2006. 357 с.

Тридід О.М. Комплексна оцінка конкурентного статусу підприємства. Економіка розвитку. 2002. № 2. С. 75–76.

Тинякова В.И. Математические методы обработки информации. Воронеж : Изд-во ВГУ, 2006. 68 с.

Семененко І.М. Економічна стійкість підприємства: сутність і поняття Вісник Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля. 2010. Вип. 2 (144). С. 78–82.

Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.

Афоничкин А.И., Журова Л.И. Модель оценки экономической устойчивости предприятий. Фундаментальные исследования. 2015. № 10 (Ч. 1). С. 131–136.

Ревенко Д.С., Дыба В.А. Интегральные модели экономической устойчивости предприятия и инструментальные средства ее визуализации. Вестник Восточноевропейского университета экономики и менеджмента. 2014. № 1 (16). С. 148–159.

Новоселецький О.М. Моделювання стійкості функціонування підприємства з урахуванням ризику : автореф. дис... канд. екон. наук. Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». Київ, 2008. 18 с.

Brahinets A.M. (2009) Ekonomichna stiikist pidpryiemstv v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Economic stability of enterprises in modern economic conditions]. Naukovyi visnyk Luhanskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, no 5, pp. 49–57.

Ulianchenko O.V. (2006) Formuvannia ta vykorystannia resursnoho potentsialu v ahrarnii sferi [Formation and use of resource potential in the agricultural sector]. Monohrafiya [a monograph]. Kharkiv: KhNAU, 357 p. (in Ukrainian)

Trydid O.M. (2002) Kompleksna otsinka konkurentnoho statusu pidpryiemstva [Comprehensive assessment of the competitive status of the enterprise]. Ekonomika rozvytku, no 2, pp. 75–76.

Tyniakova V.I. (2006) Matematicheskie metody obrabotki informacii [Mathematical methods of information processing]. Voronezh: VGU, 68 p. (in Russian)

Semenenko I.M. (2010) Ekonomichna stiikist pidpryiemstva: sutnist i poniattia [Economic stability of the enterprise: essence and concept]. Visnyk Skhidnoukr. nats. un-tu imeni Volodymyra Dalia, no 2(144), pp. 78–82.

Dolzhanskyi I.Z., Zahorna T.O. (2006) Konkurentospromozhnist pidpryiemstva [Competitiveness of the enterprise]. Navchalnyi posibnyk [textbook]. Kyiv: Center for Educational Literature, 384 p. (in Ukrainian)

Afonichkin A.I., Zhurova L.I. (2015) Model' ocenki ekonomicheskoj ustojchivosti predpriyatij [Model for assessing the economic sustainability of enterprises]. Fundamental'nye issledovaniya, no 10 (P.1). pp. 131–136.

Revenko D.S., Dyba V.A. (2014) Integral'nye modeli ekonomicheskoj ustojchivosti predpriyatiya i instrumental'nye sredstva ee vizualizacii [Integral models of economic sustainability of an enterprise and tools for its visualization]. Vestnik Vostochnoevropejskogo universiteta ekonomiki i menedzhmenta, no 1(16), pp. 148–159.

Novoseletskyi O.M. (2008) Modeliuvannia stiikosti funktsionuvannia pidpryiemstva z urakhuvanniam ryzyku [Modeling the sustainability of the enterprise taking into account the risk]. Avtoreferat dysertatsii [a dissertation abstract]. Kyiv: KNEU, 18 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 334
Завантажень PDF: 361
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Бірбіренко, С., & Жаданова, Ю. (2021). СУЧАСНА ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-2
Розділ
ЕКОНОМІКА