СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ВАЛЮТ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ І ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

  • Ольга Чернишова Одеський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-5781-8044
  • Крістіна Возняковська Національний університет «Одеська юридична академія» https://orcid.org/0000-0002-0351-7107
  • Сергій Башлай Сумський національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-2247-5440
Ключові слова: CBDC, драйвери «E-hryvnia», версія CBDC, формат дизайну CBDC, ризики запровадження CBDC

Анотація

У науковій статті визначено сутність та роль запровадження CBDC для економіки країни, описано її переваги для використання учасниками ринку. Досліджено країни, де проєкти CBDC запроваджені, пілотуються або досліджуються. Розкрито особливості форматів дизайну CBDC та відображено відмінні риси роздрібної та оптової (міжбанківської) версій CBDC. Визначено, що Україна входить у топ-10 роздрібних CBDC за Глобальним індексом, що враховує прогрес центральних банків, позицію щодо розвитку CBDC та суспільний інтерес при використанні у порівнянні з іншими країнами. На основі узагальнення та аналізу праць встановлено драйвери «E-hryvnia» в Україні. Встановлено, що запровадження CBDC на території України буде каталізатором ефективності платежів і представлятиме додаткову альтернативу поточній моделі грошей з операційної та технологічної точок зору. Враховуючи світовий досвід, наведено головні ризики запровадження в Україні CBDC та інтерпретовано релевантні заходи з їх нівелювання.

Посилання

Calle G., Eidan D. Central Bank Digital Currency: an innovation in payments. 2020. R3, White Paper, 24 p.

Central Bank Digital Currency Tracker. 2021. URL: https://cbdctracker.org/

Deloitte. Are Central Bank Digital Currencies (CBDCs) the money of tomorrow? 2021. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/financial-services/Banking/lu-are-central-bank-digital-currencies.pdf

International Monetary Fund. 2021. URL: https://www.imf.org/en/Home

Niepelt D. Central Bank Digital Currency: Considerations, Projects, Outlook. Centre for economic policy research. 2021. 162 p.

PwC Global CBDC Index 2021. URL: https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/assets/pwc-cbdc-global-index-1st-edition-april-2021.pdf

Shkliar A. I. The phenomenon of central banks’ digital currencies (CBDC): key attributes and implementation perspectives. Ukrainian Society. 2020. Vol. 1 (72). P. 123–137. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2020.01.123

Наторіна А. О. Синкретичність менеджменту цифрових ризиків та інформаційної безпеки. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування. 2019. Вип. 3 (89). С. 30–34. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2019-3(89)-30-34

Наторіна А. О. Цифрові тренди: глобальний та національний аспекти. Економічний простір: Збірник наукових праць. 2018. № 130. С. 14–22. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/183

Національний банк України. Аналітична записка за результатами пілотного проєкту «Е-гривня». 2019. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Analitichna_zapiska_E-grivnya.pdf?v=4

Національний банк України. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року (оновлена у березні 2021 року). 2021. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf?v=4

Хуторна М. Е., Запорожець С. В., Ткаченко Ю. П. Цифрові валюти центральних банків: світові тренди та перспективи в Україні. Соціальна економіка. 2021. Вип. 61. С. 123–134. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-12

Шаповал Ю. Цифрові валюти центральних банків: досвід пілотних проєктів та висновки для НБУ. Економіка і прогнозування. 2020. № 4. С. 103–122.

Calle G., Eidan D. Central Bank Digital Currency: an innovation in payments. 2020. R3, White Paper, 24 p.

Central Bank Digital Currency Tracker. 2021. URL: https://cbdctracker.org/

Deloitte. Are Central Bank Digital Currencies (CBDCs) the money of tomorrow? 2021. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/financial-services/Banking/lu-are-central-bank-digital-currencies.pdf

International Monetary Fund. 2021. URL: https://www.imf.org/en/Home

Niepelt D. Central Bank Digital Currency: Considerations, Projects, Outlook. Centre for economic policy research. 2021. 162 p.

PwC Global CBDC Index 2021. URL: https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/assets/pwc-cbdc-global-index-1st-edition-april-2021.pdf

Shkliar, A. I. (2020). The phenomenon of central banks' digital currencies (CBDC): key attributes and implementation perspectives. Ukrainian Society, 1 (72), 123–137. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2020.01.123

Natorina, A. O. (2019). Synkretychnistj menedzhmentu cyfrovykh ryzykiv ta informacijnoji bezpeky [Digital trends: global and national aspects]. Visnyk Zhytomyrsjkogho derzhavnogho tekhnologhichnogho universytetu. Serija: ekonomika, upravlinnja ta administruvannja – Economic space: Collection of scientific works, 3 (89), 30–34. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2019-3(89)-30-34

Natorina, A. O. (2018). Cyfrovi trendy: ghlobaljnyj ta nacionaljnyj aspekty [Digital trends: global and national aspects]. Ekonomichnyj prostir: Zbirnyk naukovykh pracj – Economic space: Collection of scientific works, 130, 14–22. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/183

Nacionaljnyj bank Ukrajiny. Analitychna zapyska za rezuljtatamy pilotnogho projektu «E-ghryvnja». 2019. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Analitichna_zapiska_E-grivnya.pdf?v=4

Nacionaljnyj bank Ukrajiny. Strateghija rozvytku finansovogho sektoru Ukrajiny do 2025 roku (onovlena u berezni 2021 roku). 2021. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf?v=4

Khutorna, M. E., Zaporozhecj, S. V., Tkachenko, Ju. P. (2021). Cyfrovi valjuty centraljnykh bankiv: svitovi trendy ta perspektyvy v Ukrajini [Digital currencies of central banks: global trends and prospects in Ukraine]. Socialjna ekonomika – Social economy, 61, 123–134. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-12

Shapoval, Ju. (2020). Cyfrovi valjuty centraljnykh bankiv: dosvid pilotnykh projektiv ta vysnovky dlja NBU [Digital currencies of central banks: the experience of pilot projects and conclusions for the NBU]. Ekonomika i proghnozuvannja – Economics and forecasting, 4, 103–122.

Переглядів статті: 267
Завантажень PDF: 384
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Чернишова, О., Возняковська, К., & Башлай, С. (2021). СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ВАЛЮТ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ І ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-87
Розділ
ЕКОНОМІКА