СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

  • Микола Бондар ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-1904-1211
  • Євгенія Чемодурова ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-3503-453X
Ключові слова: соціальне забезпечення, місцевий бюджет, територіальні громади, соціальних захист, соціальні послуги

Анотація

У результаті дослідження встановлено, що реалізація державної політики щодо соціального забезпечення в територіальних громадах має важливе значення для ефективності надання цих послуг. Від ефективності надання соціальних послуг та злагодженого механізму реалізації державної політики залежить добробут членів громади. У результаті дослідження сформовану мету дослідження і встановлено, що надання соціальних послуг органами місцевого самоврядування на рівні територіальної громади є одним із пріоритетних напрямів розвитку громади. Обґрунтовано рекомендації щодо реалізації соціального захисту та підвищення ефективності його реалізації в територіальних громадах. Основними напрямами соціального забезпечення в територіальних громадах є встановлення належного фінансування при формуванні місцевого бюджету з метою надання своєчасно та ефективно соціальних послуг. Постійний моніторинг і контроль надання адресних соціальних послуг вразливим групам населення громади забезпечить ефективність реалізації державної політики із соціального забезпечення.

Посилання

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 14.04.2021)

Вишневський О.С. Проблеми стратегічного управління соціально-економічним розвитком України з урахуванням процесів децентралізації. Вісник економічної науки України. 2016. №1 (30). С.14-22

Державна казначейська служба України. URL: http://treasury.gov.ua/main/uk/index

Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки : Навч. посіб. Київ : Знання-Прес, 2000. 209 с.

Зубенко В.В., Самчинська І.В., Рудик А.Ю. Бюджетний моніторинг / В.В. Зубенко, І.В. Самчинська, А.Ю. Рудик [та ін.]. ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи ЗМФІ-II) впровадження», USAID. 2015. 72 c.

Лисяк Л. В. Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: проблеми та перспективи. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Економіка. 2017. Т. 25. Вип. 11(1). С. 23–30.

Новікова О. Ф. Особливості фінансування соціальної інфраструктури в процесі бюджетної децентралізації. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 1. С. 4–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2017_1_3

Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 № 2671-VІІІ. Дата оновлення 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 12.11.2021).

Bjudzhetnyj kodeks Ukrajiny vid 01.01.2021 №456-VI [Budget Code of Ukraine from 01.01.2021 №2456-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (accessed: 14.04.2021) (in Ukrainian)

Vyshnevsjkyj O.S. (2016) Problemy strateghichnogho upravlinnja socialjno-ekonomichnym rozvytkom Ukrajiny z urakhuvannjam procesiv decentralizaciji [Problems of strategic management of socio-economic development of Ukraine taking into account the processes of decentralization]. Visnyk ekonomichnoji nauky Ukrajiny. № 1 (30). P. 14–22. (in Ukrainian)

Derzhavna kaznachejsjka sluzhba Ukrainy. Available at: http://treasury.gov.ua/main/uk/index. (in Ukrainian)

Didkivsjka L.I., Gholovko L.S. (2000) Derzhavne reghuljuvannja ekonomiky: Navch. posib. [State regulation of Economy]. Kyiv: Znannja-Pres, 209 p. (in Ukrainian)

Zubenko V.V., Samchynsjka I.V., Rudyk A.Ju. (2015) Bjudzhetnyy̆ monitoryngh [Budget monitoring]. IBSED, Proekt «Zmicnennja miscevoш finansovoш iniciatyvy ZMFI-II) vprovadzhennja», USAID. 72 p. (in Ukrainian)

Lysjak L.V. (2017) Finansove zabezpechennja socialjnogho zakhystu naselennja v Ukrajini: problemy ta perspektyvy [Financial support of social protection of the population in Ukraine: problems and prospects]. Visnyk Dnipropetrovsjkogho universytetu. Serija: Ekonomika. T. 25. № 11(1). P. 23–30. (in Ukrainian)

Novikova O.F. (2017) Osoblyvosti finansuvannja socialjnoji infrastruktury v procesi bjudzhetnoji decentralizaciji [Features of financing social infrastructure in the process of budget decentralization]. Ekonomichnyj visnyk Donbasu. № 1. P. 4–12. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2017_1_3 (in Ukrainian)

Zakon Ukrajiny Pro socialjni poslughy vid 17.01.2019 №2671-VIII [About social services] Data onovlennja 01.01.2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 213
Завантажень PDF: 235
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Бондар, М., & Чемодурова, Є. (2021). СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-61
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ