СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ

  • Микола Бондар ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-1904-1211
Ключові слова: соціальний захист, соціального забезпечення, соціальне страхування, соціальна безпека, пенсійне забезпечення, допомога по тимчасовій непрацездатності, система соціального страхування

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням обґрунтування сутності соціального захисту та соціального забезпечення населення країни. Проаналізовано стан нормативно-правового регулювання соціального забезпечення та систематизовано фактори інноваційного територіального розвитку. Охарактеризовано основні існуючі наукові підходи щодо законодавчого регламентування прав соціального забезпечення населення. Визначено структурні елементи соціального захисту. Досліджено світовий досвід реалізації державної політики щодо соціального захисту різних країн Європи та Америки. Визначено шляхи реалізації ефективної державної політики щодо соціального захисту населення. Окреслено основні моделі систем соціального захисту громадян. Проведено аналіз джерел формування фондів на покриття витрат соціального забезпечення.

Посилання

Гузенко О., Хайлова Т. Право соціального забезпечення: рольовий сегмент та принципи Соціальні права та їх захист адміністративним судом: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 4 вер. 2020 р.). Київ, 2020. С. 21–24. URL: https://rm.coe.int/materials-socialrights-2020/1680a165f8

Даніліна М. Конституція України та соціальний захист населення. Соціальні права та їх захист адміністративним судом: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 4 вер. 2020 р.). Київ, 2020. С. 25–29. URL: https://rm.coe.int/materials-socialrights-2020/1680a165f8

Дідківська К.В. Актуалізація ролі соціально-етичного маркетингу в сучасних умовах господарювання. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 9 (99). С. 102–107.

Длугопольський О. Державна політика у сфері соціального захисту населення: аспекти відповідальності суспільного сектора. Наука і економіка. 2009. № 4(16), т. 2. С. 148–156.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-D0%B2%D1%80#Text

Лукащикевич В. Соціальний захист населення України в сучасних умовах: економічні засади. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik2/fail/Lukashchykevych.pdf

Маршавін Ю.М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу : Монографія. Київ : Альтерпрес, 2011. 396 с.

Мельник К.Ю. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ (проблеми теорії та практики) : дис. ... к. ю. н. Харків, 2003. С. 70–71.

Михайловська І., Неліпович О. Система соціального захисту населення в Україні: сутність, основні складові та напрямки вдосконалення. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 6. Т. 4. С. 255–260.

Новікова О.Ф. Соціальна безпека: організаційно-економічні проблеми і шляхи вирішення. Донецьк : ІЕП НАН України, 1997. 460 с.

Кочемировська О.О., Пищуліна О.М. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні : аналіт. доп. Київ : НІСД, 2012. 88 с.

Офіційний сайт Євростату. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/en/

Офіційний сайт Міжнародної асоціації соціального забезпечення URL: https://ww1.issa.int/ru/

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV. Дата оновлення 21.11.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text.

Руженський М.М. Трансформація інститутів соціального захисту населення в транзитивній економіці: дис…докт. екон. наук: 08.00.01. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Київ, 2016. 411 с.

Слюсаренко К.В., Садовенко М.М. Соціальна політика ЄС: сучасні виклики та перспективи. Економічний аналіз. 2017. Т. 27, № 1. С. 80–90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2017_27%281%29__12

Смирнова І.І., Лихошва О.Ю., Рак Н.В., Горієва Л. . Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 3(61). URL: http://evd.luguniv.edu.ua/index.php/ evd/article/view/190

Статистичний збірник «Соціальний захист населення України у 2020 році». URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb_szn_2020.pdf

Стельмащук Ю. Особливості зарубіжного досвіду реалізації соціально-гуманітарної політики. Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». 2016. Вип. 3. С. 174–184.

Суханова А.В. Теоретичні підходи до сутності поняття «страховий захист здоров’я». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Випуск 8. Частина 6. С. 188–192.

Ghuzenko O., Khajlova T. (2020) Pravo socialjnogho zabezpechennja: roljovyj seghment ta pryncypy [Social security law: role segment and principles] Socialjni prava ta jikh zakhyst administratyvnym sudom: materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyjiv, 4 ver. 2020 r.). Kyiv. P. 21–24. URL: https://rm.coe.int/materials-socialrights-2020/1680a165f8 (in Ukrainian)

Danilina M. (2020) Konstytucija Ukrajiny ta socialjnyj zakhyst naselennja [Constitution of Ukraine and social protection of the population] Socialjni prava ta jikh zakhyst administratyvnym sudom: materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyjiv, 4 ver. 2020 r.). Kyiv. P. 25–29. URL: https://rm.coe.int/materials-socialrights-2020/1680a165f8 (in Ukrainian)

Didkivsjka K.V. (2009) Aktualizacija roli socialjno-etychnogho marketynghu v suchasnykh umovakh ghospodarjuvannj. [Actualization of the role of socio-ethical marketing in modern business conditions]. Aktualjni problemy ekonomiky. № 9 (99). P. 102–107. (in Ukrainian)

Dlughopoljsjkyj O. (2009) Derzhavna polityka u sferi socialjnogho zakhystu naselennja: aspekty vidpovidaljnosti suspiljnogho sektora [State policy in the field of social protection: aspects of public sector responsibility]. Nauka i ekonomika. № 4(16), t. 2. P. 148–156. (in Ukrainian)

Zakon Ukrajiny Konstytucija Ukrajiny vid 28.06.1996 № 254к/96-ВР [The Constitution of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. (in Ukrainian)

Lukashhykevych V. Socialjnyj zakhyst naselennja Ukrajiny v suchasnykh umovakh: ekonomichni zasady [Social protection of the population of Ukraine in modern conditions: economic principles]. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik2/fail/Lukashchykevych.pdf. (in Ukrainian)

Marshavin Ju.M. (2011) Reghuljuvannja rynku praci Ukrajiny: teorija i praktyka systemnogho pidkhodu [Regulation of the labor market of Ukraine: theory and practice of a systems approach]: Monoghrafija. Kyiv: Aljterpres. 396 p. (in Ukrainian)

Meljnyk K.Ju. (2003) Socialjno-pravovyj zakhyst pracivnykiv orghaniv vnutrishnikh sprav (problemy teoriji ta praktyky) : dys. ... k. ju. n. Kharkiv. P. 70–71. (in Ukrainian)

Mykhajlovsjka I., Nelipovych O. (2011) Systema socialjnogho zakhystu naselennja v Ukrajini: sutnistj, osnovni skladovi ta naprjamky vdoskonalennja [The system of social protection of the population in Ukraine: essence, main components and directions of improvement]. Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu. №6. T. 4. P. 255–260. (in Ukrainian)

Novikova O.F. (1997) Socialjna bezpeka: orghanizacijno-ekonomichni problemy i shljakhy vyrishennja. [Social security: organizational and economic problems and solutions]. Donecjk: IEP NAN Ukrajiny. 460 P. (in Ukrainian)

Osnovni naprjamy optymizaciji systemy socialjnogho zakhystu v Ukrajini [The main directions of optimization of the social protection system in Ukraine]: analit. dop. / O. O. Kochemyrovsjka, O. M. Pyshhulina. Kyiv: NISD, 2012. 88 p. (in Ukrainian)

Oficijnyj sajt Jevrostatu [Official website of Eurostat]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/en/

Oficijnyj sajt Mizhnarodnoji asociaciji socialjnogho zabezpechennja [Official website of the International Social Security Association]. URL: https://ww1.issa.int/ru/

Zakon Ukrajiny Pro zaghaljnoobov'jazkove derzhavne socialjne strakhuvannja vid 23.09.1999 №1105-XIV [On compulsory state social insurance]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text. (in Ukrainian)

Ruzhensjkyj M.M. (2016) Transformacija instytutiv socialjnogho zakhystu naselennja v tranzytyvnij ekonomici [Transformation of social protection institutions in the transition economy]: dys…dokt. ekon. nauk: 08.00.01. DVNZ «Kyivsjkyj nacionaljnyj ekonomichnyj universytet imeni Vadyma Ghetjmana». Kyiv. 411 p. (in Ukrainian)

Sljusarenko K.V., Sadovenko M.M. (2017) Socialjna polityka JeS: suchasni vyklyky ta perspektyvy [EU social policy: current challenges and prospects]. Ekonomichnyj analiz. T. 27, № 1. P. 80–90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2017_27%281%29__12. (in Ukrainian)

Smyrnova I.I., Lykhoshva O.Ju., Rak N.V., Ghorijeva L.A. (2020) Socialjnyj zakhyst naselennja na suchasnomu etapi: stan i problemy v Ukrajini [Social protection of the population at the present stage: the state and problems in Ukraine]. Ekonomichnyj visnyk Donbasu. № 3(61). URL: http://evd.luguniv.edu.ua/index.php/evd/article/view/190. (in Ukrainian)

Statystychnyj zbirnyk «Socialjnyj zakhyst naselennja Ukrajiny u 2020 roci» [Statistical collection "Social protection of the population of Ukraine in 2020"]. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb_szn_2020.pdf. (in Ukrainian)

Steljmashhuk Ju. (2016) Osoblyvosti zarubizhnogho dosvidu realizaciji socialjno-ghumanitarnoji polityky [Features of foreign experience in the implementation of social and humanitarian policy]. Naukovyj visnyk Akademiji municypaljnogho upravlinnja: Serija «Upravlinnja». Vyp. 3. P. 174–184. (in Ukrainian)

Sukhanova A.V. (2014) Teoretychni pidkhody do sutnosti ponjattja «strakhovyj zakhyst zdorov'ja» [Theoretical approaches to the essence of the concept of "health insurance"]. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu. Serija: Ekonomichni nauky. Vypusk 8, Chastyna 6. P. 188–192. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 2092
Завантажень PDF: 1109
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Бондар, М. (2021). СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-10
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають