ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ключові слова: інформація, шахрайство, облікове забезпечення, кібербезпека

Анотація

Стаття присвячена дослідженню захисту інформації та попередження шахрайства у сфері облікового забезпечення. Для забезпечення інформаційної безпеки підприємства повинні бути створені такі умови, за яких використання, втрата або спотворення будь-якої інформації працівниками або зовнішніми особами не призведуть до виникнення загроз переривання діяльності. Досліджено питання доступу до інформації в програмі «BAS: Бухгалтерія» та визначення профілів груп доступу. Виділено класифікації існуючих загроз бухгалтерської інформації: штучні і природні; потенційні. Запропоновано для захисту бази даних застосувати наступні методи: не бажано встановлювати оновлення програми самостійно, завантажувати їх із підозрілих сайтів; рекомендується не тримати бухгалтерську програму на власному комп’ютері, для цього краще використовувати онлайн-сервіс, який забезпечує захист даних та містить усі необхідні оновлення.

Посилання

Ілляшенко К.В. Інформаційна безпека сучасного бухгалтерського обліку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. Випуск 40. С. 179–183. URL: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2019/40-2019/25.pdf

Попівняк Ю.М. Кібербезпека та захист бухгалтерських даних в умовах застосування новітніх інформаційних технологій. Бізнес Інформ. 2019. №8. С. 150–157. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-8_0-pages-150_157.pdf

Вітер С.А., Світлишин І.І. Захист облікової інформації та кібербезпека підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 11. С. 497–502. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/80.pdf

Скрипник М.І., Григоревська О.О. Організація захисту облікової інформації в умовах забезпечення кібербезпеки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка». 2020. №19(47). С. 95–102. DOI: https://doi.org/10.25264/2311-5149-2020-19(47)-95-102

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України»: Указ Президента України від 26 серпня 2021 року № 447/2021. Законодавство України / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#Text

Illiashenko K.V. (2019). Informatsiina bezpeka suchasnoho bukhhalterskoho obliku [Information security of modern accounting]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – Scientific Bulletin of the International Humanities University, 40, 179–183. Retrieved from: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2019/40-2019/25.pdf (in Ukrainian)

Popivniak Yu.M. (2019). Kiberbezpeka ta zakhyst bukhhalterskykh danykh v umovakh zastosuvannia novitnikh informatsiinykh tekhnolohii [Cybersecurity and Protection of Accounting Data under Conditions of Modern Information Technology]. Biznes Inform – Business Inform, 8, 150–157. Retrieved from: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-8_0-pages-150_157.pdf (in Ukrainian)

Viter S.A., Svitlyshyn I.I. (2017). Zakhyst oblikovoi informatsii ta kiberbezpeka pidpryiemstva [Protection of accounting information and cyber security of the enterprise]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 11, 497–502. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/80.pdf (in Ukrainian)

Skrypnyk M.I., Hryhorevska O.O. (2020). Orhanizatsiia zakhystu oblikovoi informatsii v umovakh zabezpechennia kiberbezpeky [Organization of accounting information protection in terms of cyber security]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia – Scientific notes of the National University «Ostroh Academy», 19(47), 95–102. DOI: https://doi.org/10.25264/2311-5149-2020-19(47)-95-102 (in Ukrainian)

Prezydent Ukrainy (2021). Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 travnia 2021 roku «Pro Stratehiiu kiberbezpeky Ukrainy» [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of May 14, 2021 «On the Cyber Security Strategy of Ukraine»], 447/2021, August 26. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#Text (in Ukrainian)

Переглядів статті: 167
Завантажень PDF: 101
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Гаркуша, С. (2021). ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-34
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ