БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Ключові слова: банкрутство підприємства, наслідки банкрутства, фінансовий стан підприємства, неплатоспроможність, напрями попередження та подолання кризового стану

Анотація

У статті досліджено питання банкрутства підприємств в сучасному змінному економічному середовищі. Розглянуто трактування поняття банкрутства вчених економістів за хронологією для оцінки зміни позицій та підходів для розуміння його сутності. Досліджено розуміння банкрутства на законодавчому рівні, у відповідних нормативно-правових актах в його актуальних визначеннях у Господарському кодексі, Кодексі України з питань банкрутства, Кримінальному кодексі України. Визначено першочергові проблеми, які виникають в економіці під час процесу банкрутства підприємства. Виділено основні сучасні передумови банкрутства підприємств, а також внутрішні та зовнішні фактори, які потенційно можуть чинити вплив на функціонування підприємств. Також виділено основні і заходи для передбачення та запобігання банкрутства. Звернута увага на позитивні та негативні наслідки банкрутства та потребі в постійному моніторингу фінансового стану підприємства для нейтралізації негативних наслідків.

Посилання

Олександренко І. В., Іщук Л. І. Основні причини банкрутства підприємств. Економічний форум. 2015. № 2. С. 222–226.

Сейсебаєва Н. Г., Топчанюк О. В. Методи аналізу і прогнозування банкрутства підприємств. Молодий вчений. 2016. № 11. С. 678–681.

Рудика В. І., Великий Ю. М., Зьома О. Д. Економічна сутність поняття «банкрутство»: причини виникнення та наслідки на підприємстві. Інфраструктура ринку. 2018. №18. С. 127–132. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/18_2018_ukr/23.pdf. (дата звернення: 10.11.2021).

Кодекс України з процедур банкрутства: Закон від 21.10.2019 № 2597- Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19. (дата звернення: 10.11.2021).

Господарський кодекс України: Закон від 16.01.2003 р. № 436-IV (редакція від 01.01.2020) Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15. (дата звернення: 01.11.2021).

Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 р. № 2341-Ш .Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. (дата звернення: 06.11.2021).

Єпіфанова І. М. Банкрутство підприємств: спектр невирішених проблем. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2017. № 1 (29). С. 55–63.

Рукинов М.В. Причины и виды банкротства. Проблемы современной экономики. 2008. № 1(25) URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1830(дата звернення: 06.11.2021).

Сукрушева Г. О. Причини та наслідки банкрутства вітчизняних підприємств у сучасних умовах. Економіка та суспільство. 2017. № 9. С. 682–686.

Боднар О., Гринчук Ю., Бережанський С. Особливості фінансування санаційних заходів. Modern Economics. 2019. № 17. С. 39–44.

Alexandrenko I.V., Ishchuk L.I (2015) Osnovni prychyny bankrutstva pidpryiemstv [The main reasons for bankruptcy]. Ekonomichnyi forum – Economic Forum, 2, 222–226. (in Ukrainian)

Seisebayeva N.G., Topchanyuk O.V. (2016) Metody analizu i prohnozuvannia bankrutstva pidpryiemstv [Methods of analysis and forecasting of bankruptcy of enterprises]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 11, 678–681. (in Ukrainian)

Rudyka V.I., Velyky Y.M., Zyoma O.D. (2018) Ekonomichna sutnist poniattia «bankrutstvo»: prychyny vynyknennia ta naslidky na pidpryiemstvi [The economic essence of the concept of «bankruptcy»: the causes and consequences of the enterprise]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, 18, 127–132. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/18_2018_ukr/23.pdf (in Ukrainian)

Bankruptcy Procedure Code of Ukraine (2019) 2597 Verkhovna Rada Ukrainy – Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19 (in Ukrainian)

Economic Code of Ukraine (2003) 436-IV Verkhovna Rada Ukrainy – Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (in Ukrainian)

Criminal codex of Ukraine (2001) 2341-Ш Verkhovna Rada Ukrainy – Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (in Ukrainian)

Epifanova I.M. (2017) Bankrutstvo pidpryiemstv: spektr nevyrishenykh problem [Bankruptcy of enterprises: a range of unresolved issues]. Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal – Economics: the realities of time. Scientific journal, 1 (29), 55–63. (in Ukrainian)

Rukinov M.V. (2008) Prychyny i vydy bankrotstva [Reasons and types of bankruptcy]. Problemy sovremennoi ekonomyky – Problems of the modern economy, 1(25). Available at: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId (in Ukrainian)

Sukrusheva G.O. (2017) Prychyny ta naslidky bankrutstva vitchyznianykh pidpryiemstv u suchasnykh umovakh [Causes and consequences of bankruptcy of domestic enterprises in modern conditions]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 9, 682–686. (in Ukrainian)

Bodnar O., Grinchuk Y., Berezhansky S. (2019) Osoblyvosti finansuvannia sanatsiinykh zakhodiv [Features of financing remediation measures]. Modern Economics, 17, 39–44. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 668
Завантажень PDF: 841
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Марусяк, Н., & Пильнюк, Д. (2021). БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-29
Розділ
ЕКОНОМІКА