СТРАТЕГУВАННЯ СОЦІОЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

  • Ольга Левицька ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0001-8174-9918
Ключові слова: регіональний розвиток, стратегічне забезпечення, якість життя, соціальна компонента, екологічна компонента, Карпатський регіон

Анотація

У статті обґрунтовано стратегічні пріоритети регіональної політики покращення соціальної та екологічної компонент якості життя населення Карпатського регіону України. Виявлено ключові переваги, недоліки та можливості для подальшого удосконалення процесу стратегування соціоекологічного розвитку регіону. Запропоновано нові ініціативи у сфері екологізації та соціального поступу, а також розширення співпраці областей Карпатського регіону щодо підвищення стандартів життя населення в умовах сучасних викликів і суспільних потреб. Наголошено на необхідності використання розумних технологій, цифрових рішень та організаційних інновацій у соціальній та природоохоронній сфері Карпатського регіону, а також на необхідності розроблення дієвого економічного та адміністративного стимулювання охорони довкілля з відповідним нормативно-правовим супроводом.

Посилання

Вимірювання якості життя в Україні: аналітична доповідь / Лібанова Е.М., Гладун О.М., Лісогор Л.С. та ін. Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2013. 50 с.

Гукалова І.В. Статус категорії «якість життя населення» в географії і сучасна її динаміка у регіонах України. Український географічний журнал. 2013. № 4. С. 48-55.

Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. д.е.н., проф. Сторонянської І.З. Львів : ІРД НАНУ, 2018. 144 с.

Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах. Постанова Кабінету Міністрів України № 817 від 04.08.2021 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-realizaciyi-eksperimen-a817

Методика розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 79 від 31.03.2016 р. (зі змінами від 27.12.2018 р. № 373). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0082-19#n13

Ніколайчук В.І. Екологічні проблеми Карпат та шляхи ймовірного їх подолання. Науковий вісник Ужгородського університету. 2007. Вип. 21. С. 6-13.

Регіональні стратегії розвитку на період до 2027 року / Міністерство розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvytku-na-period-do-2027-roku/regionalni-strategiyi-rozvytku-na-period-do-2027-roku/page/3/

Химинець В.В. Карпатський регіон у контексті сталого розвитку України. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Економіка. 2012. Вип. 3 (37). С. 40-45.

Semiv, S., Berezivskiy, Y., Baranyak, I., Mulska, O., & Ivaniuk, U. (2021). Priorities and tools of regulation of external migration in the Carpathian region of Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7(2), 160-181. DOI: https://doi.org/10.22004/ag.econ.313634

Libanova, E.M., Gladun, O.M., Lisogor, L.S. et al. (2013). Vymiryuvannya yakosti zhyttya v Ukrayini: analitychna dopovidʹ [Measuring the quality of life in Ukraine: an analytical report]. Kyiv: Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 50 p. (in Ukrainian)

Gukalova, I.V. (2013). Status katehoriyi «yakistʹ zhyttya naselennya» v heohrafiyi i suchasna yiyi dynamika u rehionakh Ukrayiny [The status of the category "quality of life" in geography and its current dynamics in the regions of Ukraine]. Ukrainian Geographical Journal, 4, 48-55. (in Ukrainian)

Storonyanska, I.Z. (Ed.) (2018). Detsentralizatsiya v Ukrayini ta yiyi vplyv na sotsialʹno-ekonomichnyy rozvytok terytoriy: metodychni pidkhody ta rezulʹtaty otsinyuvannya [Decentralization in Ukraine and its impact on the socio-economic development of territories: methodological approaches and evaluation results]. Lviv: IRR NASU, 144 p. (in Ukrainian)

Deyaki pytannya realizatsiyi eksperymentalʹnoho proektu z orhanizatsiyi v terytorialʹnykh hromadakh sotsialʹnoyi roboty iz simʺyamy ta ditʹmy, yaki nalezhatʹ do vrazlyvykh hrup naselennya ta/abo perebuvayutʹ u skladnykh zhyttyevykh obstavynakh [Some issues of implementation of the pilot project on the organization of social work in territorial communities with families and children who belong to vulnerable groups and/or are in difficult life circumstances] (2021). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 817 of 04.08.2021. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-realizaciyi-eksperimen-a817 (in Ukrainian)

Metodyka rozroblennya, provedennya monitorynhu ta otsinky rezulʹtatyvnosti realizatsiyi rehionalʹnykh stratehiy rozvytku ta planiv zakhodiv z yikh realizatsiyi [Methods of development, monitoring and evaluation of the effectiveness of the implementation of regional development strategies and action plans for their implementation] (2018). Order of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine No. 79 of 31.03.2016 (amended on 27.12.2018, No. 373). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0082-19#n13 (in Ukrainian)

Nikolaychuk, V.I. (2007). Ekolohichni problemy Karpat ta shlyakhy ymovirnoho yikh podolannya [Ecological problems of the Carpathians and ways to overcome them]. Scientific Bulletin of Uzhgorod University, 21, 6-13. (in Ukrainian)

Rehionalʹni stratehiyi rozvytku na period do 2027 roku [Regional development strategies for the period up to 2027] / Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvytku-na-period-do-2027-roku/regionalni-strategiyi-rozvytku-na-period-do-2027-roku/page/3/ (in Ukrainian)

Khymynets, V.V. (2012). Karpatsʹkyy rehion u konteksti staloho rozvytku Ukrayiny [Carpathian region in the context of sustainable development of Ukraine]. Scientific Bulletin of Uzhgorod University: Series: Economics, 3(37), 40-45. (in Ukrainian)

Semiv, S., Berezivskiy, Y., Baranyak, I., Mulska, O., & Ivaniuk, U. (2021). Priorities and tools of regulation of external migration in the Carpathian region of Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7(2), 160-181. DOI: https://doi.org/10.22004/ag.econ.313634

Переглядів статті: 192
Завантажень PDF: 123
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Левицька, О. (2021). СТРАТЕГУВАННЯ СОЦІОЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-28
Розділ
ЕКОНОМІКА