КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ SMART-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕБУДОВИ

  • Тарас Васильців ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-2889-6924
  • Ольга Левицька ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0001-8174-9918
Ключові слова: регіональний розвиток, смартспеціалізація, інтелектуалізація та цифровізація, структура економіки, стратегування

Анотація

Стаття присвячена аспектам формування та реалізації державної політики смартспеціалізації регіонального розвитку. Аргументовано на тому, що реалізація політики смартспеціалізації має значно вищу ефективність за умови її орієнтації на пришвидшення інноваційно-технологічного розвитку, цифровізацію та інтелектуалізацію, а також покращення структурних характеристик регіональних економічних систем. Вказано на недоліки перебігу процесів реалізації регіональної політики смартспеціалізації та структурно-технологічної перебудови в областях України. Обґрунтовано систему стратегічного інструментарію державної політики смартспеціалізації регіонів. Аргументовано на необхідності інституціалізації та реалізації в Україні Національної програми цифрової грамотності, Програми пріоритетних дій входження в інформаційне суспільство, Програми заходів з протидії кібершахрайству у фінансовій сфері.

Посилання

Давимука С. А., Куйбіда В. С., Федулова Л. І. Тенденції розвитку нової регіональної політики країн-членів Європейського Союзу. Регіональна економіка. 2019. № 1 (91). С. 76–87.

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В. Роль сектору інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні та реалізації потенціалу smart-спеціалізації на регіональному рівні. Держава та регіони. 2019. № 5 (110). С. 162–169.

Лупак Р. Л., Штець Т. Ф. Стратегічне програмування державної політики цифровізації реального сектору економіки України. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 33–39.

Лупак Р. Л., Штець Т. Ф., Пришляк О. П. Інституціональні аспекти державного регулювання розвитку цифрової економіки України. Бізнес Інформ. 2020. № 1. С. 271–277.

Сербін О., Галаган Л. Інновації в науці як чинник розвитку знаннєвого середовища. Вісник Книжкової палати. 2012. № 5. С. 1–2.

Вахович І. М., Чуль О. М. Розвиток креативної економіки в умовах транскордонного співробітництва. Проблеми економіки. 2014. № 3. С. 182–186. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_3_24.

Поснова Т. В., Химорода О. П., Тершак Н. А. Креативна економіка: сутність, особливості та передумови формування. Международный научный журнал «Интернаука». 2018. № 3 (43), 2 т. С. 81–87.

Тімонін О. М., Сиваш Ю. М. Креативність як чинник інноваційної діяльності підприємств. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 11. С. 177–181.

Davymuka, S. A., Kyibida, V. S. & Fedulova, L. І. (2019). Tendenciyi rozvytku novoyi regionalnoyi polityky krayin-chleniv Evropeyskogo soyuzu [Trends in the development of new regional policies of the European Union member states]. Regional economy, 1 (91), 76–87. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-1-9 (in Ukrainian)

Vasyltsiv, T. G., Lupak, R. L. & Rudkovskyi, О. V. (2019). Rol sektoru informaciyno-komunikaciynyh tehnologiy u formuvanni ta realizaciyi potencialu smart-specializaciyi na regionalnomu rivni [The role of the information and communication technology sector in the formation and implementation of the potential of smart specialization at the regional level]. State and regions, 5 (110), 162–169. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2019-5-30 (in Ukrainian)

Lupak, R. L. and Shtets, T. F. (2020). Strategichne programuvannia derzhavnoyi polityky cyfrovizaciyi realnogo sektoru ekonomiky Ukrainy [Strategic programming of the state policy of digitalization of the real sector of the economy of Ukraine]. Economy and state, 1, 33–39. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.1.33 (in Ukrainian)

Lupak, R. L., Shtets, T. F. & Pryshliyak, O. P. (2020). Instutycionalni aspekty derzhavnogo regulyuvannia rozvytku cyfrovoyi ekonomiky Ukrainy [Institutional aspects of state regulation of digital economy development in Ukraine]. Biznes-Inform, 1, 271–277. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-271-277 (in Ukrainian)

Serbin, О. and Galagan, L. (2012). Innovaciyi v nauci yak chynnyk rozvytku znannyevogo seredovyshcha [Innovations in science as a factor in the development of the knowledge environment]. Bulletin of the Book Chamber, no. 5, 1–2. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_5_12 (in Ukrainian)

Vakhovych, I. M. & Chul, O. M. (2014). Rozvytok kreatyvnoyi ekonomiky v umovah transkordonnogo spivrobitnytstva [Development of creative economy in conditions of cross-border cooperation]. Problems of economy, 3, 182–186. Available at: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy‑2014-3_0-pages‑182_186.pdf (in Ukrainian)

Posnova, Т. V., Hymoroda, О. P. & Tershak, N. А. (2018). Kreatyvna ekonomika: sutnist, osoblyvosti ta peredumovy formuvannia [Creative economy: essence, features and preconditions of formation]. International science journal «Internauka», 3 (43), 81–87. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_3%282%29__21 (in Ukrainian)

Timonin, О. М. and Syvash, Yu. М. (2016). Kretyvnist yak chynnyk innovaciynoyi diyalnosti pidpryemstv [Creativity as a factor of innovative activity of enterprises]. Prychornomorian economical studies, 11, 177–181. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_11_40 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 354
Завантажень PDF: 265
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Васильців, Т., & Левицька, О. (2021). КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ SMART-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕБУДОВИ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-1
Розділ
ЕКОНОМІКА