ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Ключові слова: державний фінансовий контроль, ефективність, державний аудит, проблеми ефективності, система контролю

Анотація

Організація державного фінансового контролю є важливою передумовою ефективного державного управління як в Україні, так і в усьому світі. Метою дослідження є ідентифікація основних проблем організації вітчизняної системи ефективного державного фінансового контролю з точки зору їх вирішення. У статті розглянуто поняття державного фінансового контролю, , його організація в Україні в сенсі мети, завдань, суб’єктів, об’єктів, функцій, методів, органів контролю. На основі дослідження ідентифіковані основні організаційні, правові та методологічні проблеми організації ефективного вітчизняного державного фінансового контролю. Аналіз поточного стану контролю в Україні та закордонного досвіду дозволив запропонувати напрями їх вирішення. Підведені підсумки, визначені перспективи подальших досліджень.

Посилання

Іваськевич Х. І. Система органів державного фінансового контролю бюджетних установ в Україні. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 11. С. 421–425.

Данчевська І. Р. Державний фінансовий контроль використання коштів місцевих бюджетів України : дис. ... кандидата економ. наук: 08.00.08. Львів, 2018. 222 с.

Данчевська І. Р., Ковалюк О. М. Ефективність державного фінансового контролю місцевих бюджетів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 18. URL: http://global-national.in.ua/issue-18-2017/25-vipusk-18-serpen-2017-r/3348-danchevska-i-r-kovalyuk-o-m-efektivnist-derzhavnogo-finansovogo-kontrolyu-mistsevikh-byudzhetiv.

Про основні засади здійснення державного фінансового контролю: Закон України № 2939-ХІІ від 24.11.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text

Будишовски Й. Содружества муниципальных округов и Счетная палата Австрии. EUROSAI. 2000. № 7. С. 22–24.

Малишев А. В. Характерні аспекти організації державного фінансового контролю за рубежем. Фінансовий контроль. 2003. № 11. С. 126–136.

Мних Є. В. Державний фінансовий аудит: методологія та організація : монографія. Київ : КНТЕУ, 2009. 319 с.

Воленко В. Г. Зарубіжний досвід державного фінансового контролю в умовах децентралізації. Вісник Черкаського університету. 2019. № 1. С. 45–50. DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5843-2019-1-44-50

Долбнєва Д. В. Напрямки розвитку та шляхи удосконалення державного аудиту бюджетних програм в умовах економічних трансформацій України. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-3_0-pages-226_231.pdf.

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 07.10.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Сайт громадського контролю держзакупівель. URL: https://dozorro.org/.

Ivaskevych Kh. I. (2018). Systema orhaniv derzhavnoho finansovoho kontroliu biudzhetnykh ustanov v Ukraini [The system of public financial control of budgetary institutions in Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 11, 421–425. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/67.pdf (in Ukrainian)

Danchevska I. R. (2018). Derzhavnyi finansovyi kontrol vykorystannia koshtiv mistsevykh biudzhetiv Ukrainy [State financial control over the use of local budgets of Ukraine]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Lviv (in Ukrainian)

Danchevska I.R., & Kovaliuk O.M. (2017). Efektyvnist derzhavnoho finansovoho kontroliu mistsevykh biudzhetiv. [Effectiveness of state financial control of local budgets]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 18. Retrieved from: http://global-national.in.ua/issue-18-2017/25-vipusk-18-serpen-2017-r/3348-danchevska-i-r-kovalyuk-o-m-efektivnist-derzhavnogo-finansovogo-kontrolyu-mistsevikh-byudzhetiv (in Ukrainian)

Pro osnovni zasady zdiisnennia derzhavnoho finansovoho kontroliu [On the basic principles of state financial control]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text (in Ukrainian)

Budyshovsky Y. (2000). Sodruzhestva munytsypalnykh okruhov y Schetnaia palata Avstryy. [Commonwealth of Municipalities and the Accounts Chamber of Austria]. EUROSAI, 7, 22–24. Retrieved from: https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/magazines/Maga_ru/EU7RU.pdf (in Ukrainian)

Malyshev A. V. (2003). Kharakterni aspekty orhanizatsii derzhavnoho finansovoho kontroliu za rubezhem [Characteristic aspects of the organization of state financial control abroad]. Finansovyi kontrol – Financial control, 11, 126–136. (in Ukrainian)

Mnykh Ye. V. (2009). Derzhavnyi finansovyi audyt: metodolohiia ta orhanizatsiia [State financial audit: methodology and organization]. Kyiv : KNTEU. (in Ukrainian)

Volenko V. H. (2019). Zarubizhnyi dosvid derzhavnoho finansovoho kontroliu v umovakh detsentralizatsii [Foreign experience of public financial control in the context of decentralization]. Visnyk Cherkaskoho universytetu – Bulletin of Cherkasy University, 1, 45–50. DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5843-2019-1-44-50 (in Ukrainian)

Dolbnieva D. V. (2018). Napriamky rozvytku ta shliakhy udoskonalennia derzhavnoho audytu biudzhetnykh prohram v umovakh ekonomichnykh transformatsii Ukrainy [Directions of development and ways to improve the state audit of budget programs in the economic transformations of Ukraine]. Retrieved from: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-3_0-pages-226_231.pdf (in Ukrainian)

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (in Ukrainian)

Sait hromadskoho kontroliu derzhzakupivel [Public procurement control site]. Retrieved from: https://dozorro.org/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 168
Завантажень PDF: 154
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Гевлич, Л., & Тукіла, К. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-16
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ