СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ: БУХГАЛТЕРСЬКА СПРАВА В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: бухгалтерська справа, державний сектор, бюджетна установа, облікова система, управлінські рішення

Анотація

Ідентифікація проблем управління суб’єктами господарювання державного сектору вітчизняної економіки є важливим практичним завданням. У цьому аспекті взаємозв’язок облікової та управлінської систем підлягає детальному вивченню. Метою дослідження є розгляд особливостей бухгалтерської справи вітчизняної бюджетної установи з точки зору їхнього впливу на ефективність управління. У статті досліджено вплив поточного стану організації та технології обліку суб’єкта державного сектору (плану рахунків, їхньої кореспонденції, форми обліку, облікових регламентів) на якість інформаційного забезпечення управлінських рішень. На основі дослідження констатовані проблеми як облікової, так і управлінської систем бюджетних установ України та запропоновані напрями їх вирішення. Визначені перспективи подальших досліджень.

Посилання

Гірник Є. В. Суспільний сектор економіки в параметрах інституцій держави: структурно-теоретичний аналіз. Науковий погляд: економіка та управління. 2016. № 1 (55). С. 161–168.

Смолій Л. В., Осіпова А. А. Еволюція концепту «суспільний сектор» в контексті теорій економічного розвитку. Економіка і суспільство. 2021. Випуск 24. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/185/177 (дата звернення: 10.06.2021).

Підопригора Л. А. Проблема оптимізації ролі державного сектора економіки України як умова економічної безпеки. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 10. С. 19–23.

Хомутенко А. В. Державний контроль ефективності управління державними фінансами України. Економiка та держава. 2020. № 2. С. 48–56.

Свірко С. В. Предметна сфера та об’єктний склад бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління. Вісник ЖДТУ. 2017. № 3 (81). С. 31–44.

Колєсніченко А. С. Інституціональні аспекти модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі. Review of transport economics and management. 2020. Вип. 4 (20). С. 136–143.

Лук’яненко Т. С., Кліндух І. В. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність». Зб. наук. пр. / Редкол.: Литовченко О. В. (голова) та ін. Ніжин, 2020. С. 213-220.

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-ІІІ. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 10.06.2021).

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі : наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14 (дата звернення: 10.06.2021).

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі : наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. № 1219. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16#Text (дата звернення: 10.06.2021).

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами : наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. № 1219. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16 (дата звернення: 10.06.2021).

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі. URL: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/natsstandarti-buhobliku-v-derzhavnomu-sektori/ (дата звернення: 10.06.2021).

Hirnyk, Ye. V. (2016). Suspilnyi sektor ekonomiky v parametrakh instytutsii derzhavy: strukturno-teoretychnyi analiz The social sector of the economy in the parameters of state institutions: structural and theoretical analysis. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia – Scientific view: economics and management, 1 (55), 161–168 [in Ukrainian].

Smolii, L. V., & Osipova, A. A. (2021). Evoliutsiia kontseptu «suspilnyi sektor» v konteksti teorii ekonomichnoho rozvytku Evolution of the concept of "public sector" in the context of theories of economic development. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 24. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/185/177 [in Ukrainian].

Pidopryhora, L. A. (2017). Problema optymizatsii roli derzhavnoho sektora ekonomiky Ukrainy yak umova ekonomichnoi bezpeky The problem of optimizing the role of the public sector of the Ukrainian economy as a condition of economic security. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 10, 19–23 [in Ukrainian].

Khomutenko, A. V. (2020). Derzhavnyi kontrol efektyvnosti upravlinnia derzhavnymy finansamy Ukrainy State control over the effectiveness of public finance management in Ukraine. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 2, 48–56 [in Ukrainian].

Svirko, S. V. (2017) Predmetna sfera ta obiektnyi sklad bukhhalterskoho obliku v sektori zahalnoho derzhavnoho upravlinnia Subject area and object structure of accounting in the general government sector. Visnyk ZhDTU – Bulletin of ZhSTU, 3 (81), 31–44 [in Ukrainian].

Koliesnichenko, A. S. (2020). Instytutsionalni aspekty modernizatsii systemy bukhhalterskoho obliku ta finansovoi zvitnosti v derzhavnomu sektori Institutional aspects of modernization of the accounting and financial reporting system in the public sector. Review of transport economics and management,4 (20), 136–143 [in Ukrainian].

Lukianenko, T. S., & Klindukh, I. V. (2020). Modernizatsiia bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori: problemy ta perspektyvy Modernization of accounting in the public sector: problems and prospects. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii «Naukovotekhnichne spivrobitnytstvo: pryntsypy, mekhanizmy, efektyvnist» – Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical Internet conference "Scientific and technical cooperation: principles, mechanisms, efficiency", Nizhyn, 213–220 [in Ukrainian].

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy Budget Code of Ukraine. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 [in Ukrainian].

Plan rakhunkiv bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori Chart of accounts in the public sector. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14 [in Ukrainian].

Poriadok zastosuvannia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori Procedure for application of the Chart of Accounts in the public sector. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16#Text [in Ukrainian].

Typova korespondentsiia subrakhunkiv bukhhalterskoho obliku dlia vidobrazhennia operatsii z aktyvamy, kapitalom ta zoboviazanniamy rozporiadnykamy biudzhetnykh koshtiv ta derzhavnymy tsilovymy fondamy Typical correspondence of accounting sub-accounts to reflect transactions with assets, capital and liabilities by budget managers and state trust funds. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16 [in Ukrainian].

Natsionalni polozhennia (standarty) bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori National accounting regulations (standards) in the public sector. Retrieved from: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/natsstandarti-buhobliku-v-derzhavnomu-sektori/ [in Ukrainian].

Переглядів статті: 272
Завантажень PDF: 235
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Гевлич, Л. (2021). СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ: БУХГАЛТЕРСЬКА СПРАВА В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-23
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ