ІННОВАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, суб’єкт господарювання, стратегія, конкурентоспроможність, управління конкурентоспроможністю

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методичних аспектів інноваційного розвитку суб’єкта господарювання у контексті визначення ролі та значення інновацій як складової стратегії управління його конкурентоспроможністю. Систематизовано, узагальнено та згруповано концептуальні підходи до управління конкурентоспроможністю суб’єкта господарювання. Наведено основні принципи формування стратегій управління конкурентоспроможністю суб’єкта господарювання, розроблення яких передбачає визначення та формулювання стратегічних цілей. Розглянуто основні завдання, що вирішуються у процесі розроблення стратегій конкурентоспроможності з використанням інноваційної складової. Здійснено систематизацію підходів до формування та реалізації стратегії управління конкурентоспроможністю суб’єкта господарювання з урахуванням реалізації інноваційної складової.

Посилання

Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності : навч. посіб. Київ : Каравела, 2008. 432 с.

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Суми : Університетська книга, 2003. 278 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития: Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры. Москва : Прогресс, 1982. 456 с.

Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. Київ : Наукова думка, 1994. 264 с.

Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва : Экономика, 1989. 525 с.

Бреус С.В., Бондар А.Л. Управління інноваціями у контексті підвищення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання. The VIII International Science Conference «Theoretical foundations of modern science and practice», November 08 – 10, Lisbon, Portugal. 2021. 277 p. Р. 122–126.

Про інноваційну діяльність. Верховна Рада України. Закон від 04.07.2002. Документ 40-IV. Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

Пересада А.А., Смірнова О.О., Онікієнко С.В., Ляхова О.О. Інвестування : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. Київ : КНЕУ, 2015. 251 с.

Кухта П.В., Антонюк Є.В. Аналіз стану фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні: сучасний стан та особливості зростання. Вчені записки Університету «КРОК». 2015. Вип. 39. С. 41–47.

Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. / за ред. П.П. Микитюка. Тернопіль : ПП «Принтер Інформ», 2015. 224 с.

Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / С.М. Ілляшенко [та ін.] ; заг. ред. С.М. Ілляшенка. Суми : Університетська книга, 2008. 615 с.

Бреус С. В. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 1. С. 162–169.

Бреус С.В., Шатненко Л.О. Стратегічне планування інноваційного розвитку промислового підприємства. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 18. С. 292–301. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-41

Duka, A.Р. (2008). Teoriia ta praktyka investytsiinoi diialnosti [Theory and practice of investment activity]. Kyiv : Karavela. (in Ukrainian)

Illiashenko, S.M. (2003). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom: problemy, kontseptsii, metody [Management of innovative development: problems, concepts, methods]. Sumy : VTD «Universytetska knyha». (in Ukrainian)

Shumpeter, Y. (1982). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya: Issledovanie predprinimatelskoy pribyili, kapitala, kredita, protsenta i tsikla kon'yunkturyi [Economic Development Theory: A Study of Entrepreneurial Profit, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle]. Moscow : Progress. (in Russian)

Tuhan-Baranovskyi, M.I. (1994). Politychna ekonomiia. Kurs populiarnyi [Political Economy. The course is popular]. Kyiv. : Naukova dumka. (in Ukrainian)

Kondratev, N.D. (1989). Problemyi ekonomicheskoy dinamiki [Problems of economic dynamics]. Moscow : Ekonomika. (in Russian)

Breus, S.V. & Bondar, A.L. (2021). Upravlinnia innovatsiiamy u konteksti pidvyshchennia konkurentospromozhnosti subiekta hospodariuvannia [Innovation management in the context of increasing the competitiveness of business enterprise]. The VIII International Science Conference «Theoretical foundations of modern science and practice», November 08 – 10, Lisbon, Portugal. Р. 122–126. (in Ukrainian)

Pro innovatsiinu diialnist. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakon vid 04.07.2002. Dokument 40-IV. Redaktsiia vid 05.12.2012, pidstava 5460-VI. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

Peresada, A.A., Smirnova, O.O., Onikiienko, S.V. & Liakhova, O.O. (2015). Investuvannia [Investment]. Kyiv : KNEU. (in Ukrainian)

Kukhta, P.V. & Antoniuk, Ye.V. (2015). Analiz stanu finansovoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti v Ukraini: suchasnyi stan ta osoblyvosti zrostannia [Analysis of innovation activity financing state in Ukraine]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK» – Scientific Notes of «KROK» University, 39, 41–47.

Mykytiuk, P.P. (Ed.). (2015). Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva [Innovative development of the enterprise]. Ternopil : PP «Prynter Inform» . (in Ukrainian)

Illiashenko, S.M. et al. (Ed.). (2008). Marketynh innovatsii i innovatsii v marketynhu [Marketing innovation and innovation in marketing]. Sumy : Universytetska knyha. (in Ukrainian)

Breus, S.V. (2006). Rol innovatsii u zabezpechenni konkurentospromozhnosti mashynobudivnoho kompleksu Ukrainy [The role of innovations in ensuring the competitiveness of the machine-building complex of Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual Problems of Economics, 1, 162–169. (in Ukrainian)

Breus, S.V. & Shatnenko, L.O. (2018). Stratehichne planuvannia innovatsiinoho rozvytku promyslovoho pidpryiemstva [Strategic planning of industrial enterprise’s innovation development]. Ekonomika і suspilstvo – Economy and Society, 18, 292–301. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-41 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 98
Завантажень PDF: 123
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Бреус, С., & Бондар, А. (2021). ІННОВАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-106
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ