ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ЗДАТНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, суб’єкти господарювання, заклади вищої освіти, інноваційний потенціал, інноваційна здатність, управління інноваційною здатністю

Анотація

Здійснено систематизацію науково-методичних підходів до розуміння категорії «інноваційний потенціал», «інноваційна спроможність». Визначено, що інноваційна здатність є одним з найважливіших інструментів підвищення рівня економічного розвитку як суб’єктів господарювання, так і закладів вищої освіти. Розглянуто основні методи оцінювання інноваційного потенціалу. Визначено, що наразі не розроблено єдиної універсальної методичної бази не лише оцінювання інноваційної здатності, але й інноваційного потенціалу ні суб’єктів господарювання, ні закладів вищої освіти. Наголошено на доцільності розроблення для оцінювання інноваційної здатності закладів вищої освіти удосконаленого методичного підходу на основі комбінування елементів окремих методів з відповідним визначенням рівнів інноваційної здатності.

Посилання

Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. / за ред. П.П. Микитюка. Тернопіль : ПП «Принтер Інформ», 2015. 224 с.

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Суми : Університетська книга, 2003. 278 с.

Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент. Київ : КНЕУ, 2003. 504 с.

Бреус С.В., Лишко М.В. Основні аспекти дослідження сутності Інновацій у контексті управління інноваційною діяльністю суб’єкта господарювання. The X International Science Conference «Trends and prospects development of science and practice in modern environment», November 22–24, Geneva, Switzerland. 2021. Р. 125–130.

Верхоглядова Н.І., Каширнікова І.О. Методичний підхід до визначення інноваційного потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2013. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2458 (дата звернення: 11.02.2022).

Чайковська М.А., Чайковський Є.О. Спроможність підприємства до реалізації інноваційної стратегії розвитку. Підприємництво та інновації. 2018. Випуск 6. С. 21–26.

Лабунська С.В., Собакар М.В. ЗВО як платформа для розроблення інноваційного продукту: на прикладі удосконалення методичних підходів. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. № 3 (69). С. 145–152.

Мясников В.О. Методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 12-1. С. 167–174.

Бреус С.В. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 1. С. 162–169.

Mykytiuk, P.P. (Ed.). (2015) Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva [Innovative development of the enterprise]. Ternopil : PP «Prynter Inform». (in Ukrainian)

Illiashenko, S.M. (2003) Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom: problemy, kontseptsii, metody [Management of innovative development: problems, concepts, methods]. Sumy : VTD «Universytetska knyha». (in Ukrainian)

Krasnokutska N.V. (2003) Innovatsiinyi menedzhment [Innovative management]. Kyiv : KNEU. (in Ukrainian)

Breus, S.V. & Lyshko, M.V. (2021) Osnovni aspekty doslidzhennia sutnosti Innovatsii u konteksti upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu subiekta hospodariuvannia [The main aspects of the study of the essence of Innovation in the context of managing innovation activities of the entity]. The X International Science Conference «Trends and prospects development of science and practice in modern environment» (Geneva, Switzerland, November 22nd–24th, 2021), pp. 125–130. (in Ukrainian)

Verkhohliadova, N.I. & Kashyrnikova, I.O. (2013) Metodychnyi pidkhid do vyznachennia innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva [Methodological approach to the definition of innovative capacity of enterprise]. Efektyvna ekonomika, 11. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2458 (in Ukrainian)

Chaikovska, M.A. & Chaikovskyi, Ye.O. (2018) Spromozhnist pidpryiemstva do realizatsii innovatsiinoi stratehii rozvytku [Ability of enterprises to implement an innovative development strategy]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii – Entrepreneurship and Innovation, 6, 21–26. (in Ukrainian)

Labunska, S.V. & Sobakar, M.V. (2020) ZVO yak platforma dlia rozroblennia innovatsiinoho produktu: na prykladi udoskonalennia metodychnykh pidkhodiv [HEI as a platform for development of an innovative product: on the example of improvement of methodological approaches to management of enterprise’s innovative activities costs]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia – Scientific View: Economics and Management, 3(69), 145–152. (in Ukrainian)

Miasnykov, V.O. (2016) Metodychnyi pidkhid do otsinky innovatsiinoho potentsialu promyslovykh pidpryiemstv [Methodical approach for the innovative potential assessment of the industrial enterprises]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black sea economic studies, 12–1, 167–174. (in Ukrainian)

Breus, S.V. (2006) Rol innovatsii u zabezpechenni konkurentospromozhnosti mashynobudivnoho kompleksu Ukrainy [The role of innovations in ensuring the competitiveness of the machine-building complex of Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual Problems of Economics, 1, 162–169. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 189
Завантажень PDF: 123
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Бреус, С., & Лишко, М. (2022). ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ЗДАТНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-34
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ