АНАЛІЗ РИНКУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

  • Світлана Турчіна Сумський національний аграрний університет
  • Богдан Пинчук Сумський національний аграрний університет
  • Володимир Азаров Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: економіка знань, ринок об'єктів інтелектуальної власності, інтелектуальний потенціал, фінансове забезпечення, наукова (науково-технічна) продукція, патентна діяльність

Анотація

У статті наведено результати досліджень позиції України у міжнародних рейтингах. Встановлено, що на фоні міжнародних порівнянь Україну не можна визнати конкурентоспроможною. Таку ситуацію автори пов’язують із повільним розвитком ринку інтелектуальної власності. У результаті аналізу виявлено наявність значного потенціалу в галузі нових технологій, нових проектно-конструкторських розробок із світовим рівнем конкурентоспроможності, однак ключовою причиною гальмування розвитку є фінансовий складник. Для забезпечення дієвості ринку інтелектуальної власності в статті обґрунтовується доцільність створення сприятливих умов кожному з його учасників за умови дотримання чинного законодавства, правил чесної конкуренції та обмеженої участі державних органів управління та контролю.

Посилання

The Global Competitiveness Report 2017–2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf

Хусаінов Р.В., Данченко Л.Г. Інституційні умови та механізми активізації інноваційної діяльності в Україні / Р.В. Хусаінов, Л.Г. Данченко // Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / за ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський», 2015. 236 с.

Аналітична довідка. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльності за 2017 рік / Міністерство освіти і науки України, Український інститут науково-технічної експертизи та інформації. К., 2018. URL: http://mon.gov.ua/content//na-sajt-mon-ad-kmu–11.07.18.pdf

«Залишаються найбільш уперті, інертні й старі». «Дзеркало тижня» і КМІС з’ясували причини масового від’їзду українців за кордон. URL: https://gordonua.com/ukr/publications/zalishayutsya-nayupertsh-nayblsh-nertn-star-dzerkalo-tizhnya-kms-zyasuvali-prichini-masovogo-vdzdu-ukrancv-za-kordon-229094.html

Волошин В.І., Шехлович А.М. Фінансово-економічні інструменти стимулювання розвитку ІТ-сфери України : аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/IT_sfera-9b344.pdf.

Лебеда Т.Б. Стан фінансування наукових та науково-технічних робіт в Україні: статистичний розріз / Т.Б. Лебеда. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/.../01-Lebeda.pdf?...1.

ДП «Український інститут інтелектуальної власності». Річний звіт, 2017.

Писаренко Т.В. / Стан наукової і науково-технічної діяльності в Україні за даними моніторингу / Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда, В.М. Євтушенко, О.П. Кочеткова // Наука, технології, інновації. 2017, № 3.

Швиданенко Г.О. Інтелектуальні ресурси, які функціонують у зовнішньому середовищі / Г.О. Швиданенко, І.Ю. Гусєва // Проблеми економіки. 2012. № 4. С. 181–186.

The Global Competitiveness Report 2015–2016. Available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf

Khusainov R.V., Danchenko L. Gh.( 2015) Instytucijni umovy ta mekhanizmy aktyvizaciji innovacijnoji dijaljnosti v Ukrajini [Institutional conditions and mechanisms of activation of innovation activity in Ukraine] Stan ta problemy rozvytku nacionaljnoji ekonomiky v umovakh permanentnykh kryzovykh javyshh [Status and problems of development of the national economy in the conditions of permanent crisis phenomena] za red. d.e.n., profesora O.O. Nepochatenko. Umanj, Sochinsjkyj, pp. 236.

Analitychna dovidka. Stan rozvytku nauky i tekhniky, rezultaty naukovoyi i naukovo-tekhnichnoyi diyalnosti za 2017 rik [Analytical Reference. Status of development of science and technology, results of scientific and scientific activity for 2017]. MES of Ukraine, UkrISTEI. Kyiv, 2018. Available at: http://mon.gov.ua/content//na-sajt-mon-ad-kmu-11.07.18.pdf.

«Dzerkalo tyzhnja» i KMIS z'jasuvaly prychyny masovogho vid'jizdu ukrajinciv za kordon. Zalyshajutjsja najbiljsh uperti, inertni j stari [Remain most stubborn, inert and old]. Available at: https://gordonua.com/ukr/publications/zalishayutsya-nayupertsh-nayblsh-nertn-star-dzerkalo-tizhnya-kms-zyasuvali-prichini-masovogo-vdzdu-ukrancv-za-kordon-229094.html

Voloshyn V.I., Shekhlovych A.M. Finansovo-ekonomichni instrumenty stymuljuvannja rozvytku IT-sfery Ukrajiny [Financial and economic tools for stimulating the development of IT-sphere of Ukraine], Analitychna zapyska. Available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/IT_sfera-9b344.pdf.

Lebeda T.B. Stan finansuvannia naukovykh ta naukovo-tekhnichnykh robit v Ukraini: statystychnyi rozriz [The state of financing of scientific and scientific and technical researches in Ukraine: statistics]. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/.../01-Lebeda.pdf?...1.

DP Ukrajinsjkyj instytut intelektualjnoji vlasnosti. (2017). [State Enterprise "Ukrainian Institute of Intellectual Property"] Richnyj zvit,

T.V. Pysarenko, T.K. Kuranda, V.M. Jevtushenko, O.P. Kochetkova.( 2017) Status of scientific and scientific and technical activity in Ukraine according to monitoring data Nauka, tekhnologhiji, innovaciji [Science, technology, innovation], no. 3.

Shvydanenko, H.O., and Husieva, I.Yu. (2012) “Intelektualni resursy, iaki funktsionuiut u zovnishnyomu seredovyshchi“ [Intellectual resources that operate in the environment]. Problemy ekonomiky, no. 4, pp. 181–186.

Переглядів статті: 426
Завантажень PDF: 259
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Турчіна, С., Пинчук, Б., & Азаров, В. (2019). АНАЛІЗ РИНКУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ. Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/6
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ